Studijní program magisterský;
studijní obor – veterinární lékařství.

Přihláška se podává elektronickou formou na adrese: https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec. Nedílnou součástí el. přihlášky jsou tyto náležitosti: lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu v oboru veterinárního lékařství, ověřené kopie vysvědčení za poslední 2 roky studia, maturitní vysvědčení a doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, které uchazeč připojí v příslušném formátu jako přílohu el. přihlášky.

Uchazeči studující v přítomné době na střední škole uvedou do přihlášky prospěch a studijní průměr za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. Uchazeči z víceletých gymnázií uvedou prospěch za poslední dva ročníky. Uchazeči, kteří splňují kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky musí v přihlášce uvést prospěch a studijní průměry za všechny (poslední čtyři) ročníky studia na střední škole a po absolvování maturitní zkoušky zaslat úředně ověřené kopie těchto vysvědčení, včetně maturitního s písemnou žádostí o přijetí bez přijímací zkoušky.  Uchazeči absolvující střední školu v dřívějších letech přikládají k přihlášce kromě vysvědčení za poslední dva roky také maturitní vysvědčení.

Přihláška bez dokladu o zaplacení poplatku, bez dokladu prospěchu ze střední školy /bez kopií vysvědčení v příloze/, bez lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu nemůže být přijata.
Veškeré stanovené přílohy podané elektronické přihlášky je třeba následně ve formě úředně ověřené kopie předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. 

Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za maturitu, pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. 

Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu studuje.
Uchazeči o studium ze Slovenska i z jiných cizích zemí budou v příštím akademickém roce studovat za stejných podmínek jako čeští studenti, to znamená, že nebudou platit školné. Studium bude probíhat v českém jazyce. Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT