EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / CHCI STUDOVAT / Bakalářský studijní program / Informace a kontakty

Informace a kontakty

Obecné informace pro uchazeče o studium na FVL VETUNI 

Adresa děkanátu fakulty:
Děkanát Fakulty veterinárního lékařství,
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

Referentka

Andrea Šitavancová, DiS.

+420 541 562 444 

sitavancovaa@vfu.cz

 

Veterinární asistence

2. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Veterinární asistence na FVL VETUNI se nekoná.

Bakalářský studijní program (Garant: MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D.)

Bakalářský studijní program Veterinární asistence

Zaměření studia

Cílem bakalářského studijního programu Veterinární asistence je získání profesně odborných znalostí, praktických zkušeností, dovedností a potřebné úrovně teoretických poznatků tak, aby absolvent byl kvalifikovaným veterinárním asistentem, schopným uplatnit se ve všech druzích veterinárních praxí.

Kde se můžeš uplatnit?

Absolventi tohoto studijního programu získávají uplatnění zejména jako asistenti praktických veterinárních lékařů působících v klinické praxi v diagnostice, terapii i prevenci chorob zvířat a v administraci chodu veterinární praxe.

Absolventi prokazují znalosti v oblastech:

 • chovu a výživy zvířat,
 • anatomie a fyziologie zvířat,
 • mikrobiologie a parazitologie,
 • kynologie
 • znalosti odpovídající zacházení se zvířaty, chování, pohody a ochrany zvířat
 • chorobných procesů vyskytujících se u zvířat
 • vyšetřování zvířat, odběru a zpracování laboratorních vzorků
 • postupů léčení zvířat a zásad aplikace léčiv, účinku léčiv
 • infekčních nemocí zvířat a nemocí přenosných na člověka
 • nemocí zájmových a hospodářských zvířat
 • ošetřování ran, chirurgických a ortopedických postupů, zobrazovacích metod
 • interních nemocí
 • porodnictví a reprodukce zvířat
 • komunikace s klientem a zpracování veterinárních údajů, managementu a ekonomiky a právních předpisů veterinární činnosti
 • rekonvalescence zvířat
 • asistence ambulantní, hospitalizační, terénní praxe a asistence při kritických stavech zvířat.

 

Požadavky a předpoklady uchazeče

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • výsledky studia na střední škole
 • aktivity nad rámec středoškolského studia (např. soutěže, odborné práce, certifikáty)

Průběh studia

 • tříleté studium v profesním studijním programu
 • studijní program je zaměřen na výuku předmětů administrativních a legislativních, předmětů teoretických znalostí, praktických dovedností z oblasti chovu zvířat a nemocí zvířat a ostatních předmětů. Studijní program je doplněn předměty povinně volitelnými, které umožňují další rozšíření znalostí studenta v jím zvolené oblasti. Součástí studia je také absolvování povinné odborné praxe a praktické stáže v klinickém provozu
 • dvanáctitýdenní praxe ve veterinárním provozu dle výběru studenta, zaměřeném na veterinární praxi hospodářských nebo zájmových zvířat, případně kombinaci provozů
 • spolupráce s potencionálními zaměstnavateli
 • studijní plán: povinné a povinně volitelné předměty (student si v průběhu studia vybírá pět povinně volitelných předmětů)
 • základní formy výuky: přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a samostudiu
 • státní závěrečná zkouška složena z pěti dílčích předmětů, součástí je obhajoba bakalářské práce

Poskytované zázemí

 • ubytování na vysokoškolských kolejích, s možností stravování
 • Ústřední knihovna se studovnami, možností zapůjčení odborné literatury a přístupem do světových databází z oboru veterinární medicíny
 • počítačové učebny s připojením k internetu, soukromé místnosti na učení nebo relax zóna
 • jízdárna, krytá hala, tělocvična, kantýna („Krmítko“)

Ukončení studia

Absolventy studia profesního bakalářského studijního programu Veterinární asistence se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky. Úspěšným absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a udělen titul „bakalář“ („Bc.“) uváděný před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí. Na úspěšně ukončené studium bude možné navázat magisterským studiem.