Disciplinární řád pro studenty Fakulty Veterinárního Lékařství VFU Brno


Článek 1
Tento disciplinární řád je vnitřním předpisem Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Článek 2
  1. Disciplinární komise fakulty se skládá z předsedy, dvou členů akademické obce fakulty z řad zaměstnanců a dvou členů z řad studentů. Jejího předsedu jmenuje děkan. Členy jmenuje děkan po schválení AS FVL. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté.
  2. Zasedání disciplinární komise svolává její předseda na návrh děkana. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni kromě předsedy nejméně další dva členové, z toho alespoň jeden student.
  3. Pro přijetí usnesení disciplinární komise je potřebný souhlas nejméně dvou třetin přítomných členů.
  4. Usnesení disciplinární komise je doporučením pro rozhodnutí děkana ve věcech disciplinárních přestupků studentů.


Článek 3
Další podrobnosti o disciplinárních přestupcích a disciplinárním řízení stanoví § 31 a § 64 až 69 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.


Článek 4
Závěrečná ustanovení
Tento vnitřní předpis byl schválen na zasedání AS FVL VFU Brno dne 4. 5. 2000 a nabyl účinnosti schválením AS VFU Brno dne 29.6.2000.

V Brně dne 29.6. 2000

doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.
předseda AS FVL VFU Brno

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. v. r.
děkan FVL VFU Brno

RNDr. Milan Žemlička, CSc. v. r.
předseda AS VFU Brno