JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY

FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO


Článek 1
Obecná ustanovení

(1) Členy vědecké rady fakulty (dále jen“VR“) jmenuje a odvolává děkan fakulty. Ke jmenování nebo odvolání členů VR je třeba souhlas AS FVL. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VFU Brno.

(2) Je-li to vzhledem k projednávané problematice potřebné, má děkan právo pozvat na zasedání VR také osobu, která není členem VR.

(3) Funkce člena VR je čestná, dobrovolná a její výkon je nezastupitelný. Děkan po svém jmenování předkládá jmenný seznam navrhovaných členů VR ke schválení AS FVL.

(4) Funkční období členů VR trvá maximálně tři roky a končí nejpozději s funkčním obdobím děkana.

(5) Členství ve VR zaniká
 1. uplynutím funkčního období člena VR,
 2. vzdáním se členství (písemnou formou do rukou děkana),
 3. odvoláním člena VR děkanem, po předchozím souhlasu AS FVL,
 4. úmrtím člena VR.

(6) Důvody odvolání člena VR oznámí děkan VR.

(7) Zanikne-li členství ve VR některým z důvodů, uvedených v odst.5 písm. b) až d), jmenuje děkan fakulty se souhlasem AS FVL neprodleně nového člena VR. Funkční období nového člena končí nejpozději uplynutím funkčního období děkana.

Článek 2
Jednání vědecké rady

 
(1) Zasedání VR svolává děkan podle potřeby, minimálně jedenkrát za semestr. Zasedání VR je neveřejné, pokud zákon č.111/1998 Sb. (dále jen zákon) nestanoví nebo děkan nerozhodne jinak.

(2) Zasedání VR řídí děkan nebo jím pověřený proděkan fakulty.

(3) Program jednání VR stanoví děkan. Případné podklady pro jednání se členům VR zasílají v dostatečném předstihu před zasedáním.

(4) VR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna aspoň dvoutřetinová většina jejích členů. K platnosti usnesení, pokud není zákonem stanoveno jinak, se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

(5) Hlasování VR je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky, tajně se hlasuje lístky. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. O způsobu hlasování rozhoduje VR v průběhu zasedání. O otázkách v habilitačním řízení a řízení ke jmenování
profesorem rozhoduje VR vždy tajným hlasováním. Zásady a postup při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou pro vědeckou radu dány § 72 a 74 zákona.

(6) Ke zjištění výsledků hlasování určuje předsedající na zasedání VR dva skrutátory, kteří zjišťují před hlasováním počet přítomných členů VR, sčítají hlasy a v případě tajného hlasování podepisují protokol o hlasování.

(7) Z jednání VR se pořizuje zápis, který předsedající zašle členům VR, předsednictvu AS FVL a všem pracovištím FVL.

(8) Administrativu spojenou s činností VR zabezpečuje sekretariát děkana.

Článek 3
Předmět jednání vědecké rady

Kromě kompetencí, daných jí zákonem, VR
 1. projednává a hodnotí vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost fakulty,
 2. navrhuje vědecké radě VFU udělení čestného akademicko-vědeckého titulu „doctor honoris causa“,
 3. projednává, ve kterých oborech se na fakultě koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 4. projednává návrhy na akreditaci oborů pro doktorský studijní program (dále jen „DSP“),
 5. projednává návrhy děkana na složení oborových rad DSP,
 6. na návrh oborových rad schvaluje studijní programy jednotlivých oborů DSP,
 7. projednává a schvaluje návrhy na projekty, přihlašované do grantových agentur, pokud je to vyžadováno grantovou agenturou,
 8. projednává další otázky předložené děkanem fakulty nebo členy VR FVL,
 9. zřizuje podle potřeby své poradní orgány ad hoc i trvalé.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 
Tento vnitřní předpis byl schválen na zasedání AS FVL VFU Brno dne 4. 5. 2000 a nabyl účinnosti schválením AS VFU Brno dne 29.6.2000.

V Brně dne 29.6. 2000
doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.
předseda AS FVL VFU Brno

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. v. r.
děkan FVL VFU Brno

RNDr. Milan Žemlička, CSc. v. r.
předseda AS VFU Brno