Jednací a volební řád AS FVL VFU BRNO

Úplné znění

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Akademický senát FVL VFU Brno (dále jen "AS FVL VFU Brno") je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem FVL VFU Brno. Je orgánem akademické obce FVL VFU Brno, kterou tvoří akademičtí pracovníci (zaměstnanecká část) a studenti (studentská část) FVL VFU Brno.

 

2. AS FVL VFU Brno je zárukou demokracie a akademických svobod. Rozhoduje o základních otázkách činnosti a organizace FVL VFU Brno v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a v souladu se Statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen "VFU"), Statutem Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Organizačním řádem Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno.

 

3. Právo navrhovat a volit své zástupce a být volen do AS FVL VFU Brno má každý člen akademické obce FVL VFU Brno. Člen akademické obce FVL VFU Brno může získat mandát člena AS FVL VFU Brno opakovaně.

 

4. Celkový počet členů AS FVL VFU Brno je dán celkovým počtem ústavů, klinik či klinických laboratoří a jejich personálním obsazením. Každý ústav, klinika či klinická laboratoř FVL VFU Brno má právo na minimálně jednoho zástupce v AS FVL VFU Brno.

 

5. Počet členů AS FVL VFU Brno z řad studentů je polovina počtu členů AS z řad akademických pracovníků. Při lichém počtu akademických pracovníků se jejich počet pro tento výpočet zaokrouhluje nahoru.

 

6. Členové AS FVL VFU Brno z řad akademických pracovníků jsou voleni akademickými pracovníky FVL (zaměstnanecká část) rovnou a přímou volbou tajným hlasováním, a to podle následujícího klíče:
z každého ústavu, kliniky, klinické laboratoře minimálně jeden zástupce

 • Sekce morfologie a fyziologie 5 (Ústav anatomie, histologie a embryologie 2; Ústav fyziologie 2; Ústav farmakologie a farmacie 1)
 • Sekce patobiologie 7 (Ústav infekčních chorob a mikrobiologie 3; Ústav patologické morfologie a parazitologie 2; Ústav genetiky 2)
 • Sekce chorob malých zvířat 6 (Klinika chorob psů a koček 3; Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců 2; Klinická laboratoř pro malá zvířata 1)
 • Sekce chorob velkých zvířat 6 (Klinika chorob koní 2; Klinika chorob přežvýkavců a prasat 3; Klinická laboratoř pro velká zvířata 1)

   Celkem je tedy voleno 24 členů z řad akademických pracovníků.

7. Členové AS FVL VFU Brno z řad studentů jsou voleni studenty FVL (studentská část) rovnou a přímou volbou tajným hlasováním podle následujícího klíče: 11 studentů magisterského studijního programu a jeden zástupce studentů doktorského studijního programu. Celkem 12.

 

8. Členem AS FVL VFU Brno se stávají ti, kdo získají nejvyšší počet hlasů členů akademické obce FVL při respektování klíče uvedeného v odstavci 6 a 7. Při rovnosti počtu získaných hlasů kandidátů na místech opravňujících ke zvolení se mezi těmito kandidáty rozhodne v dalším kole voleb. Kandidáti, kteří se umístili na místech neopravňujících ke zvolení, se stávají náhradníky na členství v AS. Při zániku mandátu člena AS FVL VFU Brno dle ustanovení tohoto řádu nastupuje na jeho místo náhradník (při respektování klíče uvedeného v odstavci 6 a 7). Pokud není náhradník na uvolněné místo člena AS, organizuje se doplňovací volba člena AS při respektování odst. 9 a 10 tohoto řádu.

 

9. Pokud se nepodaří zvolit potřebný počet členů AS FVL VFU (§ 26 odst. 1 zák.), zorganizuje volební komise další kolo voleb.

 

10. Každý člen akademické obce může dát hlas libovolnému počtu kandidátů. Kandidátní listina je sestavena z členů akademické obce FVL, kteří byli navrženi členy akademické obce fakulty a s kandidaturou vyjádřili souhlas.

 

11. Volby organizuje volební komise AS FVL VFU Brno.

 

12. Volební období AS FVL VFU Brno je tříleté.

 

13. Volby do AS se organizují nejpozději 20 dnů před uplynutím volebního období AS FVL VFU Brno.

 

II.
USTAVENÍ AS FVL VFU BRNO


1. Členové AS FVL VFU Brno se po svém zvolení sejdou na ustavujícím zasedání AS FVL VFU Brno. Ustavující zasedání svolává předseda odstupujícího AS. Dosavadní předsednictvo AS projedná a schválí navržený program jednání pro první zasedání nově zvoleného AS za podmínek Jednacího a volebního řádu AS FVL VFU Brno.

