Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

V roce 1989 absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně, byl promován s vyznamenáním v oboru všeobecné veterinární lékařství s titulem doktor veterinární medicíny - MVDr.

 

Ihned po absolutoriu nastoupil na Vysoké škole veterinární v Brně, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, kde postupně pracoval jako asistent, odborný asistent, docent na chirurgii, kde pracuje dosud jako profesor

 

Akademicko-vědecké tituly:

1997 – PhD. - ukončení doktorandského studia z oboru chirurgie a ortopedie na FVL VFU v Brně; titul přiznán 1. 1. 1999

1999 – Doc. – habilitace v oboru chirurgie a ortopedie, předložena a obhájena v angličtině

2004 – Prof. – obor choroby zvířat zájmových chovů

 

Jiná odborná kvalifikace

1995- Kvalifikační kurz k získání způsobilosti podle § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

1996 – člen mezinárodní společnosti pro léčbu fraktur AO Vet ve Švýcarsku (AO Vet Member)

1997 – člen Evropské společnosti veterinárních ortopedů a traumatologů - ESVOT (European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology)

1998 – specialista v oboru posuzovatel DKK a DKL

2000 – odborný veterinární lékař pro choroby malých zvířat

2000 – v USA certifikovaný člen mezinárodní společnosti PennHIP

2001 – mezinárodní ortopedická certifikace pro TPLO

2002 – specialista v oboru posuzovatel luxace pately

2008 - Master of Bussiness Administration – MBA

2014 - Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

Zahraniční pobyty     

Chirurgická klinika Veterinární univerzity ve Vídni (Rakousko)

Chirurgické oddělení Fakulty veterinární medicíny v Utrechtu (Holandsko)

Chirurgické oddělení Purdue University v Indianě (USA)

Ohio State University, Columbus, Ohio (USA)

Veterinární fakulta Guelph University (Kanada)

University of Pennsylvania, Philadelphia (USA)

Texas A&M University (USA)

University of Illinois, Urbana (USA)

Iowa State University (USA)

 

Specializace

- ortopedie malých zvířat (nemoci kloubů a kostí, artroskopie, léčba zlomenin)

- neurochirurgie (onemocnění páteře u malých zvířat a jejich chirurgická léčba)

- jako první v ČR zavedl operace páteře u malých zvířat, stejně jako artroskopicky asistované operace kloubů

- je tvůrčím představitelem referenčního chirurgického pracoviště v ČR

 

Vedoucí předmětů magisterského studijního programu na FVL a FVHE VFU Brno

- Obecná chirurgie a anesteziologie

- Chirurgie a ortopedie malých zvířat

- Dovednosti – Chirurgie a ortopedie malých zvířat

- Miniinvazivní chirurgie

- dílčí státní rigorózní zkouška z předmětu Choroby psů a koček

 

Působení v oborových radách postgraduálního studia

- předseda Oborové rady pro Choroby malých zvířat

- garant oboru a místopředseda Oborové rady Chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika

- člen Oborové rady Chirurgie, Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně

- člen Oborové rady Onkologie, Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně

 

Školitel celkem 13 studentů DSP

–  z toho 1 zahraniční (Thajsko)

 

Školitel diplomantů na FVL VFU Brno

–  dosud 4 obhájili diplomovou práci

 

Členství v odborných a vědeckých organizacích

- předseda Vědecké rady FVL VFU Brno

- člen Vědecké rady FVHE VFU Brno

- člen Vědecké rady VFU Brno

- člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

- člen předsednictva (Executive Committee) Evropské asociace veterinárních fakult a univerzit (EAEVE) (2010-2012)

- prezident regionu 7 v rámci EAEVE (2010-2012)

- člen předsednictva VetCEE (řídící výbor pro postgraduální vzdělávání v Evropě) - od roku 2012

- pověřen činností auditora v rámci EAEVE (od roku 2013)

- mezinárodní expert – evaluátor EAEVE (Evropské asociace veterinárních fakult)

- prezident VetNEST (v letech 2010-2012)

- člen expertní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro Národní kvalifikační rámec (2009-2010)

- předseda komise pro řízení posuzování dysplazie kyčelního a loketního kloubu v ČR

- předseda zkušební a odvolací komise KVL ČR pro dědičné ortopedické vady (DKK a DKL)

 

Výzkumné projekty

-          řešitel, spoluřešitel a spolupracovník celkem 24 výzkumných projektů, jejichž poskytovatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR, nebo MŠMT

-          řešitel-koordinátor velkého projektu Národního programu výzkumu II MŠMT pro léta 2006-2011

-          CEITEC VFU – vedoucí výzkumné skupiny RG 7-5 Chirurgie a ortopedie v období 2009-2014

 

Významné pobyty spojené s řešením výzkumné problematiky v zahraničí

- V roce 1997 působil jako „visiting consultant“ na Purdue University v Indianě v USA na výzkumném projektu „Investigation of the Effects of Particulate Titanium Alloy on Bone Implant Interfaces in the Dog“, týkajícím se implantace totálních endoprotéz kyčelního kloubu u psů.

- V roce 2005 spolupracoval na výzkumném projektu realizovaném na University of Illinois v USA, zaměřeném na artroskopickou klasifikaci dysplazie loketního kloubu u psů.

 

Významné zahraniční prezentace jako „invited speaker“

- Pozvaný přednášející na Kongresu s praktickým kurzem v Key Largo, Florida, USA v roce 2004, pořádaný Tufts University School of Veterinary Medicine.

- Pozvaný přednášející na Kongresu s praktickým kurzem v Key Largo, Florida, USA v roce 2005, pořádaný Tufts University School of Veterinary Medicine.

- Pozvaný přednášející na významné světové akci v oblasti ortopedie malých zvířat – Druhý světový ortopedický kongres konaný v Keystone, Colorado, USA.

- Pozvaný přednášející a vedoucí ortopedické sekce na Světovém kongresu WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) 2006 v Praze.

- Pozvaný přednášející na tradiční veterinární konferenci Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, pořádanou na Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.

- Pozvaný přednášející a vedoucí chirurgické a ortopedické sekce na Světovém kongresu WVC (World Veterinary Congress) 2013 v Praze.

- Pozvaný přednášející na 13. evropském kongresu EVECCS (European Society of Veterinary Emergency and Critical Care) 2014 v Praze.

 

Vedoucí funkce

1994–1999      pověřen vedením Oddělení chirurgie malých zvířat Kliniky chirurgie a ortopedie

1998–1999      zástupce přednosty Kliniky chirurgie a ortopedie VFU   

1999-2006       zástupce přednostyKliniky chorob malých zvířat/Kliniky chorob psů a koček                  

1999-dosud     vedoucí Oddělení chirurgie a ortopedie KCHPK FVL VFU Brno

2012-dosud     přednosta Kliniky chorob psů a koček FVL VFU Brno

2006-2010       prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno

2010-dosud     děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno

 

 

Publikační aktivita

celkem 335 vědeckých a pedagogických publikací, z toho:

–         93 vědeckých prací ve vědeckých mezinárodních časopisech s impaktfaktorem

–         44 článků v odborných časopisech

–         23 pedagogických učebnic, kapitol v učebnicích, výukových audiovizuálních pomůcek

–         21 monografií

–         102 příspěvků in extenso v konferenčních sbornících, z toho 35 v zahraničí

–         51 abstrakt v konferenčních sbornících nebo vědeckých časopisech, posterů, z toho 27 v zahraničí

–         1 vynález podle § 31 zákona č. 527/1990 Sb. (jeden z původců tohoto vynálezu)

 

Významná je vlastní práce na 300 pacientech s operací páteře, která je citována  v nejznámější světové učebnici chirurgie malých zvířat Textbook of Small Animal Surgery, 3rd ed., jejímž autorem je SLATTER

 

Citace podle SCI

- SCI celkem 662, bez autocitací 530

- h-index 14

 

 Pedagogické publikace

 

Učebnice

 1. NEČAS, A. (1994): Nemoci víček. In: SVOBODA a kol.: Dermatologie psa a kočky. T. S. Print s.r.o. Brno, 1994, s. 338-346.
 2. NEČAS, A., MEZEROVÁ, J., RAUŠER, P.: Obecná chirurgie a anesteziologie. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., Noviko a.s., 2000, s. 193-237, ISBN 80-902595-2-9.
 3. ZATLOUKAL, J., DOUBEK, J., NEČAS, A.: Akutní a kritické stavy. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., Noviko a.s., 2000, s. 297-330, ISBN 80-902595-2-9.
 4. NEČAS, A.: Nemoci pohybového systému. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. II. díl., Noviko a.s., 2001, s. 1359-1559, ISBN 80-902595-3-7.
 5. NEČAS, A.: Léčiva s účinkem na pohybový aparát. In: ŠNIRC, J., SOKOL, J., SEGINKO, J., HERA, A. a kol. Klinická veterinárna farmakológia. 1. vyd. Martin: Neografie, 2007, 1184 s.
 6. ZATLOUKAL, J., DOUBEK, J., NEČAS, A.: Akutní a kritické stavy. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., 2. Vyd., Noviko a.s., 2008, s. 105-187, ISBN 978-80-86542-18-8.
 7. NEČAS, A., MEZEROVÁ, J., LEXMAULOVÁ, L.: Obecná chirurgie. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., 2. Vyd., Noviko a.s., 2008, s. 189-255, ISBN 978-80-86542-18-8.

 

Výukové audiovizuální programy

 1. NEČAS, A., DVOŘÁK, M.: Diagnostika kulhání u malých zvířat. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU)
 2. NEČAS, A.: Artroskopické operace v ortopedii malých zvířat. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU) 
 3. NEČAS, A., HULSE, D., KECOVÁ, H.: Bandáže a dlahování končetin. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU)
 4. NEČAS, A., HUDSON, S., KECOVÁ, H.: Rehabilitace pacientů po ortopedických operacích. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU)
 5. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie ramenního kloubu. Arthroscopy of the shoulder joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 6. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie loketního kloubu. Arthroscopy of the elbow joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 7. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie karpálního kloubu. Arthroscopy of the carpal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 8. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie kyčelního kloubu. Arthroscopy of the hip joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 9. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie kolenního kloubu. Arthroscopy of the stifle joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 10. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie tarzálního kloubu. Arthroscopy of the tarsal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 11. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: kyčelní kloub. Videotest: hip joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 12. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: kolenní kloub. Videotest: stifle joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 13. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: tarzální kloub. Videotest: tarsal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 14. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: ramenní kloub. Videotest: shoulder joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 15. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: loketní kloub. Videotest: elbow joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 16. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: karpální kloub. Videotest: carpal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)

 

Vědecké a odborné publikace

 

původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech

 1. NEČAS, A.: Results of Surgical Treatment of the Thoracolumbar Disc Disease in the Dog. Vet.Med.-Czech 1995, 40 (7): 213-216.
 2. NEČAS, A.: Neurosurgical Treatment of Intervertebral Disc Disease in the Dog. Vet.Med.-Czech 1995, 40 (9): 299-304.
 3. NEČAS, A., DVOŘÁK, M.: Development of the Spine Following Pinealectomy in Growing Rats. Acta vet. Brno, 1999, 68 (1): 31-39.
 4. NEČAS, A., DVOŘÁK, M., ZATLOUKAL, J.: Incidence of Osteochondrosis in Dogs and Its Late Diagnosis. Acta vet. Brno, 1999, 68 (2): 131-139.
 5. NEČAS, A., SEDLÁKOVÁ, D.: Changes in the Creatine Kinase and Lactate Dehydrogenase Activities in Cerebrospinal Fluid of Dogs with Thoracolumbar Disc Disease. Acta vet. Brno, 1999, 68 (2): 111-120.
 6. NEČAS, A.: Clinical Aspects of Surgical Treatment of Thoracolumbar Disc Disease in Dogs. A Retrospective Study of 300 Cases. Acta vet. Brno, 1999, 68 (2): 121-130.
 7. NEČAS, A.: Rate of neurologic recovery as an Indicator of long-term Prognosis in Dogs with Surgically Treated Thoracolumbar Disc Disease. Vet Med-Czech, 2000, 45 (1): 19-24.
 8. DVOŘÁK, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Complications of long bone fracture healing in dogs: functional and radiological criteria for their assessment. Acta vet. Brno, 2000, 69 (2): 107-114.
 9. NEČAS, A., ZATLOUKAL, J., KECOVÁ, H., DVOŘÁK, M.: Predisposition of dog breeds to rupture of the cranial cruciate ligament. Acta vet. Brno, 2000, 69 (4): 305-310.
 10. ZATLOUKAL, J., NEČAS, A., DVOŘÁK, M.: Measuring craniocaudal instability in stifle joints of dogs using stress radiographs.  Acta vet. Brno, 2000, 69: 311-317.
 11. NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Factors related to the risk of meniscal injury in dogs with cranial cruciate ligament rupture. Acta Vet. Brno 2002, 71: 77-84.
 12. NEČAS, A., SRNEC, R., KECOVÁ, H.: Diagnostic reliability of stifle arthroscopy of pathological changes in cruciate deficient knee. Acta Vet. Brno 2002, 71 (2): 249-254.
 13. Raušer P., Zatloukal J., NEČAS, A.., Lorenzová J., Raušerová L.: Combination of medetomidine and ketamine for a short-term anaesthesia in ferrets: a clinical study. Acta Vet. Brno 2002, 71 (3): 243-248.
 14. GÁL, P., NEČAS, A., ADLER, J., TEYSCHL, O., FABIÁN, P., BIBROVÁ, Š.:Transplantation of the autogenous chondrocyte graft to physeal defects: an experimental study in pigs. Acta Vet. Brno 2002, 71 (3): 327-332.
 15. BarÁnyiová, E, Holub, A, Martiníková, M, Nečas, A, Zatloukal, J: Intraspecies Bite Wounds in Dogs in the Czech Republic. Acta Vet. Brno 2003, 72: 55-62.
 16. Soontornvipart K., NEČAS, A., Dvořák, M.: Effects of metallic implant on the risk of bone bacterial infection in small animal fracture treatment. Acta Vet. Brno 2003, 72 (2): 235-247.
 17. SOONTORNVIPART, K, NEČAS, A, DVOŘÁK, M, ZATLOUKAL, J, SMOLA, J: Posttraumatic bacterial infections in extremities before and after osteosynthesis in small animals. Acta Vet. Brno 2003, 72 (2): 249-260.
 18. NEČAS, A.., DVOŘÁK, M.: Surgical treatment of a saggital intraarticular femoral head fracture with coxofemoral dislocation in two mature dogs. Acta Vet. Brno 2003, 72 (2): 261-265.
 19. NEČAS, A.., RAUŠER P., TICHÝ F., KOHOUT P., KECOVÁ H.: Retrobulbar Rhabdomyosarcoma in a Hovawart. Acta Vet. Brno 2003, 72 (3): 399-404
 20. FALDYNA, M., ZATLOUKAL, J., LEVA, L., NEČAS, A., TOMAN, M.: Lymphocyte subsets in synovial fluid from clinically healthy joints of dogs. Acta Vet. Brno 2004, 73 (1): 73-78
 21. FALDYNA, M., ZATLOUKAL, J., LEVA, L., KOHOUT, P., NEČAS, A., TOMAN, M.: Lymphocyte subsets in stifle joint synovial fluid of dogs with spontaneous rupture of the cranial cruciate ligament. Acta Vet. Brno 2004, 73 (1): 79-84
 22. KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Phacoemulsification and intraocular lens implantation: recent trends in cataract surgery. Acta Vet. Brno 2004, 73 (1): 85-92
 23. ZATLOUKAL J., CRHA, M., LORENZOVÁ, J., HUSNÍK, R., KOHOUT, P., NEČAS, A.: The comparative advantage of plain radiography in diagnosis of obstruction of the small intestine in dogs. Acta Vet. Brno 2004, 73: 365-374
 24. PaŠa L., NEČAS A, Piperisová I, Kecová H, VIŠŇA P, TichÝ F: Experimental Meniscal Allografts in the Rabbit. Acta Vet. Brno 2005, 74: 87-9
 25. Zatloukal J, Lorenzová J, TichÝ F, NEČAS A, Kecová H, Kohout P: Breed and Age as Risk Factors for Canine Mammary Tumours. Acta Vet. Brno 2005, 74: 103-109
 26. Kecová H, Hlinomazová Z, Raušer P, Nečas A: Corneal inflammatory disease – Infectious keratitis in dogs. Acta Vet. Brno. 2004, 73: 359‑363
 27. Raušer P, Dvořák M, Nečas A, Lexmaulová L, Novotná R: Effects of Intraarticular Bupivavaine Administration on Postoperative Pain Relief after Arthrotomic or Arthroscopic Management of Cranial Cruciate Ligament Rupture in Dogs. Acta Vet Brno. 2005, 74: 613-619
 28. ZATLOUKAL J, CRHA M, LexmaulovÁ L, NeČas A, FICHTEL T: Gastric Dilatation-Volvulus Syndrome: Outcome and Factors Associated with Perioperative Mortality. Acta Vet Brno. 2005, 74: 621-631
 29. VLAŠÍN M, RAUŠER P, FICHTEL T, NeČas A: Subtotal intracapsular prostatectomy as a useful treatment for advanced-stage prostatic malignancies. J. Small Anim. Pract 2006, 47: 512-516
 30. WAGNER K, GRIFFON DJ, THOMAS MW, SCHAEFFER DJ, SCHULZ K, SAMII VF, NECAS A: Radiographic, computed tomographic, and arthroscopic evaluation of experimental radio-ulnar incongruence in the dog. Veterinary Surgery 2007, 36 (7): 691-698
 31. GÁL P, NEČAS A, PLÁNKA L, KECOVÁ H, KŘEN L, KRUPA P, HLUČILOVÁ J, USVALD D: Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits. Acta Vet Brno 2007, 76: 265-275
 32. PLÁNKA L, NEČAS A, GÁL P, KECOVÁ H, FILOVÁ E, KŘEN L, KRUPA P: Prevention of bone bridge formation using transplantation of the autogenous mesenchymal stem cells to physeal defects: An experimental study in rabbits. Acta Vet Brno 2007, 76: 253-263
 33. KOLÁČNÁ L, BAKEŠOVÁ J, VARGA F, KOŠŤÁKOVÁ E, PLÁNKA L, NEČAS A, LUKÁŠ D, AMLER E, PELOUCH V: Biochemical and biophysical aspects of collagen nanostructure in the extracellular matrix. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S51-S60
 34. JANČÁŘ J, SLOVÍKOVÁ A, AMLER E, KRUPA P, KECOVÁ H, PLANKA L, GAL P, NEČAS A: Mechanical response of porous scaffolds for cartilage engineering. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S17-S25
 35. KRUPA P, KRŠEK P, JAVORNÍK M, DOSTÁL O, SRNEC R, USVALD D, PROKS P, KECOVA H, AMLER E, JANČÁŘ J, GÁL P, PLÁNKA L, NEČAS A: Use of 3D geometry modelling of osteochondrosis-like iatrogenic lesions as a template for press-and-fit scaffold seeded with mesenchymal stem cells. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S107-S114
 36. VARGA, F., Držík M, Handl M, Chlpík J, Kos P, Filová E, Rampichová M, Nečas A, Trč T, Amler E. Biomechanical characterization of cartilages by a novel approach of blunt impact testing. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S61-S68
 37. NEČAS A, PLÁNKA L, SRNEC R, RAUŠER P, URBANOVÁ L, LORENZOVÁ J, CRHA M, JANČÁŘ J, GÁL P: Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage, Meniscal, Physeal, Bone, Ligamentous and Tendineous Defects. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 277-284.
 38. MÍČKOVÁ A, TOMÁNKOVÁ K, KOLÁŘOVÁ H, BAJGAR R, KOLÁŘ P, ŠUNKA P, PLENCNER M, JAKUBOVÁ R, BENEŠ J, KOLÁČNÁ L, PLÁNKA L, NEČAS A, AMLER E: Ultrasonic shock-wave as a control mechanism for liposome drug delivery system for possible use in scaffold implanted to animals with iatrogenic articular cartilage defects. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 285-289.
 39. RAUŠER P, LEXMAULOVÁ L, SRNEC R, LORENZOVÁ J, KECOVÁ H, CRHA M, FICHTEL T, NOVOTNÁ R, DVOŘÁK M, NEČAS A: Changes of vital parameters after application of butorphanol during TKX anesthesia for joint surgery in miniature pigs. Acta Vet Brno 2008, 77 (2): 251-256.
 40. PLANKA L, GAL P, KECOVA H, KLIMA J, HLUCILOVA J, FILOVA E, AMLER E, KRUPA P, KREN L, SRNEC R, URBANOVA L, LORENZOVA J, NECAS A: Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge in rabbits. BMC Biotechnol. 2008, 8:70: doi:10.1186/1472-6750-8-70
 41. Crha M, Lorenzova J, Urbanova L, Fichtel T, Necas A: Effect of selected preoperative factors on postoperative mortality in dogs with small bowel obstruction. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 257-261
 42. Crha M, Lorenzova J, Urbanova L, Fichtel T, Necas A: Two techniques of intestinal wall suture in surgical treatment of ileus in dogs and the importance of omentalisation. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 263-267
 43. Lexmaulova L, Novotna R, Rauser P, Necas A: Complications related to surgical treatment of intervertebral disc disease in dogs.  Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 269-276
 44. PLÁNKA L, NEČAS A, SRNEC R, RAUŠER P, STARÝ D, JANČÁŘ J, AMLER E, FILOVÁ E, HLUČILOVÁ J, KŘEN L, GÁL P:Use of allogenic stem cells for the prevention of bone bridge formation in miniature pigs.Physiological Research, 2009, vol. 58, no. 6, p. 885-893
 45. CRHA M, NEČAS A, SRNEC R, JANOVEC J, STEHLÍK L, RAUŠER P, URBANOVÁ L, PLÁNKA L, JANČÁŘ J, AMLER E: Mesenchymal Stem Cells in Bone Tissue Regeneration and Application to Bone Healing. Acta Vet. Brno, 2009, vol. 78, no. 4, p. 635-642
 46. JANČÁŘ J, VOJTOVÁ L, NEČAS A, SRNEC R, URBANOVÁ L, CRHA M: Stability of Collagen Scaffold Implants for Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Vet. Brno, 2009, vol. 78, no. 4, p. 643-648
 47. PLÁNKA L., STARÝ D., HLUČILOVÁ J., KLÍMA J., JANČÁŘ J., KŘEN L., LORENZOVÁ J., URBANOVÁ L., CRHA M., SRNEC R., DVOŘÁK M., GÁL P., NEČAS A.: Comparison of Preventive and Therapeutic Transplantations of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in Healing of the Distal Femoral Growth Plate Cartilage Defects in Miniature Pigs. Acta Vet Brno 2009 (78): 293-302
 48. Zatloukal, J., Raušer, P., Nečas, A., Raška, V., Crha, M., Fichtel, T. Bronchoösophageale Fistel als Folge eines Fremdkörpers im Ösophagus. (Bronchooesophageal fistula caused by a foreign body in the oesophagus of a dog). Kleintierpraxis, 2009, vol. 54, no. 3, p. 155-159
 49. Lexmaulová, L., Zatloukal, J., Proks, P., Dvořák, M., Srnec, R., Raušer, P., Kecová, H., Nečas, A. Incidence of seizures associated with iopamidol or iomeprolmyelography in dogs with intervertebral disk disease: 161 cases (2000-2002). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 2009, vol. 19, no. 9, p. 611-616.
 50. Necas, A., Planka, L., Srnec, R., Crha, M., Hlucilova, J., Klima, J., Stary, D., Kren, L., Amler, E., Vojtova, L., Jancar, J., Gal, P. Quality of newly formed cartilaginous tissue in defects of articular surface after transplantation of mesenchymal stem cells in a composite scaffold based on Collagen I with Chitosan Micro- and Nanofibres. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 4, p. 605-614.
 51. NEČAS, A., PROKS, P., URBANOVÁ, L., SRNEC, R., STEHLÍK, L., CRHA, M., RAUŠER, P., PLÁNKA, L., AMLER, E., VOJTOVÁ, L., JANČÁŘ, J. Radiographic assessment of implant failures of titanium 3.5 LCP vs. 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis of large segmental femoral diaphyseal defects in a miniature pig model. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 599‑606
 52. NEČAS, A., PROKS, P., URBANOVÁ, L., SRNEC, R., STEHLÍK, L., CRHA, M., RAUŠER, P., PLÁNKA, L., AMLER, E., VOJTOVÁ, L., JANČÁŘ, J. Healing of large segmental bone defect after implantation of autogenous cancellous bone graft in comparison with hydroxyapatite and 0,5% collagen scaffold in combination with mesenchymal stem cells. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 607‑612.
 53. NEČAS, A., URBANOVÁ, L., FÜRST, T., ŽENČÁK, P., TUČEK, P. Mathematical modelling of crack fractography after implant failure of titanium 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis in a miniature pig. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 621‑628.
 54. Rampichova, M., Filova, E., Varga, F., Lytvynets, A., Prosecka, E., Kolacna, L., Motlik, J., Necas, A., Vajner, L., Uhlik, J., Amler, E. Fibrin/hyaluronic acid composite hydrogels as appropriate scaffolds for in vivo artificial cartilage implantation source. Asaio Journal, 2010, vol. 56, no. 6, p. 563-568.
 55. PROKS, P., STEHLÍK, L., IROVÁ, K., DVOŘÁK, M., RAUŠER, P., SRNEC, R., NEČAS, A. Digital radiographic analysis of optical density of the distal segment of the trochlear notch of the ulna in Labrador retrievers with fragmented coronoid process. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2, p. 299‑306.
 56. Proks, P., Stehlik, L., Irova, K., Dvorak, M., Srnec, R., Nečas, A. Relationship between radioulnar incongruity of elbow joints and the type of fragmented processus coronoideus medialis. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2, p. 307‑312.
 57. Proks, P., Stehlik, L., Irova, K., Srnec, R., Raušer, P., Dvorak, M., Necas, A. Occurrence of radiologically detectable “kissing” lesion in dog elbows in dependence on the type of fragmentation of the processus coronoideus medialis and on sex. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 3, p. 475‑480.
 58. Urbanová, L., Crha, M., Raušer, P., Lorenzová, J., Nečas, A. Laparoscopically assisted cryptorchidectomy using LigaSure® electrocoagulation. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2, p. 313‑318.
 59. URBANOVÁ, L., SRNEC, R., PROKS, P., STEHLÍK, L., FLORIAN, Z., NÁVRAT, T., NEČAS, A. Comparison of the resistance to bending forces of the 4.5 LCP plate-rod construct and of 4.5 LCP alone applied to segmental femoral defects in miniature pigs. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 613‑620.
 60. Lorenzová, J., Crha, M., Kecová, H., Urbanová, L., Stavinohová, R., Nečas, A. Patient survival periods and death causes following surgical treatment of mammary gland tumors depending on histological type of tumor: Retrospective study of 221 cases. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2 p. 289‑297.
 61. Rauser, P., Stehlik, L., Proks, P., Srnec, R., Necas, A. Effect of seven-day administration of carprofen or meloxicam on renal function in clinically healthy miniature pigs. Veterinární Medicína Brno, vol. 55, no. 9, p. 438‑444.
 62. CRHA, M., HLAVSA, J., PROCHÁZKA, V., ANDRAŠINA, T., SVOBODOVÁ, I., URBANOVÁ, L., PAVLÍK, T., RAUŠER, P., LORENZOVÁ, J., KALA, Z., NEČAS, A. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 4, p. 407-413.
 63. PLANKA, L., NECAS, A., CRHA, M., PROKS, P., VOJTOVA, L., GAL, P. Treatment of a Bone Bridge by Transplantation of Mesenchymal Stem Cells and Chondrocytes in a Composite Scaffold in Pigs. Experimental Study. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2011, vol. 78, no. 6, p. 528-536
 64. PROKS, P., NEČAS, A., STEHLÍK, L., SRNEC, R., GRIFFON, DJ.: Quantification of Humeroulnar Incongruity in Labrador Retrievers with and without Medial Coronoid Disease. Veterinary Surgery, 2011, vol. 40, no. 8, p. 981-986.
 65. PROSECKÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., VOJTOVÁ, L., TVRDÍK, D., MELČÁKOVÁ, Š., JUHÁSOVÁ, J., PLENCNER, M., JAKUBOVÁ, R., JANČÁŘ, J., NEČAS, A., KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., TONAR, Z., AMLER, E. Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2011, vol. 99A, no. 2, p. 307-315.
 66. URBANOVÁ, L., CRHA, M., RAUŠER, P., NEČAS, A. Clinical Results and Complications of Preventive Laparoscopic Assisted Gastropexy in 17 Dogs: Preliminary Study.  Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 1, p. 93-99
 67. RAUŠER, P., LEXMAULOVÁ, L., SRNEC, R., URBANOVÁ, L., PROKS, P., NEČAS, A. Effects of carprofen or meloxicam on selected hemostatic variables in miniature pigs after orthopedic surgery. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 4, p. 401-406.
 68. URBANOVA, L; BLAZEK-FIALOVA, I; SRNEC, R; PENCIK, J; KRSEK, P; NECAS, A: Mathematical model of mechanical testing of bone- implant (4.5 mm LCP) construct. Acta veterinaria Brno, 2012, vol. 81, no. 2, p. 211-215
 69. PLANKA, L; SRNEC, R; RAUSER, P; STARY, D; FILOVA, E; JANCAR, J; JUHASOVA, J; KREN, L; NECAS, A; GAL, P: Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of partial growth plate arrest in pigs. Biomedical papers-Olomouc, 2012, vol. 156, no. 2, p. 128-134
 70. NOVOTNY, L; CRHA, M; RAUSER, P; HEP, A; MISIK, J; NECAS, A; VONDRYS, D: Novel biodegradable polydioxanone stents in a rabbit airway model. Journal of thoracic and cardiovascular Sumery, 2012, vol. 143, no. 2, p. 437-444
 71. RAMPICHOVA, M; MARTINOVA, L; KOSTAKOVA, E; FILOVA, E; MICKOVA, A; BUZGO, M; MICHALEK, J; PRADNY, M; NECAS, A; LUKAS, D; AMLER, E: A simple drug anchoring microfiber scaffold for chondrocyte seeding and proliferation. Journal of materials science-materials in medicine, 2012, vol. 23, no. 2, p. 555-563
 72. ANDRYSÍKOVÁ, R; KUDLÁČKOVÁ, H; TOMAN, M; NEČAS, A.: Measurement of glycosaminoglycans in canine synovial fluid and its correlation with the cause of secondary osteoarthritis, age and body weight. Acta veterinaria Brno, 2012, 81(3), p. 287-294.
 73. SRNEC, R; PROKS, P; FEDOROVÁ, P; STEHLÍK, L; DVOŘÁK, M; NEČAS, A: Myelographic diagnosis and results of surgical treatment of caudal cervical spondylomyelopathy in dogs: a retrospective study (2000–2010). Acta veterinaria Brno, 2012, no. 4, p. 415-420
 74. GROLICH, T; CRHA, M; KALA, Z; NECAS, A; HEP, A: Experimental study of polydioxanone self-expandable biodegradable stents (BPS) of a small diameter in normal pig bile ducts - first results. British Journal of Surgery, 2012, vol. 99, Suppl. 6, p. 5
 75. HLAVSA, J; PROCHÁZKA, V; CRHA, M; SVOBODOVÁ, I; ANDRAŠINA, T; RAUŠER, P; URBANOVÁ, L; PAVLÍK, T; LORENZOVÁ, J; NEČAS, A; KALA, Z: Healing dynamics of porcine pancreatic parenchyma after radiofrequency ablation - in vivo experimental pilot study. Acta veterinaria Brno, 2012, no. 4, p. 427-431
 76. STEHLIK L, PROKS P, FEDOROVA P, NECAS, A: Radiographic changes of the patellar ligament in dogs after tibial tuberosity advancement. Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, no. 2, p. 215-218
 77. CHALOUPKA R, DVOŘÁK M, TICHÝ F, VESELÝ J, NEČAS, A: Development of the spine following pinealectomy or sensorimotor cortical area damage. Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, no. 4, p. 411-414
 78. PLENCNER M, EAST B, TONAR Z, OTÁHAL M, PROSECKÁ E, RAMPICHOVÁ M, KREJČÍ T, LITVINEC A, BUZGO M, MÍČKOVÁ A, NEČAS A, HOCH J, AMLER E: Abdominal closure reinforcement by using polypropylene mesh functionalized with poly-Ԑ-caprolactone nanofibers and growth factors for prevention of incisional hernia formation. International Journal of Nanomedicine, 2014, vol. 9, p. 3263-3277 (IF 3.463)
 79. AMLER E, FILOVÁ E, BUZGO M, PROSECKÁ E, RAMPICHOVÁ M, NEČAS A, NOOEAID P, BOCCACCINI AR: Functionalized nanofibers as drug-delivery systems for osteochondral regeneration. Nanomedicine, 2014, vol. 9, no. 7, p. 1083–1094 (IF 5.260)
 80. FEDOROVA P, SRNEC R, PENCIK J, SCHMID P, AMLER E, URBANOVA L,NECAS A: Mechanical testing of newly developed biomaterial designed for intra-articular reinforcement of partially ruptured cranial cruciate ligament: ex vivo pig model. Acta veterinaria Brno, 2014, vol. 83, no. 1, p. 55-60
 81. FIALOVÁ I, PANINÁROVÁ M, NEČAS A, STEHLÍK L, PROKS P: Prevalence of lumbosacral transitional vertebrae in dogs in the Czech Republic. Acta veterinaria Brno, 2014, vol. 83, no. 4, p. 399-403
 82. GROLICH, T; CRHA, M; NOVOTNY, L; KALA, Z; HEP, A; NECAS, A; HLAVSA, J; MITAS, L; MISIK, J: Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model. Journal of Surgical Research, 2015, vol. 193, no. 2, p. 606-612.
 83. URBANOVA L, VYHNANKOVA V, KRISOVA S, PACIK D, NECAS A: Intensive training technique utilizing the dog’s olfactory abilities to diagnose prostate cancer in men. Acta veterinaria Brno, 2015, vol. 84, no. 1, p. 77-82.
 84. DANKOVA J, BUZGO M, VEJPRAVOVA J, KUBICKOVA S, SOVKOVA V, VYSLOUZILOVA L, MANTLIKOVA A, NECAS A, AMLER E: Highly efficient mesenchymal stem cell proliferation on poly-epsilon-caprolactone nanofibers with embedded magnetic nanoparticles. International Journal of Nanomedicine, 2015, vol. 10, p. 7307-7317.
 85. CRHA, M; VAN GOETHEM, B; DVORAK, M; NECAS, A Emergency laparoscopic cryptorchidectomy for acute abdomen due to testicular torsion in a dog. Acta veterinaria Brno, 2015, vol. 84, no. 2, p. 167-171.
 86. FEDOROVA P, SRNEC R, PENCIK J, DVORAK M, KRBEC M, NECAS A: Intra-artikulární augmentace parciální ruptury předního zkříženého vazu (ACL) nově vyvinutým UHMWPE biomateriálem v kombinaci s Hexalon ACL/PCL šrouby: ex vivo mechanické testování animálního modelu kolenního kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2015, vol. 82, no. 3, p. 222-228.
 87. PROKS P, STEHLIK L, PANINAROVA M, IROVA K, LORENZOVA J, NECAS A: Congenital subcutaneous arteriovenous malformation in a puppy: diagnosis with CT angiography. Veterinary Dermatology, 2015, vol. 26, no. 5, p. 384-386.
 88. FILOVÁ E, JAKUBCOVÁ B, DANILOVÁ I, KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ E, JAROŠÍKOVÁ T, CHERNYAVSKIY O, HEJDA J, HANDL M, BEZNOSKA J, NEČAS A, ROSINA J, AMLER E: Polycaprolactone Foam Functionalized With Chitosan Microparticles – a Suitable Scaffold for Cartilage Regeneration. Physiological Research, 2016, vol. 65, p. 121-131.
 89. SRNEC R, FEDOROVÁ P, PĚNČÍK J, VOJTOVÁ L, SEDLINSKÁ M, NEČAS A: Ex Vivo Testing of Mechanical Properties of Canine Metacarpal/Metatarsal Bones after Simulated Implant Removal. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2016, vol. 83, no. 2, p. 111-116.
 90. SVATOŇ R, HLAVSA J, KALA Z, PROCHÁZKA V, GAŠPAROVÁ K, CRHA M, NEČAS A, RAUŠER P, ANDRAŠINA T, VÁLEK V, SVOBODOVÁ I: Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno, 2016, vol. 85, no. 2, p. 133-137.
 91. TEJRAL G, SOPKO B, NECAS A, SCHONER W, AMLER E: Computer modelling reveals new conformers of the ATP binding loop of Na+/K+-ATPase involved in the transphosphorylation process of the sodium pump. PeerJ, 2017, vol. 5, DOI: 7717/peerj.3087.
 92. SRNEC R, HORÁK Z, SEDLÁČEK R, SEDLINSKÁ M, KRBEC M, NEČAS A: Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2017, vol. 84, no. 2, p. 133-137.
 93. SNASIL R, PROKS P, NECASOVA A, MICHACAKOVA K, NECAS A: Canine Elbow Humeroulnar Incongruity Measurements Using Computed Tomograph. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2017, vol. 84, no. 4, p. 299-303.

