Aktuální infomace pro studenty DSP

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Studium v prezenční i kombinované formě doktorského studijního programu na FVL VFU Brno pro 1. – 4. ročník v akademickém roce 2019/2020 bude zahájeno ke dni 1. října 2019.

Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VFU Brno se bude konat na studijní oddělení místnost č. 238, budova SIC v uvedených termínech:

 

1. ročník

19. 9. 2019

9.00 hod.

2. – 4. ročník                     

19. 9. 2019

10.00 – 14.00 hod.

 

U zápisu nově přijatí studenti předloží:

  • doklad totožnosti

Studenti vyšších ročníků dokládají:

  • výkaz o studiu (Index DSP)
  • kreditové hodnocení za uplynulé ročníky studia (kredity za ročníky kumulativně), podepsané školitelem a předsedou OR
  • doklady splněných povinností k založení

V případě zájmu o ISIC kartu a při nespárované platbě ve STAGu uhradí student 210,- Kč za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky. Studenti 1. roč. si vyřizují ISIC nový po úhradě 260,- Kč, a to v úředních hodinách na CITu.
               
Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány ve výkazu o studiu a v kreditovém hodnocení s datem jejich vykonání. Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu.

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.

 

Andrea Šitavancová, DiS.
Studijní odd. FVL VFU Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
telefon +420 541 562 444
www.vfu.cz
e-mail:
sitavancovaa(at)vfu.cz
IČ 62157124