Seznam zaměstnanců, kontakty

Sekční rada:  
Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

 

Přednosta:
MVDr. Jan ChloupekPh.D.

Zástupce přednosty:

RNDr. Eva Kramářová, Ph.D.

Sekretářka:
Jarmila Kolaříková

 

Odborní asistenti:

MVDr. Jan ChloupekPh.D.

RNDr. Eva Kramářová, Ph.D.

MVDr., PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc.

 

Asistent:

MVDr. Jaroslava Přikrylová

 

Student DSP:

MVDr. Markéta Levová

Laborantka:
Jarmila Nedělová

Technický pracovník + ošetřovatelka zvířat:
Eva Poláchová

Uklízečka:
Ivana Bartoková

 

Historie Ústavu farmakologie a farmacie

Ústav pro farmakologii a farmakognosii vznikl při založení Vysoké školy zvěrolékařské v roce 1918. Jeho prvním přednostou byl prof. MUDr. Otakar Rybák. Součástí Ústavu pro farmakologii a farmakognosii byla po dlouhá léta i lékárna (až do roku 1934).

Druhým přednostou Ústavu pro farmakologii a farmakognosii byl prof. MVDr. Jaroslav Lebduška, který se po druhé světové válce zasloužil o znovuobnovení Ústavu.

Po něm se ve vedení vystřídali prof. MVDr. Jan Šimůnek, DrSc., prof. MVDr. Jaroslav Neumann, DrSc. a prof. MVDr. Augustin Buš, CSc. pod jejichž vedením měnil Ústav v průběhu času své postavení i název avšak stále zajišťoval výuku studentů, vědecký výzkum a podílel se na spolupráci s praxí.

V roce 2008 došlo k přestěhování Ústavu farmakologie z budovy č. 32 do budovy č. 22. V témže roce započala rekonstrukce nových prostor, která s krátkými přestávkami pokračuje dodnes.

Přednostou Ústavu farmakologie a farmacie byl od roku 2003 až do roku 2015 prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. 

Po přechodnou dobu (červen až září 2015) byl přednostou Ústavu farmakologie a farmacie prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. 

Současným přednostou Ústavu farmakologie a farmacie je MVDr. Jan ChloupekPh.D.