Syllabus přednášek z mikrobiologie pro II. ročník farmacie

Akademický rok 2006/2007 – zimní semestr

- Význam mikroorganismů v biosféře.   Struktura prokaryotických a eukaryotických buněk. Morfologie a fyziologie bakterií. Množení bakterií. Sporulace a germinace.

- Základy genetiky   bakterií. Proměnlivost a adaptace. Exprese a průkaz mutace. Viry bakterií, extrachromozomální elementy. Přenos genetické informace - konjugace, transformace a transdukce. Produkce terapeutik   
  technologií rekombinantní DNA.

- Struktura a replikace živočišných virů. Struktura a množení medicínsky významných hub. Vlivy prostředí na mikroorganismy. Dezinfekce a sterilizace. Rozdělení antiseptik a dezinfekčních prostředků.

- Vztahy mezi   organismy. Patogenita, virulence a její faktory. Patogeneze infekčního onemocnění.

- Antimikrobiální látky. Selektivní toxicita. Klasifikace antimikrobiálních látek.
   Struktura a mechanismus působení antibiotik a chemoterapeutik. Principy průmyslové produkce antibiotik.

- Rezistence mikroorganismů k antimikrobiálním látkám. Zásady racionální chemoterapie.

- Klasifikace bakterií. Přehled bakteriálních infekcí člověka a zvířat.

- Základy lékařské mykologie. Přehled mykotických infekcí člověka. Struktura a mechanismus působení antimykotik.

- Klasifikace živočišných virů. Přehled virových infekcí člověka a zvířat. Antivirové látky a mechanismus jejich působení.

- Základy lékařské parazitologie. Rozdělení   a mechanismus působení antiparazitik.

- Základy epidemiologie. Zoonózy. Nozokomiální infekce.

- Ekologie mikroorganismů ve vztahu k farmaceutické výrobě. Principy aseptických výrobních postupů. Kontrola mikrobiologické nezávadnosti léčiv a zdravotnického materiálu.

 

Doporučená literatura:

 

·    Votava M. a kol. : Lékařská mikrobiologie obecná 2001, 247 s.

·    Votava M. a kol. : Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun 2003, 495 s.

·    Bednář M. a kol.: Lékařská mikrobiologie, Marvil 1996, 558 s.

·    Hugo,W.B. a A.D. Russell: Pharmaceutical microbiology, 7.vydání, Blackwell Science 1998, 510 s.

·    Buchta V. a kol.: Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty, Karolinum 1998, 192 s.

·    Osnovy aktuálních přednášek a doporučené texty najdete na adrese:
http://fvl.vfu.cz/sekce_ustavy/mikrobiologie/mikrobiologie_pro_farmaceuty/index.html