 

2. Předseda odstupujícího AS FVL VFU Brno dá provést volbu volební a mandátové komise, návrhové komise, ověřovatele zápisu ze zasedání AS (dále jen "ověřovatel"). Předseda odstupujícího AS FVL VFU Brno řídí rovněž volbu nového předsednictva a předsedy AS FVL VFU Brno.

 

3. Členy předsednictva AS FVL VFU Brno jsou 4 zástupci akademických pracovníků a 1student (viz článek V, odst. 1 tohoto řádu).

 

4. Členové předsednictva AS FVL VFU Brno jsou voleni plénem AS tajným hlasováním z členů AS nealternativně, to znamená, že každý může dát svůj hlas libovolnému počtu kandidátů. Zvoleni jsou 4 zástupci ze zaměstnanecké části a jeden student, kteří získali nejvyšší počet hlasů při dosažení nadpoloviční většiny přítomných členů AS FVL VFU Brno. Získá-li více kandidátů souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů AS, avšak počet hlasů jimi získaných je shodný, bude bezprostředně následovat druhé kolo voleb mezi těmito kandidáty. Nejsou-li zvoleni všichni členové předsednictva v tomto kole, uskuteční se další kola voleb. Do dalšího kola postupují kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů v počtu odpovídajícím množství volených míst členů předsednictva plus jeden další s nejvyšším počtem hlasů nebo počet vyšší při rovnosti počtu získaných hlasů.

 

5. Předseda AS FVL VFU je volen plénem AS FVL VFU tajným hlasováním na celé volební období AS ze zvolených členů předsednictva. Kandidáta na předsedu AS navrhuje předsednictvo AS. Nedosáhne-li navržený kandidát nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, navrhne předsednictvo jiného kandidáta, o kterém bude plénum hlasovat. Nebude-li ani v tomto kole voleb předsedy AS rozhodnuto, uskuteční se volby nového předsednictva.

 

6. Po svém zvolení se nově zvolený předseda AS FVL VFU Brno ujme řízení zasedání AS.

 

III.
Působnost AS FVL VFU

1. AS FVL VFU Brno vykonává působnost především v otázkách svěřených do jeho působnosti přímo ze zákona.

2. Rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

 • Schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty.
 • Schvaluje rozdělení finančních prostředků přidělených fakultě a předložené děkanem a kontroluje jeho využívání.
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem.
 • Schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty.
 • Schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě.
 • Usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.
 • Schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

3.  Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:

 • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
 • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

4. Do působnosti AS FVL VFU Brno dále náleží :

 • Projednávat zásadní otázky činnosti a rozvoje FVL VFU Brno, které byly AS k projednání předloženy předkladateli uvedenými v článku VI, odst. 6 tohoto řádu.
 • Vyjadřovat se k dalším závažným otázkám, které byly AS FVL VFU Brno k projednání předloženy předkladateli uvedenými v článku VI, odst. 6 tohoto řádu, a které jak předkladatel, tak i předsednictvo AS při schvalování programu jednání AS FVL VFU Brno za závažné označí.
 • Zřizovat své odborné výkonné a poradní orgány, a to ad hoc i trvale.


IV.
Členové AS FVL VFU

1. K právům a povinnostem člena AS FVL VFU Brno patří zejména:

 • členové AS FVL VFU Brno jsou individuálně zváni na každé zasedání AS a současně obdrží podklady k jednání,
 • předkládat předsedovi AS FVL VFU Brno návrhy k projednání v AS,
 • navrhovat změnu nebo doplnění programu jednání AS,
 • vyjadřovat se k projednávaným návrhům a hlasovat o nich,
 • být volen do orgánů AS FVL VFU Brno a dalších funkcí v AS FVL VFU Brno,
 • účastnit se zasedání AS FVL VFU Brno, případně schůzí orgánů AS,
 • být ve stálém styku s voliči, zejména jim podávat pravidelně zprávy o činnosti AS a jeho orgánů
 • vznášet dotazy k účastníkům zasedání AS,
 • seznámit se s připravovanými návrhy, prostudovat je a konzultovat je se členy akademické obce,
 • zaujmout před zasedáním AS FVL VFU Brno své místo a v případě odchodu nebo příchodu během jednání AS VFU toto ohlásit mandátové komisi.

