EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě

Informace o fakultě

Fakulta veterinárního lékařství (FVL) je jednou ze dvou fakult Veterinární univerzity Brno. Je přímou pokračovatelkou Vysoké školy zvěrolékařské založené zákonem č. 76 ze dne 12. prosince 1918. Je jedinou univerzitní institucí tohoto typu v České republice. Studijní programy vyučované na fakultě byly úspěšně reakreditovány na maximální možné období, tj. do konce roku 2028.

Organizačními jednotkami Fakulty veterinárního lékařství jsou 4 sekce a děkanát. Sekce se dále člení na jednotlivé ústavy a kliniky. Výuku studijního programu zajišťuje celkem 12 ústavů a klinik Fakulty veterinárního lékařství v integraci s dalšími ústavy Fakulty veterinární hygieny a ekologie. V současné době na fakultě studuje více než 60 studentů bakalářského studijního programu, 850 studentů magisterského studijního programu a 60 studentů doktorského studijního programu.

Ke studiu v magisterském studijním programu na FVL jsou přijímáni tuzemští i zahraniční absolventi středních škol po úspěšném vykonání písemných přijímacích zkoušek z chemie a biologie v rozsahu učebních osnov gymnázií.

Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Studium je šestileté (12 semestrů). Celkový objem výuky je 5055 hodin, z toho přednášek 1575 hodin a praktické výuky (cvičení, praxe, stáže na klinikách) 3480 hodin. Jednotlivé semestry trvají 13, resp. 14 týdnů s přibližným rozsahem přímé výuky okolo 25 hodin týdně. Po ukončení semestru následuje zkouškové období, kdy studenti skládají zkoušky z disciplin, jejichž výuka skončila. Během celého studia vykoná student 44 zkoušek. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá ze 4 povinných dílčích státních rigorózních zkoušek (Infekční choroby zvířat a legislativa, Hygiena potravin, Choroby psů a koček, Choroby přežvýkavců a prasat) a další 1 povinně volitelná dílčí státní rigorózní zkouška (Choroby plazů ptáků a drobných savců, Choroby koní, Choroby drůbeže a králíků, Odborná práce). Úspěšným absolventům studia na FVL je udělován titul "doktor veterinární mediciny" (MVDr.).

Výuka v jednotlivých disciplinách byla přizpůsobena učebním programům platným v zemích evropského společenství (EU), což vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů i v těchto zemích. Těmto požadavkům odpovídá i schválené curriculum. FVL je členem Asociace evropských veterinárních škol (European Association of Establishments for Veterinary Education - E.A.E.V.E.).

Studenti mají možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích s celodenním stravováním, kapacita kolejí však neumožňuje vyhovět všem studentům. Výborným studentům je poskytováno prospěchové stipendium. Studenti mohou podle svého zájmu pracovat na klinikách a ústavech jako dobrovolníci nebo studentské vědecké síly. V areálu školy je k dispozici ústřední knihovna se studovnou pro potřeby studentů s komplexní studijní literaturou, časopisy a svazky z oborů vet. medicíny a oborů příbuzných.

Absolventi Fakulty veterinárního lékařství získávají široké medicínské vzdělání veterinárního směru, díky kterému mají možnost uplatnění především jako soukromí veterinární lékaři, zaměstnanci státní veterinární správy, ale také jako odborníci v poradenských a servisních chovatelských službách, ve veterinárních i jiných diagnostických či výzkumných ústavech, v zemědělských a plemenářských organizacích, u farmaceutických firem, pojišťovacích společností, v podnicích potravinářského průmyslu, ve státní správě apod. Mohou pracovat také v řadě organizací z oblasti zdravotní, epidemiologické, inspekční, kontrolní, obchodní, manažerské, ochrany životního prostřední, hygienické aj., na středních i vysokých školách a v dalších oblastech.

Zájemcům o doktorský studijní program umožňuje FVL čtyřleté prezenční nebo kombinované studium ve vybraných 7 doktorských studijních programech, které se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Úspěšným absolventům doktorského studijního programu je udělován titul "doktor" (Ph.D.).