Organizační řád

Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno

ČLÁNEK 1

 

Organizační struktura FVL

 

1. Fakulta veterinárního lékařství se člení na sekce, společná fakultní pracoviště a děkanát.

 

2. V čele fakulty stojí děkan. Fakulta má dva proděkany: proděkana pro pedagogickou činnost a proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky. Proděkani jsou přímo podřízení děkanovi, který určuje náplň jejich práce. V případě nepřítomnosti zastupuje děkana jím pověřený proděkan.

 

3. Za ekonomickou, administrativní a správní činnost fakulty odpovídá děkanovi tajemník fakulty. Tajemník fakulty je řízen děkanem. Administrativní, správní a ekonomickou agendu děkanátu vykonává sekretariát děkana.

 

4. Studijní oddělení děkanátu zajišťuje veškerou činnost související s informacemi o studiu, přijímáním ke studiu a se studiem magisterského i doktorského studijního programu. Práce studijního oddělení je přímo řízena proděkany.

 

 

   Celý text ke stažení... (*.pdf)