Choroby psů a koček - bloková výuka studentů 6. ročníku v rámci dílčí státní rigorózní zkoušky

Předmět Choroby psů a koček je zaměřen komplexně na zdravotní problematiku psů a koček. Výuka probíhá v 10týdenních blocích po 300 hodinách. Obsahem je syntéza poznatků a dovedností ve specializacích: vnitřní nemoci a dermatologie, kardiologie, infekce včetně parazitóz, chirurgie a ortopedie, neurologie a neurochirurgie, anesteziologie, akutní medicína a intenzivní péče, oftalmologie, otorinolaryngologie, stomatologie, reprodukce a zobrazovací diagnostiky. Jejich rozsah odpovídá významu a aktuálnosti z hlediska moderního pojetí medicíny psů a koček.
 

Realizace blokové výuky

V den zahájení praktické výuky na Klinice chorob psů a koček (KCHPK) (seminární místnost, dveře č. 2145) proběhne v 08.00 hodin informativní schůzka pro studenty v daném bloku.
Polovina studentů v příslušném bloku (dle závazného rozpisu vytvořeného na základě volby studentů) zahájí 4 týdenní praktickou výuku na KCHPK; druhá polovina studentů v příslušném bloku zahájí 4 týdenní praktickou výuku u privátních veterinárních lékařů. Po 4 týdnech se tyto skupiny vymění. Devátý týden je vyhrazen pobytu na Jednotce intenzívní péče (JIP) KCHPK, praktickým individuálním prezentacím státnicových pacientů a samostudiu. V desátém týdnu probíhá příprava na zkoušku a vlastní dílčí státní rigorózní zkouška z předmětu Choroby psů a koček.
 

Rámcový sylabus

  • Vnitřní nemoci psa a kočky
  • Chirurgie a ortopedie psa a kočky
  • Poruchy reprodukce psa a kočky
  • Zobrazovací diagnostika
  • Smíšená klinická ambulantní praxe nemocí psů a koček
  • Samostudium, prezentace pacienta,  dílčí státní rigorózní zkouška

 

Podmínky pro udělení zápočtu

Podmínkou k získání zápočtu je:
- absolvování povinné praktické výuky v průběhu bloku
- zpracování lékařského záznamu u 3 státnicových klinických pacientů (1x vnitřní nemoci psa a kočky; 1x chirurgie a ortopedie psa a kočky; 1x poruchy reprodukce psa a kočky)
- odevzdání deníku praxe (potvrzeného příslušným veterinárním lékařem)
- stáže na Jednotce intenzívní péče (JIP) KCHPK dle rozpisu, včetně závěrečné hodnocení stáže provozním lékařem JIP
- prezentace (PowerPoint) jednoho zpracovaného státnicového pacienta před hodnotící komisí

Zápočet uděluje vyučující blokové výuky na KCHPK po splnění předepsaných náležitostí.
 

Způsob examinace

Zkouška je komisionální; členy zkušební komise jsou významní představitelé oboru. Student si vylosuje dvě otázky z nabídky zaměřené na zdravotní problematiku psů a koček v oblastech vyučovaných specializací: vnitřní nemoci a dermatologie, kardiologie, infekce včetně parazitóz, chirurgie a ortopedie, neurologie a neurochirurgie, anesteziologie, akutní medicína a intenzivní péče, oftalmologie, otorinolaryngologie, stomatologie, reprodukce a zobrazovací diagnostika. Do výsledného hodnocení studenta se započítává rovněž hodnocení prezentace státnicového pacienta v PowerPointu a závěrečné hodnocení stáže provozním lékařem JIP. Délka přípravy a průběh zkoušky vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007.