 

2. Členství v AS FVL VFU Brno je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Členství v AS FVL VFU Brno je neslučitelné s funkcí rektora a prorektorů, děkana a proděkanů.

3. Každý člen AS FVL VFU Brno má právo na vytvoření odpovídajících podmínek pro řádnou činnost v tomto orgánu.

4. Funkční období člena AS FVL VFU Brno končí s volebním obdobím AS FVLVFU Brno.

5. Mandát člena AS FVL VFU Brno z řad akademických pracovníků zaniká:

 • Uplynutím volebního období AS FVL VFU Brno.
 • Zánikem příslušnosti k akademické obci (§ 70 zák. odst. 1).
 • Volbou nebo jmenováním člena AS FVL VFU Brno do funkce neslučitelné dle ust. § 26, odst. 2 zákona.
 • Dnem dobrovolného odstoupení člena AS FVL VFU Brno z členství v AS.
 • Účinnost odstoupení nastává dnem ústního prohlášení člena AS FVL VFU Brno o odstoupení učiněného na zasedání AS, nebo dnem doručení jeho písemného oznámení o odstoupení předsednictvu AS.
 • Smrtí člena AS FVL VFU Brno.

 

6. Mandát člena AS FVL VFU Brno z řad studentů zaniká:

 • Uplynutím volebního období AS FVL VFU Brno.
 • Dnem ukončení studia dle ust. § 55 a 56 zákona.
 • Dnem přerušení studia dle § 54 zákona.
 • Dnem dobrovolného odstoupení studenta z členství v AS FVL VFU Brno.
 • Účinnost odstoupení nastává dnem ústního prohlášení studenta FVL VFU o odstoupení učiněného na zasedání AS FVL VFU Brno, nebo dnem doručení jeho písemného oznámení o odstoupení předsednictvu AS FVL VFU Brno.
 • Smrtí studenta - člena AS FVL VFU Brno.

 


V.
ORGANIZACE A ŘÍZENI AS FVL VFU BRNO,

Orgány AS FVL VFU Brno jsou:

Předsednictvo AS

Předseda AS

Komise AS

Tajemník AS

1. Předsednictvo AS FVL VFU Brno má 5 členů - skládá se z předsedy, dalších 3 zástupců akademických pracovníků a 1 zástupce studentů. Předsednictvo AS FVL VFU pracuje v tomto složení celé volební období AS. Členové předsednictva jsou odpovědni členům AS FVL VFU Brno, kteří je mohou kdykoliv jednotlivě i en bloc odvolat. V tomto případě nebo uprázdní-li se místo člena předsednictva AS z jiného důvodu, koná se volba doplňovací.
Předsednictvo AS organizuje a řídí činnost AS při jeho zasedáních a v době mezi dvěma jeho zasedáními a přitom plní zejména tyto úkoly:

 • projednává a doporučuje předsedovi AS svolání AS FVL VFU Brno,
 • projednává a doporučuje předsedovi AS přizvání hostů na zasedání AS,
 • projednává a schvaluje program jednání AS,
 • připravuje návrhy k rozpravě v AS FVL VFU Brno podle schváleného programu jeho jednání a případně si k tomu účelu zřizuje odborné a poradní komise ad hoc,
 • předkládá AS své návrhy, podněty a zprávy,
 • koordinuje práci komisí AS FVL VFU Brno,
 • zajišťuje informovanost členů AS FVL VFU Brno.

 

Předsednictvu AS nepřísluší přijímat usnesení nebo rozhodovat za plénum AS FVL VFU Brno mino věcí svěřených do rozhodování předsednictva tímto řádem.
Schůze předsednictva AS FVL VFU svolává předseda AS FVL VFU a jsou zpravidla neveřejné.

2. Předseda AS FVL VFU Brno je jedním z členů předsednictva AS, který je na návrh předsednictva AS volen plénem AS na celé funkční období AS.

Do pravomocí předsedy AS FVL VFU Brno patří zejména:

 • zastupovat AS v jiných orgánech FVL VFU Brno,
 • zastupovat AS navenek,
 • po projednání v předsednictvu AS svolávat zasedání AS,
 • svolávat, řídit a ukončovat zasedání předsednictva AS,
 • shromažďovat návrhy k projednání v AS a zveřejňovat schválený program zasedání AS,
 • po projednání v předsednictvu AS zvát hosty na zasedání AS,
 • podávat zprávy o činnosti předsednictva AS.

 

3. Předsedající zasedání AS FVL VFU Brno je člen předsednictva AS, který řídí zasedání AS.

4. Komise AS FVL VFU Brno.

 • Obligatorní komise
  Členové AS FVL VFU Brno volí ze svého středu návrhovou komisi a volební a mandátovou komisi.
  Návrhová komise má tři členy. AS FVL VFU Brno ji volí na začátku každého svého zasedání. Předsedou návrhové komise je jeden z jejích členů.
  Úkolem návrhové komise je:
  - vypracovat a přednést na zasedání AS návrh usnesení
  - přijaté usnesení přiložit k zápisu o zasedání AS
  Volební a mandátová komise má minimálně tři členy. Je volena na závěr každého zasedání AS pro zasedání příští. Předsedou volební a mandátové komise je jeden z jejích členů.
  Úkolem volební a mandátové komise je:
  - zjišťovat počet členů AS FVL VFU Brno přítomných na zasedání AS (na počátku zasedání AS i v jeho průběhu),
  - zjišťovat výsledky hlasování AS,
  - organizačně zajišťovat průběh voleb,
  - provádět vyhodnocení volebních výsledků a podávat o tom zprávu předsedajícímu zasedání AS.
  Jednání volební a mandátové komise je vždy neveřejné.
 • Fakultativní komise
  AS FVL VFU Brno může zřídit podle potřeby i další komise. Vedoucí takové komise musí být členem AS FVL VFU Brno. Vedoucí komisí si mohou podle svého uvážení přizvat další osoby ke spolupráci.

  Komise, které pomáhají připravit návrhy k rozpravě v AS, může zřizovat AS pro každý případ zvlášť (tzv. komise ad hoc). Vedoucím komise musí být člen AS FVL VFU Brno, který si může podle svého uvážení přizvat další osoby ke spolupráci.

Ověřovatel zápisu.
Členové AS FVL VFU Brno volí ze svého středu na začátku každého zasedání AS ověřovatele. Ověřovatel AS FVL VFU Brno odpovídá za správnost a úplnost zápisu o zasedání a usnesení ze zasedání AS.

5. Tajemník AS FVL VFU Brno
AS FVL VFU Brno volí ze svého středu na ustavujícím zasedání tajemníka AS. Jeho funkční období končí s volebním obdobím AS FVL VFU Brno.
Úkolem tajemníka AS FVL VFU Brno je provádět zápisy ze zasedání AS a jednání předsednictva AS, vést složku se zápisy o zasedání AS FVL VFU Brno a zveřejňovat usnesení.

 

VI.
ZASEDÁNÍ AS FVL VFU BRNO

Příprava zasedání
1. Zasedání AS FVL VFU Brno svolává předseda AS. Zasedání AS řídí a prohlašuje za ukončené předseda nebo pověřený člen předsednictva AS (předsedající).

 

2. AS FVL VFU Brno zasedá minimálně jedenkrát za semestr (řádné zasedání). Podle potřeby může předseda AS svolat i mimořádné zasedání AS FVL VFU Brno. Mimořádné zasedání svolává předseda AS FVL VFU Brno též na žádost děkana FVL VFU Brno nebo členů AS FVL VFU Brno, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů AS.

 

3. Na začátku každého zasedání AS FVL VFU Brno volí členové AS ze svého středu ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.

 

4. Na závěr každého zasedání AS FVL VFU Brno volí členové AS volební a mandátovou komisi (zpravidla tříčlennou) pro příští zasedání. Předsednictvo oznámí AS jméno člena předsednictva, který bude řídit příští zasedání AS a bude v případě nepřítomnosti předsedy AS jeho zástupcem.

 

5. Návrhy týkající se programu jednání AS FVL VFU Brno a na jeho pořad předkládaných otázek musí být doručeny písemně předsedovi AS FVL VFU Brno nebo jinému členovi předsednictva AS s dostatečným předstihem, nejméně však 5 dnů před datem zasedání AS.

6. Návrhy mohou předkládat:

 • členové AS FVL VFU Brno a členové akademické obce FVL VFU Brno jejich prostřednictvím
 • děkan a proděkani fakulty, rektor, prorektoři, kvestor.
 • stavovské a odborové organizace pracovníků (zaměstnanců) FVL VFU Brno a
 • stavovské a zájmové organizace studentů FVL VFU Brno.