 

monografie

 1. NEČAS, A., TOOMBS, J. P., JOHNSON, A. L.: Zevní skeletní fixace a biologická léčba fraktur. Vector, 1998, 162 p., ISBN 80-85-114-33-X.
 2. NEČAS, A., TOOMBS, J. P.: Dysplazie kyčelního kloubu u psů. Artron, 1999, 79 p., ISBN 80-85-114-58-5.
 3. Raušer, P., NEČAS, A., Hellebrekers, L.J., Knotek, Z.: Základy inhalační anestezie u malých zvířat. Artron s.r.o., 2001, 126 p., ISBN 80-7305-395-0.
 4. Raušer, P., NEČAS, A., Kabeš, r., lexmaulová, L., Mossing, m.: Základy lokální anestezie u malých zvířat. Metoda spol. s r.o., 2002, 96 p., ISBN 80-7305-431-0.
 5. NEČAS, A., HULSE, D., DVOŘÁK, M.: Dlahování končetin, závěsy, smyčky a bandáže. Metoda spol. s r.o., 2002, 89 p., ISBN 80-7305-439-6.
 6. NEČAS, A., HUdson, s., kecová, h.: Rehabilitace a fyzikální terapie u psů. Metoda spol. s r.o., 2002, 58 p., ISBN 80-7305-440-X.
 7. NEČAS, A., KRAUS, K., DVOŘÁK, M.: Onemocnění torakolumbální páteře. CCB, spol. s r.o., 2003, 104 p., ISBN 80-7305-471-X.
 8. NEČAS, A., GRIFFON, D.: Diagnostika a léčba dysplazie kyčelního a loketního kloubu. CCB, spol. s r.o., 2004, 64 p., ISBN 80-7305-483-3.
 9. NEČAS, A., TOOMBS, J.P., CHALOUPKA, R.: Nemoci krční páteře. CCB, spol. s r.o., 2004, 88 p., ISBN 80-7305-497-3.
 10. NEČAS, A., BEALE, B.S., KRAUS, K.H.: Ruptura kraniálního zkříženého vazu u psů. CCB, spol. s r.o., 2004, 80 p., ISBN 80-7305-490-6.
 11. NEČAS, A., GRIFFON, D.: Chirurgická léčba zlomenin. CCB, spol. s r.o., 2005, 96 p., ISBN 80-7305-513-9.
 12. NEČAS, A., BEALE, B.S.: Traumata kloubů. CCB, spol. s r.o., 2005, 88 p., ISBN 80-7305-514-7.
 13. KECOVÁ, H., GERDING, P.A.Jr., HLINOMAZOVÁ, Z., NEČAS, A.: Příčiny slepoty a projevy celkových onemocnění na oku. CCB, spol. s r.o., 2005, 80 p., ISBN 80-7305-515-5.
 14. POTEET, B.A., NEČAS, A., DVOŘÁK, M., PROKS, P., KRUPA, P.: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění gastrointestinálního systému. CCB, spol. s r.o., 2006, 40 p., ISBN 80-7305-552-X.
 15. NICKEL R, KUČERA J, NEČAS A, HLINOMAZOVÁ Z, KECOVÁ H, LORENZOVÁ J: Diagnostika a léčba poruch mikce. CCB, spol. s r.o., 2006, 64 p., ISBN 80-7305-551-1.
 16. TOOMBS JP, NEČAS A, SRNEC R, KECOVÁ H: Biologická osteosyntéza zajištěným hřebováním a zevní skeletní fixací. CCB, spol. s r.o., 2006, 72 p., ISBN 80-7305-562-7.
 17. NICKEL, R., KUČERA, J., DöRFELT, R., NEČAS, A., KECOVÁ, H., CRHA, M., LORENZOVÁ, J. Nemoci ledvin. 1. vyd. Brno: CCB spol. s r.o., 2007, 56 p., ISBN 978-80-7305-008-5.
 18. NEČAS, A., BEALE, B.S., HULSE, D.A., SRNEC, R. a kol.: Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. 1. vyd. Brno: CCB spol. s r.o., 2007, 56 stran, ISBN 978-80-7305-009-2
 19. NEČAS A, GRIFFON DJ, PROKS P: Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubů. VFU Brno 2008, 84 p., ISBN 978-80-7305-051-1
 20. GÁL P, NEČAS A, PLÁNKA L: Experimental work on the growth plate. CCB a.s. 2008, Brno, 195 p. ISBN 978-80-85825-61-9 
 21. WILLARD MD, CRHA M, URBANOVÁ L, NEČAS A: Endoskopie a miniinvazivní chirurgické zákroky v dutině břišní a hrudní. VFU Brno 2009, 52 p., ISBN 978-80-7305-059-7

 

příspěvky na konferencích publikované in extenso v konferenčních sbornících

 

domácí

 1. NEČAS, A., VOPRŠAL, J., KYLLAR, V.: Využití preparátu "Lotagen" firmy BYK GULDEN v terapii dermatitis digitalis u dojnic. Sborník VIII. semináře mladých veterinárních lékařů, Brno, 8-9.6.1989.
 2. NEČAS, A., SNÁŠIL, M.ml.: Traumata hrudníku u malých zvířat. Sborník referátů XXVII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Brno, 6.-7.11.1992.
 3. SNÁŠIL, M., NEČAS, A., KUČERA, J.: Onemocnění dolních močových cest u koček - jejich etiologie, diagnostika a léčba. Sborník referátů XXVII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Brno, 6.-7.11.1992.
 4. KOTTMAN, J., NEČAS, A.: Choroby konečníku a řiti psa. Sborník z odborné konference ČAVLMZ a SAVLMZ, Brno, 5.-6.11.1993.
 5. NEČAS, A.: Chirurgické metody léčby při onemocnění meziobratlových plotének u psů. Sborník referátů z II. výroční konference ČAVLMZ "Aktuální otázky v neurologii malých zvířat," Brno, 8.-9. října, 1994, s. 36-42.
 6. NEČAS, A.: Výsledky operačního ošetření nemocí krčních a torakolumbálních disků u psů. Sborník referátů z II. výroční konference ČAVLMZ "Aktuální otázky v neurologii malých zvířat," Brno, 8.-9. října, 1994, s. 60-66.
 7. NEČAS, A.: Historie a principy AO/ASIF. Sborník referátů ze IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října, 1996, s. 1-4.
 8. NEČAS, A.: Implantáty a nástroje pro osteosyntézu. Sborník referátů ze IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října, 1996, s. 23-33.
 9. NEČAS, A.: Zlomeniny kostí pánevní končetiny. Sborník referátů ze IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října, 1996, s. 52-60.
 10. NEČAS, A.: Principy chirurgického ošetření fraktur u rostoucích zvířat. Sborník referátů ze IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října, 1996, s. 75-78.
 11. NEČAS, A.: Vyjmutí implantátů. Sborník referátů ze IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října, 1996, s. 96-98.
 12. NEČAS, A.: Diagnostika kulhání u psa. Sborník referátů z odborného semináře OS KVL ČR „Onemocnění šlach u psů“, Zlín, 5. března 1999.
 13. NEČAS, A.: Traumata svalů a šlach u psů. Sborník referátů z odborného semináře OS KVL ČR „Onemocnění šlach u psů“, Zlín, 5. března 1999.
 14. NEČAS, A.: Klinické případy kontraktur u psů. Sborník referátů z odborného semináře OS KVL ČR „Onemocnění šlach u psů“, Zlín, 5. března 1999.
 15. NEČAS, A.: Dilatace a volvulus žaludku. Etiologie, patogeneze a klinická diagnostika. Sborník referátů z odborného semináře OS KVL ČR „Dilatace a torze žaludku u psa“, Zlín, 17. března 2000, s. 1-4.
 16. NEČAS, A.: Dilatace a volvulus žaludku. Chirurgické řešení. Sborník referátů z odborného semináře OS KVL ČR „Dilatace a torze žaludku u psa“, Zlín, 17. března 2000, s. 15-19.
 17. NEČAS, A.: Degenerativní onemocnění kloubů u starých psů a koček. Sborník referátů z VIII. výroční konference ČAVLMZ "Geriatrie – nemoci stárnoucích a starých pacientů", Brno, 21.-22. října, 2000, s. 46-49.
 18. NEČAS, A.: Kompresní myelopatie a možnosti jejich chirurgického řešení. Sborník odborného semináře „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001, s. 1-5
 19. NEČAS, A.: Využití zobrazovacích metod a laboratorního vyšetření diagnostice kompresních lézí míchy. Sborník odborného semináře „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001, s. 13-15
 20. NEČAS, A.: Zkušenosti s léčbou onemocnění intervertebrálních disků. Sborník odborného semináře „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001, s. 18-22
 21. NEČAS, A.: Indikátory prognózy u pacientů s chirurgicky léčeným IVDD. Sborník odborného semináře „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001, s. 23-25
 22. Gál, P., NEČAS, A., Teyschl, O., Bíbrová, Š.: Rozsah poškození růstové ploténky osteosyntetickým implantátem - experimentální studie. Sborník 47. kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, Český Krumlov, 2001
 23. NEČAS, A.., VODIČKA R., CHRASTINOVÁ L., DVOŘÁK M., RAUŠER P.: Vrozená luxace lokte u kočkovitých šelem. Sborník II. odborného semináře „Exoti a zoozvířata“, Dvůr Králové nad Labem, 5.-7.10.2001, s. 41-42
 24. NEČAS, A.., RAUŠER P., MAZÁNEK S., DVOŘÁK M., SOONTORNVIPART K.: Komplikace chirurgické léčby otevřené fraktury kostí antebrachia u levharta ceylonského. Sborník II. odborného semináře „Exoti a zoozvířata“, Dvůr Králové nad Labem, 5.-7.10.2001, s. 43-46
 25. NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Diagnostika a léčba fragmentovaného processus corronoideus medialis ulnae. Sborník IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001, s. 21-25
 26. NEČAS, A.: Chirurgická léčba osteochondritis dissecans. Sborník IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001, s. 34-38
 27. ZATLOUKAL, J., NEČAS, A.: Stresové rentgenogramy v diagnostice ruptury předního zkříženého vazu u psů. Sborník IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001, s. 53-60
 28. NEČAS, A.: Intraartikulární a extraartikulární stabilizace kolenního kloubu s rupturou kraniálního zkříženého vazu. Sborník IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001, s. 61-65 
 29. NEČAS, A.: Artroskopie loketního kloubu. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Artroskopie a endochirurgie“, Milovy, 19.10.2001, s. 10-12
 30. BARANYIOVÁ, E., HOLUB, A., MARTINÍKOVÁ, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Agrese a rány kousnutím u psů. Poruchy chování koček a psů. Sborník-Manuál, Veteduca, Brno, 2002, s. 41
 31. HUdson, s., NEČAS, A.: Obecné zásady a význam rehabilitace. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 2-3
 32. HUdson, s., NEČAS, A.: Metody pasivní rehabilitace: chlad, teplo a pasivní pohyby v kloubech. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 7-8
 33. HUdson, s., NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Metody aktivní rehabilitace: hydroterapie. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 10-12
 34. HUdson, s., KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Metody aktivní rehabilitace: terapeutická cvičení. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 13-15
 35. HUdson, s., KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Časná fáze obnovy zatěžování končetiny. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 16-18
 36. HUdson, s., KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Progresivní fáze obnovy zatěžování končetiny. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 19-20
 37. NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Koncepce léčby zlomenin. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 21-23
 38. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Fraktury řešitelné dlahováním. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 24-25
 39. . HULSE, D., NEČAS, A.: Dlahování hrudní a pánevní končetiny při ošetření zlomenin: použití kastů. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 26-27
 40. HULSE, D., NEČAS, A.: Modifikace kastů: vypodložený kast, dvouchlopňový kast. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 28
 41. DVOŘÁK, M., NEČAS, A.: Vypodložené bandáže a obvazy s dlahou na hrudní a pánevní končetině. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 29-34
 42. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Indikace a metody imobilizace kloubů pánevní končetiny. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 37-39
 43. HULSE, D., NEČAS, A.: Softcast a Combicast. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 40
 44. HULSE, D., NEČAS, A.: Komplikace při dlahování končetin. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002, s. 41-42
 45. GÁL, P., NEČAS, A., ADLER, J., TEYSCHL, F., BIBROVÁ, Š.: Transplantace autologních chondrocytárních graftů v léčbě poraněné růstové ploténky. Dětské zlomeniny, Jemniště, 2004.
 46. . NEČAS, A. Arthroscopic Management of Joint Injuries and Intraarticular Fractures (Hip, Elbow, Carpus, Tarsus). In Proceedings of WSAVA World Congress. Praha: WSAVA, 2006, s. 639-640.
 47. NEČAS, A. Arthroscopic Treatment of OCD Lesions (Shoulder, Elbow, Knee, Hock). In Proceedings of WSAVA World Congress. Praha: WSAVA, 2006, s. 637-638.
 48. RAUŠER P, NEČAS A, LEXMAULOVÁ L, DVOŘÁK M, CRHA M, FICHTEL T: Použití kombinace TKX pro balancovanou anestezii prasat. Sborník 15. Konference s mezinárodní účastí Ochrana zvířat a welfare 2008, ISBN 978-80-7305-046-7, VFU Brno, 24. 9. 2008, Brno, pp. 183-185. 
 49. RAUŠER P, NEČAS A, SRNEC R, LORENZOVÁ J, URBANOVÁ L: Role smíšených opioidních agonistů/antagonistů v analgezii prasat. Sborník 15. Konference s mezinárodní účastí Ochrana zvířat a welfare 2008, ISBN 978-80-7305-046-7, VFU Brno, 24. 9. 2008, Brno, pp. 186-188. 
 50. LEXMAULOVÁ L, NEČAS A, SRNEC R, LORENZOVÁ J, JEKL V, HAUPTMAN K: Faktory ovlivňující výskyt perioperačních komplikací u králíků. Sborník 15. Konference s mezinárodní účastí Ochrana zvířat a welfare 2008, ISBN 978-80-7305-046-7, VFU Brno, 24. 9. 2008, Brno, pp. 99-104.
 51. LEXMAULOVÁ L, RAUŠER P, NEČAS A, SRNEC R, LORENZOVÁ J: Hemodynamické účinky hydroxyethylškrobu u králíků. Sborník 15. Konference s mezinárodní účastí Ochrana zvířat a welfare 2008, ISBN 978-80-7305-046-7, VFU Brno, 24. 9. 2008, Brno, pp. 105-108.
 52. RAUŠER, P., NEČAS, A., SRNEC, R., PROKS, P., STEHLÍK, L. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků během dlouhodobého podávání karprofenu u prasat. (Evaluation of incidence of side effects during long-time application of carprofen in swine). In Sborník mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2009, Brno: VFU Brno, 2009, ss. 202-205.
 53. RAUŠER, P., NEČAS, A, SRNEC, R., URBANOVÁ, L., LEXMAULOVÁ, L. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků během dlouhodobého podávání meloxikamu u prasat. (Evaluation of incidence of side effects during long-time application of meloxicam in swine). In Sborník mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2009, Brno: VFU Brno, 2009, ss. 206‑209.
 54. URBANOVÁ L, SRNEC R, PROKS P, STEHLÍK L, NEČAS A: Testování pevnosti fixace segmentálního defektu femuru samotnou 4,5 LCP a v konstrukci plate and rod. Testing of stiffness of segmental femoral defect fixation using 4.5 LCP alone versus 4.5 LCP in plate-rod construct. InSborník XII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, Česká republika: VFU Brno, p. 217-219.
 55. URBANOVÁ, L.; CRHA, M.; STEHLÍK, L.; NEČAS, A.; PROKS, P.; SRNEC, R.; SNÁŠIL, R.; FEDOROVÁ, P.; TUČEK, P.: Matematické modelování zatíţení titanové LCP ploténky po selhání implantátu u miniaturního prasete. Mathematical modelling of crack fractography of titanium LCP after implant failure in a miniature pig.InSborník příspěvků XIII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2011, p. 237-239.
 56. FIALOVÁ, L.; LEXMAULOVÁ, L.; RAUŠER, P.; SRNEC, R.; DVOŘÁK, M.; NEČAS, A.: Porovnání účinku hydroxyethylškrobu 200/0.5 (HAES®) v 6% nebo 10% koncentraci, 130/0.4 (Voluven®) a fyziologického roztoku na stabilizaci krevního tlaku u králíků v celkové anestézii při artrotomii kolenních kloubů. Cardiovascular changes after administration of hydroxyethyl starch 200/0.5 (HAES®) in 6% or 10% concentration, 130/0.4 (Voluven®) and saline for joint surgery in rabbits. InSborník příspěvků XIII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2011, p. 243-246.
 57. STEHLÍK, L.; PROKS, P.; URBANOVÁ, L.; SRNEC, R.; KRUPA, P.; NEČAS, A.: Měření tloušťky kloubní chrupavky v kolenním kloubu miniaturních prasat pomocí CT artrografie a MR zobrazení. Measuring articular cartilage thickness in miniature pigs knee joint by CT arthrography and MR paging. InSborník příspěvků XIII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2011, p. 253-255.
 58. STEHLÍK, L.; PROKS, P.; CRHA, M.; URBANOVÁ, L.; SRNEC, R.; RAUŠER, P.; NEČAS, A.: Rentgenologické hodnocení selhání implantátů 4,5 LCP vs. 4,5 LCP v kombinaci plate/rod pouţitých k flexibilní pilířové osteosyntéze u miniaturních prasat. Radiographic assessment of implant failures of titanium 4.5 LCP vs. 4.5 LCP plate/rod construct used for flexible bridging osteosynthesis in miniature pigs. InSborník příspěvků XIII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2011, p. 259-261.
 59. FEDOROVA, P; NECAS, A; SRNEC, R; URBANOVA, L; SNASIL, R; SEDLACEK, P: Mechanické a biokompatibilní vlastnosti nového skafoldu, vyvinutého k léčbě parciální ruptury LCC, v kombinaci s kmenovými buňkami: ex vivo studie. In Sborník příspěvků z výsledků řešení projektů IGA VFU Brno 2012 financovaných z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT na rok 2012, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2012, p. 59-61.
 60. STEHLIK, L; PROKS, P; FEDOROVA, P; NECAS, A: Rentgenologicky patrné změny patelárního vazu u psů po operaci TTA. In Sborník příspěvků konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí 2012 na FVL VFU Brno, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2012, p. 167.
 61. NECAS, A: Methods of surgical management of acl deficient knee/TTA. In Abstracts and Proceedings of 31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association, Prague, Czech Republic, 17-20 September 2013, pp. 52-55.
 62. NECAS, A: Osteochondrosis: current concept of surgical therapy. In Abstracts and Proceedings of 31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association, Prague, Czech Republic, 17-20 September 2013, pp. 79-83.
 63. NECAS, A: Biomaterials and stem cells in orthopaedics. In Proceedings of 13th European Society of Veterinary Emergency and Critical Care, Prague, Czech Republic, 12-15 June 2014.
 64. NECAS, A: Recent trends in ACL injury management. In Proceedings of 13th European Society of Veterinary Emergency and Critical Care, Prague, Czech Republic, 12-15 June 2014.
 65. SNÁŠIL R, NEČAS A, PROKS P, NEČASOVÁ A, MICHALČÁKOVÁ K: Kvantifikace humeroulnární inkongruity loketních kloubů psů pomocí počítačové tomografie. (Quantification of humeroulnar incongruity of elbow joints in dogs using computed tomography). In Sborník příspěvků z výsledků řešení projektů IGA VFU Brno 2015 financovaných z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT na rok 2015, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2015, p. 29-31.
 66. . PROKS P, NEČASOVÁ A, NEČAS A, ŠTUSÁKOVÁ A: Kongenitální anomálie páteře u králíků. (Congenital anomalies of vertebral column in rabbits). In Sborník příspěvků z výsledků řešení projektů IGA VFU Brno 2016 financovaných z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT na rok 2016, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2016, p. 34-37.
 67. . SRNEC R, URBANOVÁ L, KOŘÍNEK M, BAREŠ F, HARAZINOVÁ K, NEČAS A: Využití nového biomateriálu s nanovlákny k léčbě defektů kostní tkáně. (Use of newly developed biomaterial with nanofibres to the treatment of bone defects). In Sborník příspěvků z výsledků řešení projektů IGA VFU Brno 2016 financovaných z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT na rok 2016, Brno, Česká republika: VFU Brno, 2016, p. 54-56.

 

v zahraničí

 1. KYLLAR, V., NEČAS, A., VIČÍK, Z.: Treatment of digital dermatitis. Proceedings of summer meeting of B.C.V.A., Liverpool, U.K., 17.-18.7.1990.
 2. KYLLAR, V., VIČÍK, Z., ŠAALOVÁ, K., NEČAS, A.: The therapy of dermatitis digitalis by Lotagen concentrate. Proceedings of sixth international symphosium on disorders of the ruminant digit, Liverpool, U.K., 16.-19.7.1990.
 3. SNÁŠIL, M., NEČAS, A.: Operativní léčba zlomenin pánve psů. Sborník referátů XXVI. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Trnava, 8.-9.11.1991.
 4. SNÁŠIL, M., NEČAS, A.: Surgical treatment of pelvic fractures in dogs. Sbornik V. simpozij o aktualnih boleznih malih živali, Portorož, 23.-24.4.1992.
 5. NEČAS, A: Onemocnění řas u psů. Sborník I. kongresu České a Slovenské asociace veterinárních lékařů malých zvířat, Košice, 22.-24.10.1992.
 6. KOTTMAN, J., NEČAS, A.: Nemoci rohovky. Sborník referátů z XXVIII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Košice, 3.-4.12.1993.
 7. NEČAS, A., KOTTMAN, J.: Glaukom u psa. Sborník referátů z XXVIII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Košice, 3.-4.12.1993.
 8. NEČAS, A., DVOŘÁK, M., ZATLOUKAL, J.: Rate of neurologic recovery as an Indicator of long-term Prognosis in surgically treated dogs with grade IV A paraplegia due to Thoracolumbar Disc Disease. Proceedings of Ninth Annual Meeting of ECVS, Bern, Switzerland, July 7-9, 2000, 41-45
 9. NEČAS, A., RAUŠER, P., KECOVÁ, H.: Lokální anestezie na končetinách. Anesteziologický seminár, Trenčín – Hotel Brezina, 19.května. 2002.
 10. BARANYIOVÁ, E., HOLUB, A., MARTINÍKOVÁ, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Intraspecies aggression and bite wounds in dogs. Proceedings of the 36th International Congress of the ISAE, August 6-10, 2002; Ed. P. Koene, Wageningen, The Netherlands, p. 171
 11. NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Koncepce léčby zlomenin. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 2-3
 12. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Fraktury řešitelné dlahováním. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 3-4
 13. NEČAS, A. , SRNEC, R.: Dlahování hrudní a pánevní končetiny při ošetření zlomenin: použití kastů. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 4
 14. SRNEC, R., NEČAS, A.: Modifikace kastů: vypodložený kast, dvouchlopňový kast. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 5
 15. DVOŘÁK, M., NEČAS, A.: Vypodložené bandáže a obvazy s dlahou na hrudní a pánevní končetině. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 5-8
 16. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Indikace a metody imobilizace kloubů pánevní končetiny. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 9-10
 17. NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Softcast a Combicast. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 10-11
 18. SRNEC, R., NEČAS, A.: Komplikace při dlahování končetin. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 11
 19. KECOVÁ, H., NOVOTNÁ, R., NEČAS, A.: Redukce tělesné hmotnosti. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 12-14
 20. KECOVÁ, H., NOVOTNÁ, R., NEČAS, A.: Metody pasivní rehabilitace: ultrazvuk a elektrická stimulace. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 14
 21. KECOVÁ, H., NOVOTNÁ, R., NEČAS, A.: Metody aktivní rehabilitace: terapeutická cvičení. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003, s. 16-17
 22. BARANYIOVÁ E., HOLUB A., MARTINÍKOVÁ, M., NEČAS A., ZATLOUKAL, J: Intraspecies aggression and bite wounds in dogs. Animal Behavior Clinic Seminar, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, NY, USA, 30.1.2003.
 23. NEČAS A.: Carpal injuries and indications for carpal arthrodesis. Proceedings of the 9th Annual Orthopedic Surgical Skills Laboratory, Key Largo, Florida, USA, 18.-21.2.2004: 73-78
 24. GÁL, P., NEČAS, A., ADLER, J., TEYSCHL, F., FABIÁN, P., BIBROVÁ, Š.: Transplatation of the autogenous chondrocyte graft to physeal defects. World Congress of Pediatric Surgery, Croatia, Zagreb, June 22 - 27, 2004.
 25. NEČAS A.: Arthroscopically assisted isometric extracapsular stabilization of the cruciate-deficient stifle using Securos bone anchor and crimping system. Proceedings of the 10th Annual Orthopedic Surgical Skills Laboratory, Key Largo, Florida, USA, 2.-5.3.2005: 55-58
 26. GÁL, P., PLÁNKA, L., NEČAS, A., KECOVÁ, H., KŘEN, L. Využití kmenových buněk v léčbě poranění růstové chrupavky – experimentální studie. In Sb. kongresu Trauma v dětském věku. Senec, Slovensko: Slovenska lekárska spoločnosť, 2006: 6
 27. NEČAS, A., PAŠA L., PIPERISOVÁ I., KECOVÁ H., TICHÝ F.: Meniscal allograft transplantation in the rabbit. Proceedings of the 2nd Annual World Orthopedic Congress, Keystone, Colorado, USA, 25.2.-4.3.2006.
 28. NEČAS, A., GÁL, P., ADLER, J., KECOVÁ H., FABIÁN, P., BIBROVÁ, Š.: Transplantation of the Autogenous Chondrocyte Graft to Physeal Defects: an Experimental Study. Proceedings of the 2nd Annual World Orthopedic Congress, Keystone, Colorado, USA, 25.2.-4.3.2006.
 29. WAGNER KJ, GRIFFON DJ, THOMAS MW, SCHAEFFER D, SCHULZ D, NECAS A: Arthroscopic Measurement of Radio-ulnar Incongruence in Labrador Retrievers. Proceeding of ACVS Veterinary Symposium, The Surgical Summit, Washington DC, USA, October 5-7, 2006: 236-237
 30. GRIFFON, D., WAGNER, K., THOMAS, M., SCHAEFFER, D., SCHULZ, K., NECAS, A. Arthroscopic, computed tomographic and radiographic evaluation of radio-ulnar incongruence in Labrador Retrievers. In Proceeding of ECVS 16th Annual Scientific Meeting, Dublin, Ireland: ECVS, 2007, pp. 379-381.
 31. NEČAS A, PROKS P, SRNEC R, STEHLÍK L, URBANOVÁ L, CRHA M,  RAUŠER P, JANOVEC J, DVOŘÁK M: Současné trendy v chirurgické léčbě segmentálních fraktur (MIPO, LCP, biomateriály). In Zborník príspevkov z odbornej konferencie „Škola, veda, prax II.“, Košice, Slovenská republika: UVL Košice, 2009, p. 123-127.
 32. NEČAS A, SRNEC R, PROKS P, STEHLÍK L, URBANOVÁ L, RAUŠER P, CRHA M, JANOVEC J, DVOŘÁK M: Miniinvazivní metody ošetření defektů kloubní chrupavky a menisků. In Zborník príspevkov z odbornej konferencie „Škola, veda, prax II.“, Košice, Slovenská republika: UVL Košice, 2009, p. 128-135.
 33. NECAS A: Surgical treatment of cranial cruciate ligament rupture. In Proceedings of Annual Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University School of Veterinary Medicine, 2011, p. 167-176.
 34. NECAS A: The use of biomaterials and stem cells in the treatment of articular cartilage and meniscal lesions. In Proceedings of Annual Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University School of Veterinary Medicine, 2011, p. 177-182.
 35. NECAS A: Mosaicplasty and other methods of stifle OCD treatment. In Proceedings of Annual Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University School of Veterinary Medicine, 2011, p. 183-188.

abstrakta v konferenčních sbornících nebo vědeckých časopisech

 1. NEČAS, A., DVOŘÁK, M., ZATLOUKAL, J.: Rate of neurologic recovery as an Indicator of long-term Prognosis in surgically treated dogs with grade IV A paraplegia due to Thoracolumbar Disc Disease. Abstract in Vet. Surg., 2000, 29 (3): 289.
 2. NEČAS, A., BARANYIOVÁ, E., HOLUB, A., MARTINÍKOVÁ, M., ZATLOUKAL, J.: Pokousání při střetech psů. Program a abstrakty 27.etologické konference ČSEtS, Brno-Nové Dvory, 4.-6. května 2000, s. 38 (ISBN 80-85114-87-9)
 3. CHALOUPKA, R., DVOŘÁK, M., NEČAS, A., TICHÝ, F., VESELÝ, J.: Experimentální poškození senzoricko-motorické mozkové kůry krysy a jeho vliv na vývoj páteře. Sborník referátů z kongresu s mezinárodní účastí „Onemocnění páteře. Kniha abstrakt.“ (ISBN 80-210-2383-X), Hradec nad Moravicí 16.-18.prosince 2001, s. 10
 4. CHALOUPKA, R., DVOŘÁK, M., NEČAS, A., TICHÝ, F., VESELÝ, J.: Vliv poškození senzoricko-motorické mozkové kůry na vývoj páteře krysy v experimentu. Abstrakta, X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí, Brno 21.-23.června 2001, s. 42
 5. PAŠA, L., NEČAS, A., KECOVÁ, H., PIPERISOVÁ, I.: Allotransplantace menisku u králíků – experimentální práce. Kniha abstrakt 3.ortopedického sympózia, Litoměřice, 15.-16.1.2004, s. 44
 6. GAL P, PLANKA L, NECAS A, KECOVA H, KREN L: Využití kmenových buněk v léčbě poranění růstové chrupavky – experimentální studie. Sborník kongresu Trauma v dětském věku, Senec, 22.–23.6.2006: 6
 7. GAL P, PLANKA L, NECAS A, KECOVA H: The use of stem cells in the treatment of growth plate injuries – experimental study – preliminary results. Abstract book of Fourth Annual International Conference SICOT/SIROT, Buenos Aires, Argentina, August 2006: 98
 8. NECAS A, GAL P, ADLER J, KECOVA H, FABIAN P, BIBROVA S: Transplantation of the Autogenous Chondrocyte Graft to Physeal Defects: an Experimental Study. Vet Comp Orthop Traumatol 2006, 19 (2): A25 
 9. NECAS A, PASA L, PIPERISOVA I, KECOVA H, TICHY F: Meniscal allograft transplantation in the rabbit. Vet Comp Orthop Traumatol 2006, 19 (2): A25
 10. WAGNER KJ, GRIFFON DJ, THOMAS MW, SCHAEFFER D, SCHULZ D, NECAS A: Arthroscopic Measurement of Radio-ulnar Incongruence in Labrador Retrievers. Vet Surg 2006, 35 (6): 495-E26
 11. Gál, P., Plánka, L., Filová, E., Křen, L., Krupa, P., Hlučilová, J., Usvald, D., Nečas, A. Srovnání preventivního a terapeutického použití mesenchymových kmenových buněk u parciálního defektu růstové chrupavky králíků. Kniha abstrakt, 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov: ČPCHS, 2007: 16
 12. Gál, P., Plánka, L., Filová, E., Křen, L., Krupa, P., Hlučilová, J., Usvald, D., Nečas, A. Experimentální práce v oblasti růstové ploténky. Abstrakta Agel Academy, I. Vědecko-výzkumné sympozium AGEL a.s., Ostrava: Agel a.s., 2007: 32
 13. Plánka, L., Nečas, A., Gál, P., Kecová, H., Filová, E., Křen, L., Krupa, P. Prevence vzniku kostního můstku transplantací mesenchymových kmenových buněk do defektu růstové chrupavky králíků – experimentální studie. Kniha abstrakt, 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov: ČPCHS, 2007: 17
 14. JANCAR, J., SLOVIKOVA, A., NECAS, A., KRUPA, P., PLANKA, L. Tensile and compressive response of bionanocomposites based on collagen reinforced with chitosan nanofibers. In Abstract Book of Second International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues. Lihue, USA: Elsevier Ltd., December 3-12, 2007: 107
 15. PLANKA L, NECAS A, STARY D, SRNEC R, RAUSER P, GAL P: Mesenchymal Stem Cells in Treatment of Growth Plate and Atricular Cartliage. Proceedings CD of Stem Cells Europe conference and exhibition, Amsterdam, 1.–3.9.2008, poster: 1040a. 
 16. GAL P, PLANKA L, NECAS A, KECOVA H, KREN L, KRUPA P, HLUCILOVA J, USVALD D: Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits. Proceedings CD of 9th EFORT Congress, 29.5.–1.6.2008 Nice, France, abstract code: F271.
 17. . PLANKA L, GAL P, NECAS A, KECOVA H, FILOVA E, KREN L, KRUPA P: Prevention of bone bridge formation using transplantation of the autogenous mesenchymal stem cells to physeal defects: an experimental study in rabbits. Proceedings CD of 9th EFORT Congress, 29.5.–1.6.2008 Nice, France, abstract code: F275. 
 18. PLANKA L, NEČAS A, GÁL P, SRNEC R, FILOVÁ E, KŘEN L, KRUPA P: Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogenních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat. Sborník CD abstrakt 54. kongres slovenských a českých detských chirurgov s medzinárodnou účasťou, Terchová, Vrátna, Slovakia, 26.-29.3.2008.
 19. STARÝ D, PLÁNKA L, JOCHYMEK J, SRNEC R, RAUŠER P, NEČAS A, GÁL P: Využití kmenových buněk k léčbě hlubokého defektu kloubního povrchu. In CD-ROM Sborník abstrakt IV. Moravských ortopedických a traumatologických dnů, Přerov, Česká republika: FN LF UP Olomouc, CD ROM.
 20. PLÁNKA L, STARÝ D, ŠKVAŘIL J, SRNEC R, KŘEN L, NEČAS A, GÁL P: Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogenních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat. In CD-ROM Sborník abstrakt IV. Moravských ortopedických a traumatologických dnů, Přerov, Česká republika: FN LF UP Olomouc, CD ROM.
 21. Raušer, P., Stehlík, L., Proks, P., Srnec, R., Necas, A. Effect of administration of carprofen or meloxicam for seven days on renal function in clinically healthy miniature pigs. In Proceeding of Xth WCVA, Glasgow, Scotland: AVA, 2009, p. 156.
 22. Rauser P., Srnec R., Urbanova L., Lexmaulova L., Necas A. 2009 Effects of carprofen or meloxicam on selected hemostatic variables in clinically healthy miniature pigs. In Proceeding of Xth WCVA, Glasgow, Scotland: AVA, 2009, p. 156.
 23. Lexmaulova L., Rauser P., Srnec R, Dvorak M., Necas A., Janovec J. 2009 Cardiorespiratory changes after administration of 6% or 10% hydroxyethylstarch 200/0.5, 6% hydroxyethylstarch 130/0.4 and saline in rabbits undergoing general anaesthesia. In Proceeding of Xth WCVA, Glasgow, Scotland: AVA, 2009, p. 160.
 24. JANCAR J, JANCAROVA E, ZIDEK J, NECAS A: Viscoelastic response of collagen nanocomposites. In Abstract Book of Third International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues, Clearwater Beach, Florida, USA: Elsevier, 2009, p. O49.
 25. VOJTOVA L, JANCAR J, NECAS A: Cross-linked collagen films modified with PEG-PLGA-ITA copolymers. In Abstract Book of Third International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues, Clearwater Beach, Florida, USA: Elsevier, 2009, p. P15.07.
 26. PLANKA L, GAL P, KREN L, NECAS A, RAUSER P, SRNEC R, STARY D:New composite scaffold and mesenchymal stem cells in treatment of articular cartilage defect. In CD-ROM Proceedings of 10th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Vienna, Austria, 2009: EFORT, Abstract Code F416.
 27. RAMPICHOVÁ M, FILOVÁ E, VARGA F, LYTVYNETS A, KOLÁČNÁ L, PLENCNER M, MOTLÍK J, NEČAS A, VAJNER L, BREJCHA A, AMLER E: Regeneration of articular cartilage using fibrin/hyaluronic acid composite scaffold. In CD-ROM Proceedings of 22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne, Switzerland, 2009: European Society for Biomaterials, CD-ROM.
 28. JUHASOVA J, JUHAS S, KLIMA J, STRNADEL J, NECAS A, SRNEC R, PLANKA L, GAL P, AMLER E, FILOVA E, JANCAR J, MOTLIK J: Bone marrow-derived mesenchymal stem for the regeneration of cartilage and bone.In Proceedings of Czech-Japan Joint Symposium for Animal Reproduction „From Gametes to Stem Cells“, Libice, Czech Republic: IAPG AS CR, 2010, p. 36.
 29. PLANKA L, STARY D, SKVARIL J, SRNEC R, KREN L, NECAS A, GAL P: Transplantation of allogeneic mesenchymal stem cells into physeal defects in the prevention of bone bridge formation in pigs. In Journal of Children´s Orthopaedics, 2010, vol. 4, suppl. 1, p. S19.
 30. PLANKA L, SRNEC R, KLIMA J, HLUCILOVA J, STARY D, KREN L, VOJTOVA L, JANCAR J, GAL P, NECAS A, CRHA M, AMLER E: Transplantation of mesenchymal stem cells in a composite scaffold based on collagen I with chitosan micro- and nanofibres into articular cartilage defects. In Abstracts Oral Presentations of Seventh SICOT/SIROT Annual International Conference & SOF Ortopediveckan 2010, Gothenburg, Sweden: SICOT/SIROT, 2010, p. 32.
 31. NECAS A, PROKS P, URBANOVA L, SRNEC R, STEHLIK L, CRHA M,  RAUSER P: Implant failures of 3.5 LCP vs. 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis of segmental femoral diaphyseal defects in a miniature pig. In Proceedings of 3rd World Veterinary Orthopaedic Congress, ESVOT-VOS, 15th ESVOT Congress, Bologna, Italy: WVOC, 2010, p. 669-670.
 32. RAMPICHOVA M, MARTINOVA L, KOSTAKOVA E, FILOVA E, MICKOVA A, MICHALEK J, PRADNY M, NECAS A, LUKAS D, AMLER E: A simple drug anchoring nanofiber scaffold  for chondrocyte seeding and proliferation. In CD-ROM Proceedings of 23rd European Conference on Biomaterials, Tampere, Finland: ESB, 2010, poster.
 33. VOJTOVÁ L, MICHLOVSKÁ L, NOVÁ L, JANČÁŘ J, NEČAS A, PLÁNKA L, PROSECKÁ E, PLECNER M, AMLER E: Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů.In Sborník abstrakt, III. Celostátní konference Bioimplantologie 2011, Brno, Česká republika: SB ČSL JEP, p. 30.
 34. PLANKA L, KLIMA J, STARY D, KREN L, VOJTOVA L, RAMPICHOVA M, CRHA M, PROKS P, GAL P, NECAS A: Nanotechnology and mesenchymal stem cells plus chondrocytes in prevention of growth plate arrest in miniature pigs. In Program and Abstract Book of 12th European Congress of Paediatric Surgery, Barcelona, Spain: EUPSA, 2011, p. 121.
 35. NECAS A, PROKS P, CRHA M, URBANOVA L, SRNEC R, PLANKA L: Implant failures of titanium 4.5 LCP vs. 4.5 LCP plate/rod construct used for fixation of femoral defect treated with stem cells transplantation in pigs. In Program and Abstract Book of 12th European Congress of Paediatric Surgery, Barcelona, Spain: EUPSA, 2011, p. 245.
 36. JANCAR J, JANCAROVA E, CRHA M, NECAS A: Effect of self-assembly of collagen molecules on the properties of  Colagen/HAP nanocomposites for bone tissue engineering. In Abstract Book of Fourth International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues, Marriott Waikola Beach Resort and Spa, Hawai’i, USA: Elsevier, 2011, p. 56.
 37. VOJTOVA, L; JANCAR, J; NECAS, A; PLANKA, L; CRHA, M; PROKS, P; GAL, P: Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty. In Sborník abstrakt, Bioimplantologie 2012, Česká republika, p. 40 (MSM 0021630501, NPV II 2B06130, MZ CR NR9896-3/2008)
 38. PLANKA, L; SRNEC, R; CRHA, M; PROKS, P; VOJTOVA, L; GAL, P; NECAS, A: Hojení segmentálního defektu kosti po implantaci autogenního spongiózního kostního štěpu ve srovnání se skafoldem z hydroxyapatitu a 0,5 % kolagenu v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkami. In 58.kongres českých a slovenských dětských chirurgů, 2012, Ústí nad Labem, Česká republika, p. 19 (NPV II 2B06130)
 39. PLANKA, L; SRNEC, R; STARY, D; VOJTOVA, L; VESELY, X; KLIMA, J; GAL, P; NECAS, A: Experimental treatment of deep subchondral articular surface defect of the femur. In Abstracts - E-Poster,Helsinki, Švédsko: EPOS, 2012, p. 53  (NPV II 2B06130)
 40. PLANKA, L; SRNEC, R; CRHA, M; PROKS, P; VOJTOVA, L; GAL, P; NECAS, A: Comparison of large segmental bone defect healing after transplantation of autogenous cancellous bone graft and after implantation of resorbable nanocomposite hap-collagen scaffold combined with mesenchymal stem cells. In 13th EUPSA congress and 59th BAPS congress,Řím, Itálie: EUPSA, 2012, p. 105 (NR9896–3/2008, NPV II 2B06130)
 41. NECAS, A; URBANOVA, L; BLAZEK-FIALOVA, I; SRNEC, R; CRHA, M; PROKS, P; FEDOROVA, P; PENCIK, P; KRSEK, P: Mathematical model of mechanical testing of bone-implant (4.5 mm LCP) construct used for stabilization of bone defects in miniature pigs after mesenchymal stem cell transplantation. In 13th EUPSA congress and 59th BAPS congress,Řím, Itálie: EUPSA, 2012, p. 127 (IGA VFU Brno project 31/2011/FVL, NPV II 2B06130, project “CEITEC - Central European Institute of Technology” (CZ.1.05/1.1.00/02.0068) from European Regional Development Fund
 42. PROKS, P; STEHLIK, L; FEDOROVA, P; SRNEC, R; NECAS, A: Efect of elbow flexion on humeroulnar inkongruence. In IVRA,  EAVDI, Bursa, Turecko: 2012, p. 159
 43. GROLICH, T; CRHA, M; KALA, Z; NECAS, A; HEP, A: Experimental study of polydioxanone self- expandable biodegradable stents (BPS) of a small diameter in normal pig bile ducts - first results. In International Surgical Congress of the Association-of-Surgeons-of-Great-Britain-and-Ireland (ASGBI) Location: Liverpool, England: 2012, p. 5 (Institucionální výzkum)
 44. MICHAL CRHA, JAN HLAVSA, TOMAS GROLICH, ALES HEP, ALOIS NECAS: An innovative covered biodegradable esophageal stent: experimental in vivo study in miniature pigs. Poster, The 1st World Congress on Controversies in Gastroenterology (CIGI), June 13-15, 2013, Berlin, Germany.
 45. MICHAL CRHA, LUCIE URBANOVA, PETR RAUSER, ALOIS NECAS: Comparison of Harmonic scalpel® and Enseal® device utilization in preventive laparoscopic gonadectomy of bitches. Poster, In Abstracts and Proceedings of 31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association, Prague, Czech Republic, 17-20 September 2013, p. 4.
 46. CRHA, M, ŠIMERDOVÁ, V, SÍVKOVÁ, A, KIŠOVÁ, P, VÁVRA, M, LORENZOVÁ, J, NEČAS, A: Laparoscopic Single Incision or Standard Open Approach for Preventive Ovariectomy in Cats. In Abstracts and Proceedings of 11th Annual Meeting of Veterinary Endoscopy Society, Florence, Italy, 15-17 May 2014, pp. 20.
 47. NECAS, A: How to easily remove large medial coronoid fragments. In Abstracts and Proceedings of 11th Annual Meeting of Veterinary Endoscopy Society, Florence, Italy, 15-17 May 2014, pp. 41.
 48. CRHA M., GROLICH M., FICTUM P., RAUSER P., KLEIN V., PENKA I., NECAS, A: Hemostatic Efficiency of Oxidized and Oxidized Regenerated Cellulose in Treating Hemorrhages of Parenchymatous Organs under Experimental Conditions. Poster. In Abstract Book of 15th EFORT Congress, London, UK, 4-6 June 2014.
 49. CRHA M, PENCIK J, NECAS A: Comparison of Fatigue Characteristics of Two Commercially Available Veterinary Tracheal Stents. In Proceedings of the 12th Annual Scientific Meeting of the Veterinary Endoscopy Society, Santa Barbara, California, USA, 12-14 April 2015, pp. 22.
 50. NECAS A, CRHA M, FEDOROVA P, PENCIK J, URBANOVA L, AMLER E: Mechanical Testing of Newly Developed Biomaterial Designed for Endoscopic Assisted Intra-Articular Reinforcement of Partially Ruptured Cranial Cruciate Ligament. In Proceedings of the 12th Annual Scientific Meeting of the Veterinary Endoscopy Society, Santa Barbara, California, USA, 12-14 April 2015, pp. 33.
 51. CRHA M, DVORAK M, NECAS A: Comparison of Fatigue Characteristics of Two Commercially Available Veterinary Tracheal Stents. In Abstract Book of American College of Veterinary Internal Medicine Forum 2015, Indianapolis, Indiana, USA, 3-6 June 2015: 58.

 

články v odborných časopisech

 1. KYLLAR, V., NEČAS, A., ŠAALOVÁ, K., VOPRŠAL, J.: Dermatitis digitalis beim Rind, Sonderdruck aus Vet. 3/90, V. Jahrg.
 2. KUČERA, J., NEČAS, A.: Nefrotomie psa - metoda terapeutického řešení nefrolitiázy. Veterinářství 1994, 44 (1): 10-11.
 3. NEČAS, A.: Problematika glaukomu u psů I. Produkce a drenáž komorového moku, nitrooční tlak, klasifikace glaukomů, symptomy. Veterinářství 1994, 44 (7): 313-314, 352.
 4. NEČAS, A.: Problematika glaukomu u psů II. Diagnostické techniky a přehled současných metod terapie. Veterinářství 1994, 44 (8): 376, 402.
 5. NEČAS, A.: Využití flunixinu megluminu (Finadyne) ve veterinární oftalmologii. Informační zprávy pro veterinární a zemědělskou praxi, 1/1995.
 6. NEČAS, A., DVOŘÁK, M.: Chirurgická léčba mediální a laterální traumatické luxace ramenního kloubu u psů. Veterinářství 1996, 46 (9): 372-377. 
 7. NEČAS, A.: Klinické aspekty použití totální endoprotézy kyčelního kloubu u malých zvířat. Veterinářství 1997, 47 (6): 258-259.
 8. NEČAS, A.: Poranění kolaterálních vazů kolenního kloubu a luxace kolena. Veterinářství 1997, 47 (9): 286-289.
 9. NEČAS, A.: Klinické zkušenosti s diagnostikou osteochondrózy u psů. Veterinářství 1999, 49 (4): 155-159.
 10. NEČAS, A.: Dysplazie kyčelních kloubů u psů a nové přístupy k její diagnostice. Veterinářství 1999, 49 (8): 327-332.
 11. NEČAS, A., TOOMBS, J.P.: Volba metody léčby při dysplazii kyčelního kloubu u psů. Veterinářství 1999, 49 (9): 378-384.
 12. DVOŘÁK, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Tumory kostí u psů. Veterinářství 1999, 49 (12): 526-530.
 13. DVOŘÁK, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Novotvary kostí u psů jako příčina kulhání – retrospektivní studie 18 případů. Veterinářství 2000, 50 (1): 16-19.
 14. GÁL, P., NEČAS, A.: Mininvazivní osteosyntéza při poranění laterální fýzy kondylu humeru u dětí. (Miniinvasive Osteosynthesis in Injuries of the Lateral Humeral Condyle in Children.). LEK OBZ, 1999, 48 (5): 145-148.
 15. NEČAS, A., Dvořák, M., Zatloukal, J., Raušer, P.: Neurochirurgická léčba onemocnění torakolumbálních disků u psů a prevalence výhřezu disku v jiném meziobratlovém prostoru. Veterinářství 2000; 50 (6): 232-236.
 16. NEČAS, A.; Zatloukal, J.; Kecová, H.; Raušer, P.: Prevalence ruptury předního zkříženého vazu u psů: retrospektivní studie 213 klinických případů. Veterinářství, 2000, 50 (12): 496-500
 17. NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Současné trendy v konzervativní léčbě osteoartritidy u psů. Veterinářství, 2001, 51: 343-350
 18. KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Fakoemulzifikace a implantace měkké nitrooční čočky v léčbě katarakty u psů. Veterinární Klinika. 2004, 1: 3-6
 19. Nečas, A., Kraus, K., Beale, B., Hulse, D.: Isometrická extrakapsulární stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC kostními kotvami a svorkovým systémem Securos. Veterinární klinika 2004;1:54-57.
 20. LORENZOVÁ J, KECOVÁ H, SLEZÁKOVÁ O, NEČAS A: Efektivní metoda terapie jednotlivých extrahepatálních portosystémových zkratů u psů. Veterinářství , 2006, 8: 467-469
 21. CRHA, M., LORENZOVÁ, J., KECOVÁ, H., NEČAS, A. Iatrogenní hydronefróza jako komplikace po ovariohysterektomii u feny křížence – popis případu. Veterinární klinika, 2007, roč. 4, č. 4, ss. 115-119
 22. CRHA, M., LORENZOVÁ, J., URBANOVÁ, L., FICHTEL, T., NEČAS, A. Klinické aspekty a výsledky chirurgické léčby u psů s obstrukcí tenkého střeva: retrospektivní studie 105 případů. Veterinářství, 2007,  roč. 57, č. 12, ss. 726-732
 23. CRHA, M., URBANOVÁ, L., LORENZOVÁ, J., SVOBODA, T., KALA, Z., NEČAS, A. Současné možnosti laparoskopie u lidí a malých zvířat. Veterinářství, 2007, roč. 57, č.12, ss. 733-737
 24. LORENZOVÁ, J., URBANOVÁ, L., CRHA, M., KECOVÁ, H., NEČAS, A. Vliv rozsahu chirurgického zákroku při exstirpaci tumorů mléčné žlázy u fen. Veterinářství, 2007,  roč. 57, č. 12, ss. 738-741
 25. NEČAS, A., HULSE, D., BEALE, B., URBANOVÁ, L., SRNEC, R. TTA jako chirurgická léčba ruptury předního zkříženého vazu. Veterinářství, 2007, roč. 57, č. 12, ss. 721-724
 26. PLÁNKA L, STARÝ D, SRNEC R, NEČAS A, GÁL P: Nové možnosti v léčbě poúrazových defektů kloubní chrupavky. Rozhl. Chir. 2008, 87: 42–45.
 27. NEČAS A, SRNEC R, RAUŠER P, CRHA M, URBANOVÁ L, LORENZOVÁ J, KECOVÁ H, LEXMAULOVÁ L, FICHTEL T, DVOŘÁK M: Experimentální využití skafoldů osazených mezenchymovými buňkami v léčbě defektů tkání muskulokeletálního systému. Veterinářství 2008, 58 (11): 685-691.
 28. SMOLA J, ČÍŽEK A, SRNEC R, NEČAS A: Specifika nozokomiálních infekcí ve veterinární praxi. Veterinářství 2008, 58 (11): 693-698.
 29. PLÁNKA L, STARÝ D, HLUČILOVÁ J, KLÍMA J, KŘEN L, NEČAS A, GÁL P: Differentiation Protocol for Hyaline-cartilage-producing Mesenchymal Stem Cells.European Musculoskeletal Review, 2009, vol. 4, no. 1, p. 80-82.
 30. Proks, P., Stehlík, L., Irová, K., Nečas, A. Možné omyly v rentgenologické diagnostice onemocnění processus coronoideus medialis (Possible mistakes in roentgenologic diagnostics of disease of medial coronoid process.). Veterinářství, 2009, roč. 59, č. 12, s. 720‑726.
 31. URBANOVÁ, L; CRHA, M; NEČAS, A: Rizika vzniku a rozvoje syndromu GDV a význam gastropexe v prevenci dislokace žaludku. (The risk of GDV development and a role of gastropexy in the preventiv of stomach dislocation.) Veterinářství, 2011, vol. 61, no. 1, p. 13-16.
 32. URBANOVÁ, L; CRHA, M; RAUŠER, P; NEČAS, A: Použití harmonického skalpelu při laparoskopické ovariektomii fen. (Using of the Harmonic scalpel for the laparoscopic ovariectomy in bitches.) Veterinářství, 2011, vol. 61, no. 1, p. 22-26.
 33. NEČAS, A: Chirurgická léčba ruptury předního zkříženého vazu. (Surgical treatment of cranial cruciate ligament rupture.) Veterinářství, 2011, vol. 61, no. 12, p. 701-725.
 34. NECAS, A; FEDOROVA, P; SRNEC, R: Současné techniky chirurgické léčby osteochondrózy kolenního kloubu. Veterinářství, 2012, vol. 62, p. 603-606 (NPV II 2B06130)
 35. PROKS, P; PANINAROVA, M; STEHLIK, L; BLAZEK-FIALOVA, I; FEDOROVA, I; NECAS, A: Tendosynovitida m. tibialis cranialis a m. extensor digitorum longus. Veterinářství, 2012, vol. 62, p. 607-609 (Institucionální výzkum)
 36. STEHLIK, L; PROKS, P; NECAS, A: Využití zobrazovacích metod v diagnostice ruptury LCC u psů. Veterinářství, 2012, vol. 62, p. 610-614 (Institucionální výzkum)
 37. SRNEC, R; NECAS, A; FEDOROVA, P: Myositis ossificans u psa – popis případu. Veterinářství, 2012, vol. 62, p. 615-618
 38. CRHA, M; NEČAS, A: Uplatnění laparoskopie a torakoskopie ve veterinární praxi. (The use of laparoskopy and thoracoscopy in veterinary practice.) Veterinární klinika, 2013, vol. 10, no. 2, p. 47-51.
 39. CRHA, M; URBANOVA, L; PAVLÍK, T; RAUŠER, P; NEČAS, A: Laparoskopické a torakoskopické zákroky u psů: retrospektivní klinická studie 147 případů. (Laparoscopic and thoracoscopic procedures in dogs: a retrospective clinical study of 147 cases.) Veterinární klinika, 2013, vol. 10, no. 2, p. 53-59.
 40. LORENZOVÁ, J; CRHA, M; NEČAS, A: Vliv histologického typu tumoru mléčné žlázy u fen na délku života fen po operaci. (An infuence of histologic type and subtype of mammary gland tumours in bitches on their overall survival after surgery.) Veterinární klinika, 2013, vol. 10, no. 2, p. 60-63.
 41. Proks, P., PANINÁROVÁ, M., Stehlík, L., Irová, K., AGUDELO, CR, Nečas, A: Ultrasonografická diagnostika pylorogastrické invaginace – popis případu a literární přehled. (Ultrasonographic diagnosis of the pylorogastric intussusception  – a case report and literature review.) Veterinární klinika, 2013, vol. 10, no. 2, p. 64-67.
 42. FEDOROVÁ P., STEHLÍK L., SRNEC, R., URBANOVÁ, L., FIALOVÁ, I., NEČAS, A.: Použitie autológnej kondiciovanej plazmy v liečbe tendosynovitídy ohýbača prstu u psa. (The use of autologous conditioned plasma in the treatment of digital flexor tendosynovitis in the dog.) Veterinární klinika, 2013, vol. 10, no. 2, p. 68-71.
 43. Srnec, R.; Horák, Z., Goldmann, T., NEČAS, A.: Může počítačová simulace pomoci v chirurgické léčbě wobbler syndromu u psů? (Can computer simulation help in canine wobbler syndrome surgical treatment?) Veterinární klinika, 2013, vol. 10, no. 2, p. 72-78.
 44. Urbanová, L., Fedorová P., NEČAS, A.: Význam rehabilitace a její nejčastější metody u psů a koček. (A role of rehabilitation and its the most common methods in dogs and cats.) Veterinární klinika, 2013, vol. 10, no. 2, p. 79-82.

 

VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY

Domácí

 1. NEČAS, A., VOPRŠAL, J., KYLLAR, V.: Využití preparátu " Lotagen " firmy BYK GULDEN v terapii dermatitis digitalis u dojnic. VIII. seminář mladých veterinárních lékařů, Brno, 8-9.6.1989.
 2. NEČAS, A., SNÁŠIL, M.ml.: Traumata hrudníku u malých zvířat. XXVII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Brno, 6.-7.11.1992.
 3. SNÁŠIL, M., NEČAS, A., KUČERA, J.: Onemocnění dolních močových cest u koček - jejich etiologie, diagnostika a léčba. XXVII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Brno, 6.-7.11.1992.
 4. KOTTMAN, J., NEČAS, A.: Choroby konečníku a řiti psa. Konference ČAVLMZ a SAVLMZ, Brno, 5.-6.11.1993.
 5. NEČAS, A.: Chirurgické metody léčby při onemocnění meziobratlových plotének u psů. II. výroční konference ČAVLMZ "Aktuální otázky v neurologii malých zvířat," Brno, 8.-9. října 1994.
 6. NEČAS, A.: Výsledky operačního ošetření nemocí krčních a torakolumbálních disků u psů. II. výroční konference ČAVLMZ "Aktuální otázky v neurologii malých zvířat," Brno, 8.-9. října 1994.
 7. NEČAS, A.: Historie a principy AO/ASIF. IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října 1996.
 8. NEČAS, A.: Implantáty a nástroje pro osteosyntézu. IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října 1996.
 9. NEČAS, A.: Zlomeniny kostí pánevní končetiny. IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října 1996.
 10. NEČAS, A.: Principy chirurgického ošetření fraktur u rostoucích zvířat. IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října 1996.
 11. NEČAS, A.: Vyjmutí implantátů. IV. výroční konference ČAVLMZ "Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba", Brno, 11.-12. října 1996.
 12. NEČAS, A.: Diagnostika kulhání u psa. Odborný seminář OS KVL ČR „Onemocnění šlach u psů“, Zlín, 5. března 1999.
 13. NEČAS, A.: Traumata svalů a šlach u psů. Odborný seminář OS KVL ČR „Onemocnění šlach u psů“, Zlín, 5. března 1999.
 14. NEČAS, A.: Klinické případy kontraktur u psů. Odborný seminář OS KVL ČR „Onemocnění šlach u psů“, Zlín, 5. března 1999.
 15. TOOMBS, J.P., NEČAS, A.: Dysplazie kyčelního kloubu u psů a Ortopedická nadace pro zvířata. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 16. TOOMBS, J.P., NEČAS, A.: Dysplazie kyčelního kloubu u psů a Ortopedická nadace pro zvířata. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 17. NEČAS, A., TOOMBS, J.P.: Dysplazie kyčelního kloubu u psů: etiologie, patogeneze a klinické projevy. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 18. TOOMBS, J.P., NEČAS, A.: Rentgenologické vyšetření psa s dysplazií kyčelního kloubu. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 19. NEČAS, A., TOOMBS, J.P.: PennHIP v diagnostice dysplazie kyčelního kloubu. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 20. NEČAS, A., TOOMBS, J.P.: Současné možnosti léčby dysplazie kyčelního kloubu u psů. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 21. TOOMBS, J.P., NEČAS, A.: Trojitá osteotomie pánve: Slocumova technika axiální rotace acetabulárního segmentu u psů s dysplazií kyčelního kloubu. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 22. TOOMBS, J.P., NEČAS, A.: Totální endoprotéza kyčelního kloubu: cementovaný versus necementovaný systém pro psy. Odborný seminář „Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii“, VETEDUCA, Brno, 5. června 1999.
 23. NEČAS, A.: Dilatace a volvulus žaludku. Etiologie, patogeneze a klinická diagnostika. Odborný seminář OS KVL ČR „Dilatace a torze žaludku u psa“, Zlín, 17. března 2000.
 24. NEČAS, A.: Dilatace a volvulus žaludku. Chirurgické řešení. Odborný seminář OS KVL ČR „Dilatace a torze žaludku u psa“, Zlín, 17. března 2000.
 25. NEČAS, A., BARANYIOVÁ, E., HOLUB, A., MARTINÍKOVÁ, M., ZATLOUKAL, J.: Pokousání při střetech psů. 27.etologická konference ČSEtS, Brno-Nové Dvory, 4.-6. května 2000.
 26. RAUŠER P., LEXMAULOVÁ L., NEČAS, A..: Inhalační anesteziologické systémy. 1. anesteziologický seminář s mezinárodní účastí „Inhalační anestezie u malých zvířat“, Brno, 10.2.2001.
 27. NEČAS, A.., RAUŠER P., BRUNCLÍK V., LEXMAULOVÁ L.: Monitoring inhalační anestezie. 1. anesteziologický seminář s mezinárodní účastí „Inhalační anestezie u malých zvířat“, Brno, 10.2.2001.
 28. RAUŠER P., LEXMAULOVÁ L., NEČAS, A..: Komplikace inhalační anestezie. 1. anesteziologický seminář s mezinárodní účastí „Inhalační anestezie u malých zvířat“, Brno, 10.2.2001.
 29. NEČAS, A.: Kompresní myelopatie a možnosti jejich chirurgického řešení. Odborný seminář „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001.
 30. NEČAS, A.: Využití zobrazovacích metod a laboratorního vyšetření diagnostice kompresních lézí míchy
 31. Odborný seminář „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001.
 32. NEČAS, A.: Zkušenosti s léčbou onemocnění intervertebrálních disků
 33. Odborný seminář „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001.
 34. NEČAS, A.: Indikátory prognózy u pacientů s chirurgicky léčeným IVDD
 35. Odborný seminář „Nemoci páteře u psa“ OS KVL ČR, Zlín, 9.3.2001.
 36. Nečas, A.: Zásady asepse a antisepse. Dezinfekce a sterilizace. Odborný seminář pro veterinární techniky „Veterinární technik platný pomocník v praxi malých zvířat“, Vetinform 2001, Hradec Králové, 7.4. 2001.
 37. Nečas, A.: Příprava pacienta k operaci, příprava operačního pole. Odborný seminář pro veterinární techniky „Veterinární technik platný pomocník v praxi malých zvířat“, Vetinform 2001, Hradec Králové, 7.4. 2001.
 38. Nečas, A.: Rentgenologie apendikulárního skeletu. Seminář pro praktické veterinární lékaře, Odry, 2001.
 39. Nečas, A.: Nemoci kostí a růstové deformity. Seminář pro praktické veterinární lékaře, Odry, 2001.
 40. Gál, P., NEČAS, A., Teyschl, O., Bíbrová, Š.: Rozsah poškození růstové ploténky osteosyntetickým implantátem - experimentální studie. 47. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Český Krumlov, 2001
 41. CHALOUPKA, R., DVOŘÁK, M., NEČAS, A., TICHÝ, F., VESELÝ, J.: Vliv poškození senzoricko-motorické mozkové kůry na vývoj páteře krysy v experimentu. X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí, Brno 21.-23.června 2001
 42. NEČAS, A.., VODIČKA R., CHRASTINOVÁ L., DVOŘÁK M., RAUŠER P.: Vrozená luxace lokte u kočkovitých šelem. II. odborný seminář „Exoti a zoozvířata“, Dvůr Králové nad Labem, 5.-7.10.2001.
 43. NEČAS, A.., RAUŠER P., MAZÁNEK S., DVOŘÁK M., SOONTORNVIPART K.: Komplikace chirurgické léčby otevřené fraktury kostí antebrachia u levharta ceylonského. II. odborný seminář „Exoti a zoozvířata“, Dvůr Králové nad Labem, 5.-7.10.2001.
 44. NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Diagnostika a léčba fragmentovaného processus corronoideus medialis ulnae. IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001.
 45. NEČAS, A.: Chirurgická léčba osteochondritis dissecans. IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001.
 46. ZATLOUKAL, J., NEČAS, A.: Stresové rentgenogramy v diagnostice ruptury předního zkříženého vazu u psů. IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001.
 47. NEČAS, A.: Intraartikulární a extraartikulární stabilizace kolenního kloubu s rupturou kraniálního zkříženého vazu. IX. výroční konference ČAVLMZ „Nemoci kloubů“, Hradec Králové, 17.-18.10.2001.
 48. NEČAS, A.: Artroskopie loketního kloubu. Praktický kurz s mezinárodní účastí „Artroskopie a endochirurgie“, Milovy, 19.10.2001.
 49. CHALOUPKA, R., DVOŘÁK, M., NEČAS, A., TICHÝ, F., VESELÝ, J.: Experimentální poškození senzoricko-motorické mozkové kůry krysy a jeho vliv na vývoj páteře. Kongres s mezinárodní účastí „Onemocnění páteře.“ Hradec nad Moravicí 16.-18.prosince 2001
 50. NEČAS, A., RAUŠER, P., KECOVÁ, H.: Lokální anestezie na končetinách. 2. anesteziologický seminář s mezinárodní účastí „Základy lokální anestezie u malých zvířat“, Brno, 18.května 2002.
 51. BARANYIOVÁ, E., HOLUB, A., MARTINÍKOVÁ, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Agrese a rány kousnutím u psů. Poruchy chování psů a koček. Veteduca, Praha, 11. května 2002, Brno 12.5.2002
 52. HUdson, s., NEČAS, A.: Obecné zásady a význam rehabilitace. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 53. HUdson, s., NEČAS, A.: Metody pasivní rehabilitace: chlad, teplo a pasivní pohyby v kloubech. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 54. HUdson, s., NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Metody aktivní rehabilitace: hydroterapie. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 55. HUdson, s., KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Metody aktivní rehabilitace: terapeutická cvičení. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 56. HUdson, s., KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Časná fáze obnovy zatěžování končetiny. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 57. HUdson, s., KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Progresivní fáze obnovy zatěžování končetiny. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 58. NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Koncepce léčby zlomenin. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 59. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Fraktury řešitelné dlahováním. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 60. HULSE, D., NEČAS, A.: Dlahování hrudní a pánevní končetiny při ošetření zlomenin: použití kastů. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 61. HULSE, D., NEČAS, A.: Modifikace kastů: vypodložený kast, dvouchlopňový kast. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 62. DVOŘÁK, M., NEČAS, A.: Vypodložené bandáže a obvazy s dlahou na hrudní a pánevní končetině. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 63. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Indikace a metody imobilizace kloubů pánevní končetiny. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 64. HULSE, D., NEČAS, A.: Softcast a Combicast. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 65. HULSE, D., NEČAS, A.: Komplikace při dlahování končetin. Sborník praktického kurzu s mezinárodní účastí „Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace u pacientů s ortopedickými problémy, Brno, 7.-8.září 2002.
 66. NEČAS, A: Zobrazovací a laboratorní metody diagnostiky kompresních lézí míchy. I. neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění torakolumbální páteře“, Brno, 20.-21. září 2003
 67. NEČAS, A: Chirurgické přístupy k torakolumbálnímu úseku páteře. I. neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění torakolumbální páteře“, Brno, 20.-21. září 2003
 68. KRAUS, K., NEČAS, A: Další nemoci páteře a míchy. I. neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění torakolumbální páteře“, Brno, 20.-21. září 2003
 69. NEČAS, A: Indikátory prognózy u pacientů s chirurgicky léčeným onemocněním disků. I. neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění torakolumbální páteře“, Brno, 20.-21. září 2003
 70. NEČAS, A: Aktuální otázky diagnostiky DKK metodou PennHIP. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Dysplazie kyčelního a loketního kloubu: aktuální poznatky“, Brno, 6.-7. března 2004
 71. NEČAS, A: Juvenilní symfyziodéza os pubis: co nového víme? Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Dysplazie kyčelního a loketního kloubu: aktuální poznatky“, Brno, 6.-7. března 2004
 72. NEČAS, A: Artroskopie kyčelního kloubu. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Dysplazie kyčelního a loketního kloubu: aktuální poznatky“, Brno, 6.-7. března 2004
 73. NEČAS, A: Konzervativní léčba dysplazie kyčelního kloubu a metody rehabilitace při DKK. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Dysplazie kyčelního a loketního kloubu: aktuální poznatky“, Brno, 6.-7. března 2004
 74. NEČAS, A.: Volba antibiotik u ortopedických pacientů v perioperačním období. Odborný seminář „Zásady racionální antimikrobiální terapie u psa, kočky a malých savců II. Doporučené volby antibiotik.“, Benešov u Prahy, 20. března 2004
 75. NEČAS, A: Rizikové faktory ruptury LCC a poranění menisků, etiologie, volba metody léčby, doživotní péče o pacienta po chirurgické léčbě. I. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Nové techniky stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC“, Brno, 12.-13. června 2004
 76. NEČAS, A: Možnosti a důležité aspekty extrakapsulární stabilizace kolenního kloubu, rozdíly při akutní a chronické ruptuře LCC. I. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Nové techniky stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC“, Brno, 12.-13. června 2004
 77. NEČAS, A: Avulzní ruptura LCC u štěňat. I. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Nové techniky stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC“, Brno, 12.-13. června 2004
 78. NEČAS, A: Neurologické vyšetření u pacienta s onemocněním krční páteře. II. Mezinárodní neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba“, Brno, 25.-26. září 2004
 79. NEČAS, A: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění krční páteře. II. Mezinárodní neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba“, Brno, 25.-26. září 2004
 80. NEČAS, A: Wobbler syndrom. II. Mezinárodní neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba“, Brno, 25.-26. září 2004
 81. NEČAS, A: Fraktury a luxace krčních obratlů u psů. II. Mezinárodní neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba“, Brno, 25.-26. září 2004
 82. NEČAS, A, ŠERÝ, O.: Onemocnění klinicky připomínající kompresní myelopatii. II. Mezinárodní neurochirurgický kongres s praktickým kurzem „Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba“, Brno, 25.-26. září 2004
 83. SRNEC, R., NEČAS, A.: Význam metody PennHip v diagnostice DKK. Ortopedický seminár, Trenčín, SR, červen 2004
 84. NEČAS, A: Klasifikace zlomenin, FPAS, volba typu osteosyntézy v závislosti na povaze fraktury. II. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Chirurgická léčba zlomenin“, Brno, 26.-27. února 2005
 85. NEČAS, A: Způsoby repozice fraktur, atraumatické přístupy ke kostem, OBDNT chirurgie. II. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Chirurgická léčba zlomenin“, Brno, 26.-27. února 2005
 86. NEČAS, A: Techniky neutralizační osteosyntézy. II. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Chirurgická léčba zlomenin“, Brno, 26.-27. února 2005
 87. NEČAS, A: Specifika osteosyntézy u rostoucích zvířat, transplantace chondrocytů do fýzy. II. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Chirurgická léčba zlomenin“, Brno, 26.-27. února 2005
 88. NEČAS, A: Techniky kompresní osteosyntézy a jejich využití při fixaci fraktur. II. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Chirurgická léčba zlomenin“, Brno, 26.-27. února 2005
 89. NEČAS, A: Biologická léčba zlomenin, význam techniky „plate and rod“. II. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Chirurgická léčba zlomenin“, Brno, 26.-27. února 2005
 90. NEČAS, A: Zvláštnosti chirurgické terapie otevřených fraktur. II. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Chirurgická léčba zlomenin“, Brno, 26.-27. února 2005
 91. NEČAS, A: Etiologie a patogeneze poranění kloubu. III. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Traumata kloubů“, Brno, 17.-18. září 2005
 92. NEČAS, A: Traumata kolenního kloubu. III. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Traumata kloubů“, Brno, 17.-18. září 2005
 93. NEČAS, A: Poranění ramenního kloubu, mediální instabilita ramene. III. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Traumata kloubů“, Brno, 17.-18. září 2005
 94. NEČAS, A: Poranění karpálního kloubu, artrodéza karpu. III. Mezinárodní ortopedický kongres s praktickým kurzem „Traumata kloubů“, Brno, 17.-18. září 2005
 95. NECAS, A: Methods of surgical management of acl deficient knee/TTA. In Abstracts and Proceedings of 31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association, Prague, Czech Republic, 17-20 September 2013, pp. 52-55.
 96. NECAS, A: Osteochondrosis: current concept of surgical therapy. In Abstracts and Proceedings of 31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association, Prague, Czech Republic, 17-20 September 2013, pp. 79-83.
 97. NECAS, A: Biomaterials and stem cells in orthopaedics. In Proceedings of 13th European Society of Veterinary Emergency and Critical Care, Prague, Czech Republic, 12-15 June 2014.
 98. NECAS, A: Recent trends in ACL injury management. In Proceedings of 13th European Society of Veterinary Emergency and Critical Care, Prague, Czech Republic, 12-15 June 2014.

