DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Studium v prezenční i kombinované formě doktorského studijního programu na FVL VETUNI
pro 1. – 4. ročník v akademickém roce 2021/2022 bude zahájeno ke dni 1. října 2022.
Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VETUNI se bude konat na studijní oddělení místnost č. 238, budova SIC v uvedených termínech:

1. ročník

22. 9. 2022

9.00 hod.

2. – 4. ročník                     

22. 9. 2022

10.00 – 14.00 hod.

U zápisu nově přijatí studenti předloží:

  • doklad totožnosti
  • podmíněně přijatí studenti předloží doklad řádného ukončení magisterského studia (ověřená kopie diplomu)

Studenti vyšších ročníků dokládají:

  • výkaz o studiu (Index DSP)
  • kreditové hodnocení za uplynulé ročníky studia (kredity za ročníky kumulativně), podepsané školitelem a předsedou OR
  • doklady splněných povinností k založení

 

  • Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány ve výkazu o studiu a v kreditovém hodnocení s datem jejich vykonání. Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu

  • Studenti v nových programech (zapisující se do 2.roč.) provedou kontrolu zápisu splněných předmětů ve STAGu, případně si zápis včas zajistí

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.

V případě zájmu o ISIC kartu se dostavíte v úředních hodinách na CIT, s dokladem o úhradě poplatku 260,- Kč za vydání nové ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo).

Kreditové hodnocení původních DSP 

Kreditové hodnocení nových DSPProč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT