Historie ústavu

Dnešní ústav fyziologie vznikl spojením ústavu fyziologie a ústavu patologické fyziologie. Původní fyziologický ústav začal rozvíjet svoji činnost se vznikem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Krátce byl umístěn na lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno a potom to byla po mnoho let Vysoká škola zvěrolékařská, ulice Palackého 1-3.

Vedením nově vzniklého ústavu byl pověřen významný český fyziolog prof. MUDr. Edward Babák. Vznik a rozvoj fyziologického ústavu byl spjat s lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno. Významně se na tom podílela osobnost prof. E. Babáka coby lékaře, učitele a akademického funkcionáře také brněnské lékařské fakulty. Prof. E. Babák byl velmi dobrý organizátor, vynikající pedagog a vědec se zaměřením na srovnávací fyziologii.

Další významnou osobností ústavu byl žák prof. Babáka prof. PhDr. Oldřich Vilém Hykeš. Prof. O. V. Hykeš se ale více věnoval biologii a tak po náhlém úmrtí prof. E. Babáka v roce 1926 se stal vedoucím ústavu mladý MVDr. Tomáš Vacek. Dr. T. Vacek, pozdější prof. MVDr. et RTDr. h. c. Tomáš Vacek, byl žákem prof. E. Babáka z jeho brněnského období. Stěžejními pracemi prof. T. Vacka byla sdělení o vitaminech a hormonech. Studoval také fyziologii dýchání a termoregulaci. Nelze opomenout jeho spolupráci s Fyziologickým ústavem v Cambridge. Na poli pedagogickém zanechala nesmazatelnou stopu jeho učebnice Srovnávací fysiologie zvířat domácích a ostatních obratlovců. Slibně nastartovaná dráha rozvoje ústavu fyziologie byla přerušena okupací republiky nacistickým Německem. Prof. T. Vacek svůj statečný postoj vůči fašismu zaplatil násilnou smrtí v koncentračním táboře v Mauthausenu. V roce 1945 stanul v čele ústavu doc. MVDr. Jan Vlček. Svojí prací dokazoval, že je hoden být označován za žáka prof. T. Vacka. Nicméně doc. J. Vlčka zcela pohltila práce na rekonstrukci válkou zničeného ústavu. Pod tíhou politických poměrů nakonec ze školy odešel. V roce 1949 se na dobu tří let stal vedoucím ústavu vojenský veterinární lékař MVDr. Václav Moravec.

V roce 1952 se z Vysoké školy veterinární stala veterinární fakulta a ta byla začleněna do Vysoké školy zemědělské v Brně. Tato skutečnost se podepsala na velké organizační změně, a sice sloučení fyziologického ústavu veterinární fakulty s anatomickým, fyziologickým a zvěrolékařským ústavem Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně do společné katedry fyziologie. Pověření k výkonu funkce vedoucího obdržel prof. MVDr. Ing. Antonín Píša. Výuka fyziologie byla jednoznačně orientována na hospodářská zvířata. V roce 1960 byl pověřen vedením katedry (součástí byl i ústav biologie) pozdější prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. Obor byl obohacen o výuku klinické fyziologie a také o výuku fyziologie hospodářských zvířat v tropickém a subtropickém pásmu. V roce 1969 bylo významným počinem vydání učebnice Fyziologie hospodářských zvířat pod vedením právě prof. A. Holuba. Těžiště vědeckovýzkumné činnosti bylo s ohledem na potřeby živočišné výroby v oblasti fyziologie hospodářských zvířat, speciálně pak na otázky vývoje a adaptace. Pozornost byla věnována zejména ranému postnatálnímu vývoji selat. V roce 1983 byla do čela katedry jmenována prof. MVDr. Dagmar Ježková, DrSc. Výzkum byl rozšířen o zkoumání vztahu matka vs. mládě. Po listopadu 1989 po prozatímním vedení katedry prof. MVDr. Rudolfem Hrabákem, CSc. byl v závěru roku 1990 jmenován přednostou opět samostatného ústavu doc. MVDr. Jiří Filka, CSc. Na něj navázal prof. MVDr. František Kovářů, DrSc., který byl do funkce přednosty uveden v roce 1993 a funkci vykonával do roku 1999. Prof. F. Kovářů vnesl do výzkumného zaměření ústavu nové téma – fyziologii obranných mechanismů organismu.

Samostatný ústav patologické fyziologie má mnohem kratší historii než ústav fyziologie. Byl konstituován v souvislosti s rozvojem specializace „patologická fyziologie“ v rámci veterinární patologie v roce 1961. Samostatnosti bylo dosaženo po jednom desetiletí trvání přednášek a praktických cvičení z předmětu patologická fyziologie. U zrodu nové disciplíny stál prof. MVDr. Vincenc Jelínek, DrSc. Prvním vedoucím ústavu patologické fyziologie byl jmenován prof. MVDr. Milan Lebeda, CSc. V roce 1970 se stal ústav patologické fyziologie po rozsáhlé reorganizaci školy součástí, a to jako oddělení, nově vzniklé katedry diagnostiky, terapie a prevence. Vedoucím oddělení patologické fyziologie byl v roce 1971 pověřen doc. MVDr. Jaroslav Surynek, CSc.

Ústav dosáhl uznání pracemi v oblasti patofyziologie vnitřního prostředí, zejména acidobazického stavu. Na poli pedagogiky je třeba vyzvednout sepsání československé učebnice Patologická fyziologie hospodářských zvířat za autorského vedení prof. MVDr. Kolomana Bodi, DrSc. a prof. MVDr. Milana Lebedy, CSc., vydané v roce 1972. Dalším významným počinem brněnských autorů v oblasti pedagogiky byl jejich podíl na vzniku opět československé učebnice Patologická fyziológia hospodárskych zvierat (vedoucí autorského kolektivu prof. MVDr. Koloman Boďa, DrSc. a prof. MVDr. Jaroslav Surynek, DrSc.), vydané v roce 1990. V roce 1990 byl do funkce přednosty samostatného ústavu patologické fyziologie ustanoven dlouholetý učitel patologické fyziologie MVDr. Augustin Kučera, CSc. V roce 1995 byl jmenován přednostou ústavu patologické fyziologie doc. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

V roce 1999 došlo ke sloučení tehdejšího ústavu fyziologie s ústavem patologické fyziologie do ústavu normální a patologické fyziologie, později přejmenovaného na ústav fyziologie. Ústavem fyziologie je v podmínkách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno zastřešena problematika tzv. velké fyziologie, tj. fyziologie a patofyziologie. Přednostou sloučeného ústavu byl jmenován prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. V roce 2007 se ústav přesunul do rekonstruované budovy č. 34.

 

 

Přednostové ústavu/vedoucí katedry

 

Ústav fyziologie/katedra fyziologie

Prof. MUDr. et MVDr. h. c. Edward Babák (1918 až 1926)

Prof. MVDr. et RTDr. h. c. Tomáš Vacek (1926 až 1939)

Doc. MVDr. Ing. Jan Vlček, CSc. (1945 až 1949)

MVDr. Václav Moravec (1949 až 1952)

Prof. MVDr. Ing. Antonín Píša (1952 až 1960)

Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. (1960 až 1983)

Prof. MVDr. Dagmar Ježková, DrSc. (1983 až 1990)

Prof. MVDr. Rudolf Hrabák, CSc. (1990)

Doc. MVDr. Jiří Filka, CSc. (1990 až 1993)

Prof. MVDr. František Kovářů, DrSc. (1993 až 1999)

 

Ústav patologické fyziologie/katedra (oddělení) patologické fyziologie

Prof. MVDr. Milan Lebeda, CSc. (1961 až 1971)

Prof. MVDr. Jaroslav Surynek, DrSc. (1971 až 1990)

MVDr. Augustin Kučera, CSc. (1990 až 1995)

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.    (1995-1999)

 

Ústav fyziologie

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. (1999 až dosud)

 

 

Významné osobnosti ústavu

 

Prof. MUDr. et MVDr. h. c. Edward Babák (*1873-†1926)

první přednosta Fyziologického ústavu (1918-1926), vynikající organizátor a pedagog, srovnávací fyziologie.

 

Prof. MVDr. Tomáš Vacek (*1899-†1942)

srovnávací fyziologie, fyziologie dýchání a termoregulace, metabolismus.

 

Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. (*1922)

dlouholetý vedoucí ústavu, vývojová fyziologie, metabolismus.

 

Prof. MVDr. Dagmar Ježková, DrSc. (*1931)

fyziologie reprodukce, metabolismus.

 

Prof. MVDr. Milan Lebeda, CSc. (*1925-†1989)

první vedoucí Ústavu patologické fyziologie, fyziologie a patofyziologie vnitřního prostředí.

 

Prof. MVDr. Jaroslav Surynek, DrSc. (*1929-†2008)

fyziologie a patofyziologie vnitřního prostředí.

 

Prof. MVDr. František Kovářů, DrSc. (*1943-†2017)

fyziologie imunitního systému.