v zahraničí

 1. KYLLAR, V., NEČAS, A., VIČÍK, Z.: Treatment of digital dermatitis. Summer meeting of B.C.V.A., Liverpool, U.K., 17.-18.7.1990.
 2. KYLLAR, V., VIČÍK, Z., ŠAALOVÁ, K., NEČAS, A.: The therapy of dermatitis digitalis by Lotagen concentrate. Sixth international symphosium on disorders of the ruminant digit, Liverpool, U.K., 16.-19.7.1990.
 3. SNÁŠIL, M., NEČAS, A.: Operativní léčba zlomenin pánve psů. XXVI. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Trnava, 8.-9.11.1991.
 4. SNÁŠIL, M., NEČAS, A.: Surgical treatment of pelvic fractures in dogs. V. simpozij o aktualnih boleznih malih živali, Portorož, 23.-24.4.1992.
 5. NEČAS, A: Onemocnění řas u psů. I. kongres České a Slovenské asociace veterinárních lékařů malých zvířat, Košice, 22.-24.10.1992.
 6. KOTTMAN, J., NEČAS, A.: Nemoci rohovky. XXVIII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Košice, 3.-4.12.1993.
 7. NEČAS, A., KOTTMAN, J.: Glaukom u psa. XXVIII. zasedání odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie Společnosti veterinárních lékařů, Košice, 3.-4.12.1993.
 8. JOHNSON, A. L., NEČAS, A., TOOMBS, J. P.: Akrylátový zevní skeletní fixátor. Odborný praktický kurz zevní skeletní fixace, LS Promotion, Bojnice 10.-12. srpna, 1998.
 9. NEČAS, A.: Autogenní spongiózní kostní štěpy a ESF: indikace a techniky. Odborný praktický kurz zevní skeletní fixace, LS Promotion, Bojnice 10.-12. srpna, 1998.
 10. NEČAS, A.: Volba metody fixace zlomeniny: zhodnocení typu fraktury a stavu pacienta. Odborný praktický kurz zevní skeletní fixace, LS Promotion, Bojnice 10.-12. srpna, 1998.
 11. JOHNSON, A. L., NEČAS, A., TOOMBS, J. P.: Biomechanika a techniky aplikace ESF na radius/ulnu a tibii. Odborný praktický kurz zevní skeletní fixace, LS Promotion, Bojnice 10.-12. srpna, 1998.
 12. JOHNSON, A. L., NEČAS, A., TOOMBS, J. P.: Korekce radius curvus šikmou osteotomií radia. Odborný praktický kurz zevní skeletní fixace, LS Promotion, Bojnice 10.-12. srpna, 1998.
 13. JOHNSON, A. L., NEČAS, A., TOOMBS, J. P.: Biomechanika a techniky aplikace ESF na femur a humerus. Odborný praktický kurz zevní skeletní fixace, LS Promotion, Bojnice 10.-12. srpna, 1998.
 14. NEČAS, A.: Srovnání ESF a jiných metod fixace fraktur. Odborný praktický kurz zevní skeletní fixace, LS Promotion, Bojnice 10.-12. srpna, 1998.
 15. Nečas, A.: Nemoci kloubů u psů. Odborný seminář KVL SR „Ortopedie malých zvířat“, Zvolen 1999
 16. Nečas, A.: Dysplazie kyčelního kloubu u psů. Odborný seminář KVL SR „Nemoci kyčelního kloubu“, Zvolen, 18.3.2000.
 17. Nečas, A.: PennHIP v diagnostice DKK. Odborný seminář KVL SR „Nemoci kyčelního kloubu“, Zvolen, 18.3.2000.
 18. Nečas, A.: Moderní přístupy k léčbě dysplazie DKK. Odborný seminář KVL SR „Nemoci kyčelního kloubu“, Zvolen, 18.3.2000.
 19. NEČAS, A., DVOŘÁK, M., ZATLOUKAL, J.: Rate of neurologic recovery as an Indicator of long-term Prognosis in surgically treated dogs with grade IV A paraplegia due to Thoracolumbar Disc Disease. Ninth Annual Meeting of ECVS, Bern, Switzerland, July 7-9, 2000.
 20. NEČAS, A., RAUŠER, P., KECOVÁ, H.: Lokální anestezie na končetinách. Anesteziologický seminár, Trenčín – Hotel Brezina, 19.května. 2002.
 21. BARANYIOVÁ, E., HOLUB, A., MARTINÍKOVÁ, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Intraspecies aggression and  bite wounds in dogs. 36th International Congress of the ISAE, Egmond aan Zee, The Netherlands, August 6-10, 2002.
 22. NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Koncepce léčby zlomenin. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 23. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Fraktury řešitelné dlahováním. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 24. NEČAS, A., SRNEC, R.: Dlahování hrudní a pánevní končetiny při ošetření zlomenin: použití kastů. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 25. SRNEC, R., NEČAS, A.: Modifikace kastů: vypodložený kast, dvouchlopňový kast. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 26. DVOŘÁK, M., NEČAS, A.: Vypodložené bandáže a obvazy s dlahou na hrudní a pánevní končetině. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 27. NEČAS, A., KECOVÁ, H., SRNEC, R.: Indikace a metody imobilizace kloubů pánevní končetiny. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 28. NEČAS, A., KECOVÁ, H.: Softcast a Combicast. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 29. SRNEC, R., NEČAS, A.: Komplikace při dlahování končetin. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 30. KECOVÁ, H., NOVOTNÁ, R., NEČAS, A.: Redukce tělesné hmotnosti. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 31. KECOVÁ, H., NOVOTNÁ, R., NEČAS, A.: Metody pasivní rehabilitace: ultrazvuk a elektrická stimulace. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 32. KECOVÁ, H., NOVOTNÁ, R., NEČAS, A.: Metody aktivní rehabilitace: terapeutická cvičení. Sborník praktického kurzu „Dlahovanie končatín, závesy, bandáže a rehabilitácia u pacientov s ortopedickými problémami, Bratislava, 18.-19.Januára 2003.
 33. BARANYIOVÁ E., HOLUB A., MARTINÍKOVÁ, M., NEČAS A., ZATLOUKAL, J: Intraspecies aggression and bite wounds in dogs. Animal Behavior Clinic Seminar, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, NY, USA, 30.1.2003.
 34. NEČAS A.: Carpal injuries and indications for carpal arthrodesis. The 9th Annual Orthopedic Surgical Skills Laboratory, Key Largo, Florida, USA, 18.-21.2.2004.
 35. GÁL, P., NEČAS, A., ADLER, J., TEYSCHL, F., FABIÁN, P., BIBROVÁ, Š.: Transplatation of the autogenous chondrocyte graft to physeal defects. World Congress of Pediatric Surgery, Croatia, Zagreb, June 22 - 27, 2004.
 36. NEČAS A.: Arthroscopically assisted isometric extracapsular stabilization of the cruciate-deficient stifle using Securos bone anchor and crimping system. The 10th Annual Orthopedic Surgical Skills Laboratory, Key Largo, Florida, USA, 2.-5.3.2005.
 37. NEČAS, A., PAŠA L., PIPERISOVÁ I., KECOVÁ H., TICHÝ F.: Meniscal allograft transplantation in the rabbit. Proceedings of the 2nd Annual World Orthopedic Congress, Keystone, Colorado, USA, 25.2.-4.3.2006.
 38. NEČAS, A., GÁL, P., ADLER, J., KECOVÁ H., FABIÁN, P., BIBROVÁ, Š.: Transplantation of the Autogenous Chondrocyte Graft to Physeal Defects: an Experimental Study. Proceedings of the 2nd Annual World Orthopedic Congress, Keystone, Colorado, USA, 25.2.-4.3.2006.
 39. NECAS A: Surgical treatment of cranial cruciate ligament rupture. In Proceedings of Annual Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University School of Veterinary Medicine, 2011, p. 167-176.
 40. NECAS A: The use of biomaterials and stem cells in the treatment of articular cartilage and meniscal lesions. In Proceedings of Annual Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University School of Veterinary Medicine, 2011, p. 177-182.
 41. NECAS A: Mosaicplasty and other methods of stifle OCD treatment. In Proceedings of Annual Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University School of Veterinary Medicine, 2011, p. 183-188.
 42. HULSE D, BEALE SB, PEYCKE LE, KERWIN SC, SAUNDERS WB, KOWALESKI MP, WITSBERGER TH, NECAS A: Orthopecics Conference “Novel Techniques for Treating Cranial Cruciate Ligament Tears and the Meniscus in Dogs and Cats”. 3rd Annual Orthopedics Conference, Texas A&M University, August 20-21, 2011, College Station, Texas, USA.

 

 

Výzkumné projekty (řešitel, spoluřešitel a spolupracovník)

 

projekty evidované v CEP

 

Grantový projekt

Hlavní řešitel

Doba řešení

Agentura

1. Optimalizace metody perkutánní fixace fyzárních poranění – experimentální studie.

Doc. MUDr. Petr Gál, Ph.D.

1998

IGA MZ ČR reg.č.: 50-27

2. Imunologické a biochemické aspekty ruptury předního zkříženého vazu u psů – artroskopická studie

Doc. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2000

VZ MŠMT ČR č. 161700002

3. Mininvazivní metody diagnostiky kloubních onemocnění u psů

Doc. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2001

VZ MŠMT ČR č. 161700002

4. Miniinvazívní osteosyntéza a autogenní chondrocytární transplantace v léčbě poranění růstové ploténky – komplexní experimentální studie.

Doc. MUDr. Petr Gál, Ph.D.

Doc. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2001

2002

IGA MZ ČR ND 6849-2

5. Klinické srovnání účinků kombinace medetomidin-butorfanol a medetomidin-buprenorfin pro premedikaci celkové anestézie psů

MVDr. P. Raušer

2001

VZ MŠMT ČR č. 161700002

6. Intestinální obstrukce u psa

MVDr. M. Crha

2001

VZ MŠMT ČR č. 161700002

7. Srovnání dvou typů léčení spondylolistézy bederního obratle – zadní (transpedikulární fixace s fúzí a zadní intersomatická fúze) versus kombinovaný výkon (zadní transpedikulární fixace s fúzí a přední intersomatická fúze).

Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

2001

IGA MZ ČR  ND 6852-3

8. Faktory ovlivňující prognózu léčby tumorů mléčné žlázy u fen

MVDr. J. Zatloukal

 

2002

VZ MŠMT ČR č. 161700002

9. Komplexní diagnostika kloubních onemocnění u psů

Doc. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2002

VZ MŠMT ČR č. 161700002

10. Indikátory prognózy při onemocnění meziobratlových plotének

MVDr. M. Dvořák, Ph.D.

2002

VZ MŠMT ČR č. 161700002

11. Infekce kloubů a kostí v souvislosti s chirurgickým zákrokem

Doc. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2003

VZ MŠMT ČR č. 161700002

12. Symfyziodéza os pubis jako metoda léčby dysplazie kyčelního kloubu u psů

MVDr. R. Srnec

2003

VZ MŠMT ČR č. 161700002

13. Epidurální anestezie – klinické srovnání použití fentanylu, lidokainu a jejich vzájemné kombinace

MVDr. P. Raušer

2003

VZ MŠMT ČR č. 161700002

14. Celková inhalační anestezie s myorelaxací při operacích na oku psa

MVDr. I. Piperisová

2004

VZ MŠMT ČR č. 161700002

15. Fakoemulzifikace a implantace měkké nitrooční čočky v léčbě katarakty u psů

MVDr. H. Kecová

2004

VZ MŠMT ČR č. 161700002

16. Imunologické, bakteriologické a chirurgické aspekty diagnostiky a léčby nemocí kloubů a kostí u psů

Prof. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2004

VZ MŠMT ČR č. 161700002

17. Hojení operační rány a prognóza případu v závislosti na rozsahu a technice chirurgické excize tumorů mléčné žlázy u fen

MVDr. O. Slezáková

2004

VZ MŠMT ČR č. 161700002

18. Srovnání analgezie po intraartikulární aplikaci lokálních anestetik, opioidů a jejich kombinace

MVDr. P. Raušer

2004

VZ MŠMT ČR č. 161700002

19. Využití kmenových buněk k léčbě poraněné růstové ploténky - experimentální studie

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.

Prof. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2005

2006

IGA MZ ČR

NR 8483-2/2006

20. Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky

Prof. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2006

2011

NPV II MŠMT ČR

č. 2B06130

21. Využití kmenových buněk k léčbě poraněné růstové ploténky na modelu miniaturních prasat – experimentální studie

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.

Prof. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2007 2008

IGA MZ ČR

NR 9296-2/2007

22. Využití biomateriálů v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkami v léčbě poškozené fyzární růstové ploténky – experimentální studie.

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.

Prof. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2009 2010

IGA MZ ČR

NS 9896-3/2008

23. Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest.

Doc. MVDr. M. Crha, Ph.D.

2015 - 2018

AZV ČR 15-32484A

24. Hojení rozsáhlých defektů kostí, šlach a vazů s využitím nových biomateriálů.

Prof. MVDr. A. Nečas, Ph.D.

2016 – 2019

AZV ČR 16-28637A

 

ostatní projekty získané / podané

Nečas, A., KNOTEK, Z., ZATLOUKAL, J.: Digitální systém diagnostické ultrasonografie ve veterinární medicíně. Grant Fondu rozvoje MŠMT ČR, 2002 (řešitel)

BREUR, G.J., RICHARDSON, D.C., TOOMBS, J.P.: Investigation of the Effects of Particulate Titanium Alloy on Bone Implant Interfaces in the Dog. Howmedica 1997, Purdue University, Indiana, USA (spolupracovník, visiting consultant)

NEČAS, A.: Využití bioaktivních materiálů (BAS) v léčbě nehojících se fraktur a osteomyelitid u psů.  IGA VFU Brno (810209), 1995

NEČAS, A., PAŠA, L., DVOŘÁK, M.: Allotransplantace menisků u králíků. Výzkumný projekt Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (SSTA) a firmy Aura s.r.o., 2003 (řešitel

Nečas, A., DVOŘÁK, M.: Nízkoteplotní chemická sterilizace ethylenoxidem ve veterinární medicíně. Grant Fondu rozvoje MŠMT ČR, 2004 (řešitel)

NEČAS, A., BUTINAR, J.: Modern methods in veterinary medicine – minimally invasive surgery, reconstructive surgery, periodontology, diagnostic imaging and new laboratory diagnostics. MŠMT ČR/MSZS, 2004-2005 (řešitel)

SVOBODA, M., Nečas, A.: Zajištění systému mytí a sterilizace nástrojů a materiálu pro výuku klinických disciplín akreditovaných studijních oborů. Rozvojový program MŠMT ČR, 2006 (řešitel)

Nečas, A., ŽŮREK, L., BARÁNYIOVÁ, E.: Modernizace informačního systému Univerzitní knihovny VFU Brno a rozšíření možností jejího využití. Rozvojový program MŠMT ČR, 2007 (řešitel)

Nečas, A., GEC, T., BARÁNYIOVÁ, E.: Modernizace Univerzitní knihovny VFU Brno a rozšíření možností jejího využití. Rozvojový program MŠMT ČR, 2008 (řešitel)

Nečas, A., GEC, T.: Modernizace Univerzitní knihovny VFU Brno a rozšíření možností jejího využití. Rozvojový program MŠMT ČR, 2009 (řešitel)

 

 Smluvní výzkum

Year Partner Project Principal investigator from VFU Brno Total budget (VFU Brno)
2010 Ella-CS s.r.o. A coverd biodegradable oseophageal stent - preclinical in vivo animal study

MVDr. Michal Crha, Ph.D.,              

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

258.146,-CZK
2012 Faculty Hospital Ostrava A new surgical device for the radiofrequency liver ablation - in vivo animal study

MVDr. Michal Crha, Ph.D.,            

MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

416.226,-CZK
2012 Arcimboldo AB Stockholm, Sweden An efficacy and biological tolerance of patented preparation KR 6 in animals

MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.        

MVDr. Michal Crha, Ph.D.,                

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

113.472,-CZK
2012 Synthesia, a.s. Hem ostatic effiency of oxidized and oxodized regenerated cellulose in treating hem orrhages of parenchymatous organs uder experimental conditions

MVDr. Michal Crha, Ph.D.,                 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

182.050,-CZK
2013 Faculty Hospital Ostrava Testing of a newly designed surgical device for the radiofrequency liver ablation - in vivo animal study

MVDr. Michal Crha, Ph.D.,            

MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

349.656,-CZK
2013 Faculty Hospital Brno Detection od prostate cancer in men from urine using olfactory abilities of the dog

MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D.,             

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

332.024,-CZK
2013-2014 Ella-CS s.r.o. a) Mechanical testing of standard available selfexpanding nitinol stents designed into the airways of animals with a new prototype plastic peek stents; b) Development of the stent computer model and performance of stress simulation and mechanical analysis

MVDr. Michal Crha, Ph.D.,               

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

460.000,-CZK
2014 Faculty Hospital Brno Detection od prostate cancer in men from urine using olfactory abilities of the dog

MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D.,              

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

355.438,-CZK
2014 CRI Collagen Research Institute Evaluating the antimicrobial aktivity of GELITACEL

MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.      

MVDr. Michal Crha, Ph.D.,         

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

80.335,-CZK
2015 Faculty Hospital Brno Detection od prostate cancer in men from urine using olfactory abilities of the dog

MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D.,             

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

364.870,-CZK
2016 Faculty Hospital Brno Detection od prostate cancer in men from urine using olfactory abilities of the dog

MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D.,             

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

375.741,-CZK
2017 Faculty Hospital Brno Detection od prostate cancer in men from urine using olfactory abilities of the dog

MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D.,              

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

373.194,-CZK
2017 ÚŽFG AV ČR, v.v.i. Určení optimální strategie pro stereotaktickou injektáž AAV5 vektorů do bazálních ganglií mozku miniaturního prasete MVDr. Iva Fialová, Ph.D. 677.600,-CZK

 

 

Patenty a užitné vzory podle zákona 527/1990 Sb.

 1. Cap tube for performing endoscopic retrograde cholangiopancreatography; Patent Number(s): CZ200900038-A3 ; CZ303622-B6; Inventor(s): HEP A, KUBENA P, NECAS A; Patent Assignee Name(s) and Code(s):  ELLA-CS SRO (ELLA-Non-standard); International Patent Classification: A61B-001/00; A61B-001/273; A61B-010/02; A61B-010/04; Publ. Dates: 04 Aug 2010 (CZ200900038-A3), 16 Jan 2013 (CZ303622-B6)(PPVCZ2009_0038A3_Převlečná trubice pro endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii (Vynález podle § 31 zákona č. 527/1990 Sb.); Přihlašovatel: ELLA-CS, s.r.o., Hradec Králové; Původce: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, Ing. Petr Kuběna)

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE

 

NEČAS, A: Neurochirurgická léčba onemocnění torakolumbálních meziobratlových plotének u psů. Brno, 1997, 45 stran.

 

Obhájena 23. dubna 1997 na Vysoké škole veterinární v Brně

(obdržen diplom č. Hb 000026 absolventa postgraduálního studia v oboru veterinární chirurgie, ortopedie a rentgenologie 19. května 1997; na základě zákona č. 111/98 Sb. přiznán 1. ledna 1999 titul Ph.D.)

 

HABILITAČNÍ PRÁCE

 

NEČAS, A.: „Surgical, myelographic, and laboratory aspects of neurosurgical treatment of thoracolumbar disc disease in dogs as an indicator of  prognosis.“ Brno, 1999, 127 stran.

 

Habilitační práce předložena v angličtině, oponenti: James P. Toombs, DVM, MS, Dipl. ACVS (Purdue University, Indiana, USA); Alan J. Parker, M.R.C.V.S., Ph.D., Dipl. ACVIM (University of Illinois, Urbana, USA); Doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (Ortopedická klinika FN Brno - Bohunice)

 

Jmenován docentem pro obor chirurgie a ortopedie s účinností od 10. 6. 1999