Informace o zpracování osobních údajů Klinikou chorob psů a koček

Tyto informace se vydávají za účelem objasnění postupu Kliniky chorob psů a koček (dále „KCHPK“) při zpracování osobních údajů. Obecné informace jsou zveřejněny na webových stránkách VFU Brno www. vfu.cz/index.html.


KCHPK je referenčním pracovištěm v České republice, které jako vysokoškolské pracoviště realizuje v souladu se zákonem č. 111/1989 Sb., zákon o vysokých školách, odbornou výukovou veterinární činnost a další související inovační a tvůrčí činnosti. V rámci své činnosti poskytuje veřejnosti veterinární služby (dále jen „veterinární péče“).


1. Vysvětlení pojmů


Osobní údaje – jsou údaje poskytnuté objednatelem veterinární péče, tj. majitelem zvířete nebo jeho zástupcem (dále jen „objednatel“). Osobní údaje mohou být poskytnuty rovněž osobami zastupujícími právnické osoby. Za osobní údaje se nepovažují údaje o ošetřovaném zvířeti.
Správcem osobních údajů je v případě poskytované veterinární péče Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, KCHPK.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů je nezbytný k poskytnutí veterinární péče.


2. Zásady zpracování osobních údajů KCHPK

 

a) Zákonnost – zpracovávají se osobní údaje nezbytné k poskytnutí veterinární péče a úkonů s tím spojených.
b) Účelnost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité a legitimní účely.
c) Minimalizace – údaje jsou zpracovány jen v množství nutném pro poskytnutí veterinární péče.
d) Doba uložení – je nezbytně nutná pro poskytnutí veterinární péče a s tím související zákonem dané lhůty.
e) Integrita a důvěrnost – jsou přijata opatření k zabezpečení a ochraně poskytnutých osobních údajů.

 

3. Účely zpracování osobních údajů


a) Poskytnutí veterinární péče požadované objednatelem.
b) Naplnění právních povinností správce - zákonem dané archivační lhůty o provedené veterinární péči.
c) Ochrana práv a právem chráněných zájmů, práv a povinností vyplývajících z obecně právních předpisů, kontroly, šetření, ochrany zdraví apod.
d) Vymáhání neuhrazených pohledávek.


4. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování


Osobní údaje objednatele získává správce při objednání veterinární péče. Poskytnutí veterinární péče je podmíněno sdělením osobních údajů objednatele.


5. Práva osoby poskytující osobní údaje


Osoba je povinna sdělit správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje, popř. mu umožnit ověření těchto údajů předložením průkazu totožnosti. Osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování. Svá práva může objednatel uplatnit cestou, která je popsána na webových stránkách VFU Brno www. vfu.cz/index.html.


6. Práva a povinnosti správce


Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů. Správce je povinen objednateli poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to požádá, a to nejpozději do 30 dnů. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.


V Brně dne 25. května 2018