Pokyny k vypracování a obhajobě odborných prací studentů


  Ke stažení:  Žádost o povolení vypracování odborné práce v rámci SRZK


 • Zadávání ve 3.–8. semestru na pracovištích univerzity, ale i externích (např. VÚVeL, v.v.i., MENDELU apod.). Školícím pracovištěm však musí být ústav nebo klinika VFU Brno.

 • Student, který si chce odbornou práci zapsat, předloží žádost (obsahující název tématu, stručný návrh způsobu řešení, jméno školitele a souhlas přednosty školícího pracoviště) děkanovi fakulty ke schválení. Schválené téma a jméno školitele si posluchač zapíše do výkazu o studiu. Tím se stává odborná práce závaznou studijní povinností ukončovanou zápočtem  za jednotlivé semestry (udělovaným školitelem)  a obhajobou  v 6. ročníku před komisí pro obhajobu odborné práce v rámci SRZ (celkově se zpracování odborné práce započítává jako 300 hodin praktické výuky).

 • Školící pracoviště garantuje finanční zabezpečení experimentální části práce. Finanční prostředky lze získat i v rámci Interní grantové agentury VFU Brno, kde i student prezenční formy studia může být řešitelem projektu.

 • Zpracovává se experimentální práce nebo klinická studie přinášející nové poznatky s původními daty studenta.           

 • Práce má obvyklé členění odborné publikace, tj.:

  - Literární přehled k tématu odborné práce
  - Cíl práce
  - Materiál a metody
  - Výsledky
  - Diskuse
  - Závěr
  - Souhrn (abstrakt)
  - Seznam citované literatury – klasické plné citace - všichni autoři, rok vydání, název práce, název časopisu (plný nebo v mezinárodně používané zkratce), ročník, strany

Příklad: WITTER K., MÍŠEK I. 1999: Time programme of the

            early tooth development in the domestic sheep (Ovis aries,

            Ruminantia). Acta Vet. Brno 68: 3-8
     - Přílohy

 • Rozsah odborné práce není striktně předepsán, ale neměl by být nižší než 30 normostran (tj. 1800 znaků), řádkování 1,5 nebo 2, velikost písma 12.

 • Definitivní verzi odborné práce ve 3 vyhotoveních (práce v PDF max. 10MB nahrát do STAG) spolu s posudkem školitele odevzdá student nejpozději v 6. týdnu 10týdenního „státnicového bloku“, ve kterém bude práci obhajovat. Pokud student neodevzdá odbornou práci na děkanát do konce 8. týdne, nebude již práce přijata k obhajobě v daném bloku, student je hodnocen známkou „neprospěl“.

 • Odbornou práci posuzuje oponent jmenovaný děkanem. Vlastní obhajoba probíhá před komisí pro obhajobu odborné práce v rámci dílčí státní rigorózní zkoušky. Tato komise je jmenována děkanem v souladu s pravidly pro složení komisí pro státní zkoušky.

 • V případě, že student odevzdal práci v řádném termínu (6. týden státnicového bloku), musí mít posudek oponenta k dispozici nejpozději 5 dnů před obhajobou.

 • Pokud dojde v hodnocení odborné práce k závažnému rozporu mezi školitelem a oponentem, jmenuje děkan dalšího oponenta. Při obhajobě se pak přihlíží k oběma oponentským posudkům.

 • Obhajoby práce před schválenou komisí se účastní školitel – bez hlasovacího práva a oponent. Oponent má právo hlasování v případě, že byl zároveň jmenován členem komise pro obhajobu.