Studijní program magisterský;
studijní obor – veterinární lékařství.

Přihláška se podává elektronickou formou na adrese: https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec. Nedílnou součástí el. přihlášky jsou tyto náležitosti: lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu v oboru veterinárního lékařství, ověřené kopie vysvědčení za poslední 2 roky studia, maturitní vysvědčení a doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, které uchazeč připojí v příslušném formátu jako přílohu el. přihlášky.

Uchazeči studující v přítomné době na střední škole uvedou do přihlášky prospěch a studijní průměr za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. Uchazeči z víceletých gymnázií uvedou prospěch za poslední dva ročníky. Uchazeči, kteří splňují kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky musí v přihlášce uvést prospěch a studijní průměry za všechny (poslední čtyři) ročníky studia na střední škole a po absolvování maturitní zkoušky zaslat úředně ověřené kopie těchto vysvědčení, včetně maturitního s písemnou žádostí o přijetí bez přijímací zkoušky.  Uchazeči absolvující střední školu v dřívějších letech přikládají k přihlášce kromě vysvědčení za poslední dva roky také maturitní vysvědčení.

Přihláška bez dokladu o zaplacení poplatku, bez dokladu prospěchu ze střední školy /bez kopií vysvědčení v příloze/, bez lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu nemůže být přijata.
Veškeré stanovené přílohy podané elektronické přihlášky je třeba následně ve formě úředně ověřené kopie předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Přílohy lze doručit s dostatečným předstihem před konáním přijímací zkoušky osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu studijního oddělení FVL VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno.
Na přihlášce musí být uvedený název oboru a kód KKOV střední školy (u českých uchazečů je to uvedeno na vysvědčení, případně sdělí škola). Na přihlášce musí být zatrženo, odkud se uchazeč hlásí.

Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za maturitu, pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získávají v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 114.
Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu studuje.
Uchazeči o studium ze Slovenska i z jiných cizích zemí budou v příštím akademickém roce studovat za stejných podmínek jako čeští studenti, to znamená, že nebudou platit školné. Studium bude probíhat v českém jazyce. Poplatek za přijímací řízení platí uchazeči ze SR převodem z banky slovenské do banky české na účet školy (viz výše).Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT