EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / JSEM STUDENT / Doktorské studium v českém jazyce

Doktorské studium v českém jazyce

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

Studium v prezenční i kombinované formě doktorského studijního programu na FVL VETUNI
pro 1. – 4. ročník v akademickém roce 2023/2024 bude zahájeno ke dni 1. října 2023.
Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VETUNI se bude konat na studijní oddělení místnost č. 238, budova SIC v uvedených termínech:

1. ročník

21. 9. 2023

9:00 hod.

2. – 4. ročník                     

21. 9. 2023

10:00 – 14:00 hod.

U zápisu nově přijatí studenti předloží:

  • doklad totožnosti
  • doklad řádného ukončení magisterského studia (ověřená kopie diplomu)

Studenti vyšších ročníků dokládají:

  • kreditové hodnocení za uplynulé ročníky studia (kredity za ročníky kumulativně), podepsané školitelem a předsedou OR
  • doklady splněných povinností k založení
  • Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány v kreditovém hodnocení s datem jejich vykonání a řádně doloženy. Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu

  • Studenti v nových programech provedou kontrolu zápisu splněných předmětů ve STAGu, případně si zápis včas zajistí

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.

V případě zájmu o ISIC kartu se dostavíte v úředních hodinách na CIT, s dokladem o úhradě poplatku 260,- Kč za vydání nové ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo).

Zásady studia DSP

Kreditové hodnocení původních DSP 

Kreditové hodnocení nových DSP