7. Po uplynutí lhůty uvedené v odst. "5" předsednictvo AS FVL VFU Brno navržený program jednání projedná a schválí jeho konečnou podobu. Schválený program jednání AS zveřejní předseda AS nejpozději 48 hodin před stanoveným začátkem zasedání AS na úřední vývěsce akademických senátů VFU Brno. Jde-li o závažné návrhy, může předsednictvo AS, je-li to z časových a technických důvodů uskutečnitelné, doručit návrhy přímo členům AS.

8. Schválený program jednání AS FVL VFU Brno lze dodatečně měnit i v průběhu zasedání AS, pokud s tím plénum AS vysloví souhlas. Pozměňovací návrhy mohou v průběhu zasedání AS předkládat:

 • členové AS FVL VFU Brno
 • děkan a proděkani fakulty, rektor.

9. Pro předkládání návrhů pro volbu kandidáta na děkana a návrhů na odvolání děkana FVL VFU Brno platí ustanovení § 27 odst. 3 zákona o vysokých školách, a uvedená v tomto řádu.

10. Zasedání AS FVL VFU Brno je veřejně přístupné. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda AS povinen bezodkladně svolat zasedání AS fakulty.

Pravidla jednání AS FVL VFU Brno

1. AS FVL VFU Brno zasedá, jedná a usnáší se jako jeden celek.

 

2. Zasedání AS svolává předseda AS.

 

3. Zasedání AS řídí a prohlašuje za ukončené předsedající zasedání AS.

 

4. Schválený program jednání lze dodatečně měnit i v průběhu zasedání AS, pokud s tím plénum AS vysloví souhlas.

Hlasování

1. O každém návrhu rozhoduje AS FVL VFU Brno hlasováním. Před každým hlasováním předsedající zasedání AS umožní diskusi a pak upozorní plénum, že bude přikročeno k hlasování, a nechá zjistit počet přítomných členů AS. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předneseny.

 

2. Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky, tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Tajně se hlasuje v těch případech, kde to stanoví § 27, odst. 3 zákona o vysokých školách, v případě voleb předsednictva a předsedy AS, a dále v těch případech, v nichž se na tom výslovně usnese plénum AS. Sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování provádí volební a mandátová komise AS.

 

3. AS FVL VFU Brno je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výjimku tvoří hlasování o návrhu na jmenování a odvolání děkana, kdy je nutná účast dvou třetin všech členů AS.

 

4. K platnosti hlasování je třeba vždy souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů AS FVL VFU Brno při splnění podmínky usnášení schopného kvóra.

 

5. Předsedající zasedání vyhlásí výsledky hlasování nebo voleb tak, že sdělí počet přítomných členů AS v okamžiku hlasování, kolik členů AS se zdrželo hlasování a počet hlasů pro a proti návrhu. V případě tajného hlasování vyhlásí předsedající zasedání počet vydaných hlasovacích lístků, počet členů zúčastněných při hlasování, počet platných a neplatných hlasovacích lístků a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé osoby nebo návrhy.

Zápisy ze zasedání AS FVL VFU Brno

1. O každém zasedání AS FVL VFU Brno se pořizuje zápis. V zápise je nutné uvést zejména, kdo řídil zasedání, kolik členů AS FVL VFU Brno bylo přítomno, jaké návrhy byly podány, kteří členové AS se zúčastnili rozpravy a jaký byl výsledek hlasování.

 

2. Zápis ze zasedání AS FVL VFU Brno ověřuje předsedající zasedání AS a ověřovatel.

 

3. Ověřený zápis je záznamem o zasedání AS FVL VFU Brno a zakládá se do složky, kterou vede tajemník AS FVL VFU Brno.

 

4. Součástí zápisu jsou úplné texty schválených návrhů, přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání AS FVL VFU Brno.

 

5. Přijatá usnesení se zveřejňují na úřední vývěsce AS a na www. stránkách FVL VFU Brno.

 

 

VII.
POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ USNESENÍ O NÁVRHU NA JMENOVÁNÍ, POPŘÍPADĚ NA ODVOLÁNÍ DĚKANA FVL VFU BRNO 

Postup při návrhu na jmenování děkana

1. Návrhy pro hlasování o návrhu na jmenování děkanem podávají členové akademické obce FVL VFU Brno samostatně nebo prostřednictvím členů AS FVL VFU Brno písemně a s dostatečným předstihem tak, aby mohly být včas, nejméně však 3 pracovní dny před volbou, zveřejněny na úřední vývěsce akademických senátů VFU Brno. Hlasuje se o kandidátech, kteří s účastí v hlasování vyjádřili souhlas.

 

2. O návrzích pro volbu kandidáta na děkana se hlasuje tajně.

 

3. K platnosti hlasování se vyžaduje přítomnost dvoutřetinové většiny všech členů AS FVL VFU Brno.

 

4. Je-li navržen pouze jeden kandidát, postačí k jeho zvolení, získá-li souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS FVL VFU Brno. Pokud navržený kandidát souhlas nadpoloviční většiny členů AS FVL VFU Brno nezíská, není zvolen a do 7 dnů musí být v AS FVL VFU Brno hlasováno o novém návrhu resp. návrzích.

 

5. Je-li navrženo více kandidátů, hlasuje se alternativně, to znamená, že každý člen AS FVL VFU Brno může dát svůj hlas maximálně jednomu z kandidátů.

 

6. Pokud některý z navrhovaných kandidátů získá souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS FVL VFU Brno, je zvolen.

 

7. Pokud z více navrhovaných kandidátů žádný nezíská souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS FVL VFU Brno, není nikdo z nich zvolen a následuje druhé kolo voleb, do něhož postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů na prvním nebo druhém místě všichni kteří tohoto počtu dosáhli).

 

8. Nedosáhne-li nikdo z kandidátů nadpoloviční většiny hlasů všech členů AS FVL VFU Brno ani ve druhém kole voleb, uskuteční se do sedmi dnů nové volby, kde bude hlasováno o nových návrzích.

Způsob přijetí návrhu na odvolání děkana

1. Návrh na odvolání děkana může podat rektor a dále každý člen akademické obce FVL VFU Brno prostřednictvím členů AS FVL VFU Brno. Návrh musí být podán v písemné formě, musí být řádně odůvodněn a předložen předsednictvu AS FVL VFU Brno nejpozději 15 dnů před stanoveným datem zasedání AS FVL VFU Brno.

 

2. O návrhu na odvolání děkana se hlasuje tajně. Návrh je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS FVL VFU Brno ( § 27 zák. ).

Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor VFU Brno (§ 28 odst.2 zák.).

 

Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze se souhlasem AS FVL VFU Brno, když děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty (§ 28 odst. 3 zák.).

 

 

VIII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ


Tato novelizace volebního řádu AS FVL VFU Brno byl schválena na zasedání AS FVL VFU Brno dne 28. 5. 2002, nabývá platnosti dnem jeho schválení v AS VFU Brno s účinností od 31. 10. 2002 (den voleb na kdy budou vyhlášeny).

V Brně dne 28. 5. 2002

Doc. MVDr. Antonín Vinkler v.r.
předseda AS FVL VFU Brno

Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. v.r.
děkan FVL VFU Brno

RNDr. Milan Žemlička, CSc. v. r.
předseda AS VFU Brno


Změny jednacího a volebního řádu FVL VFU Brno v oddílu I bodu 6 a v oddílu VII bodu 1 byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne 19. 4. 2005 a nabývají účinnosti schválením AS VFU Brno dne 5. 5. 2005.
 
V Brně dne 19. 4. 2005

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.
předseda AS FVL VFU Brno

Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
děkan FVL VFU Brno

Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
předseda AS VFU Brno
 

Změny jednacího a volebního řádu FVL VFU Brno v oddílu I bodech 2, 4, 5, 6, 7, 9 a v oddílu IV bodu 5 byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne 26. 5. 2011 a AS VFU Brno dne 14. 6. 2011 a nabývají platnosti dnem schválení AS VFU Brno (dne 14. 6. 2011) a účinnosti dne 29. 6. 2011.

Projednáno a schváleno na zasedání AS FVL VFU Brno 26. 5. 2011
Projednáno a schváleno na zasedání AS VFU Brno 14. 6. 2011

 
V Brně dne 14. 6. 2011

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. v. r.
předseda AS FVL VFU Brno

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA v. r.
děkan FVL VFU Brno

prof. MVDr. František Treml, CSc. v. r.
předseda AS VFU Brno