Zveřejnění průběhu přijímacího řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno v roce 2019.
Přijímací řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.

Informace o přijímacích zkouškách
Přijímací zkouška se konala formou písemného testu z biologie a chemie v rozsahu učebních osnov gymnázií.
Výsledek přijímací zkoušky byl uchazečům oznámen ústně v den konání přijímací zkoušky.
Následně byly celkové výsledky zveřejněny na internetu.
Přijímací zkoušky se nemuseli účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za maturitu, pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získali v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 114.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky byly následující:

Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z chemie

37

Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky

18

Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z biologie

37

Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky

18

Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky

74

Kritéria pro vyhodnocení prospěchu ze střední školy:

Maximální možný počet získaných bodů za prospěch ze střední školy (3. a 4. ročník)

20

Maximální možný počet získaných bodů za prospěch u maturitní zkoušky

20

Maximální možný počet získaných bodů za prospěch

40

Konečné pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě součtu získaných bodů:

Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky

74

Maximální možný počet získaných bodů za prospěch

40

Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení

114

Informace o konání přijímacího řízení:

Termíny konání přijímacích zkoušek

18. 6. 2019

19. 6. 2019

20. 6. 2019

Náhradní termín

27. 6. 2019

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí

Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Termíny a podmínky, za nichž uchazeč má možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu

Každý den po vyhodnocení písemných testů.

Termín skončení přijímacího řízení

31.8.2019

Informace o výsledcích přijímacího řízení:

Počet přihlášených uchazečů

774

Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám

545

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí

277

Počet přijatých bez přijímací zkoušky

11

Celkový počet přijatých uchazečů

184

Počet žádostí o přezkoumání

31

Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání

0

Počet žádostí o přezkoumání postoupených rektorovi

31

Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání

0

Celkový počet studentů přijatých ke studiu do 1. roku studia

159Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT