Průběh přijímacího řízení - 2016


Zveřejnění průběhu přijímacího řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno v roce 2016.

Přijímací řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.

 
Informace o přijímacích zkouškách 

Přijímací zkouška se konala formou písemného testu z biologie a chemie v rozsahu učebních osnov gymnázií.
Výsledek přijímací zkoušky byl uchazečům oznámen ústně v den konání přijímací zkoušky.
Následně byly výsledky zveřejněny na internetu.
Přijímací zkoušky se nemuseli účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za maturitu, pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získávají v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 134.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky byly následují: 
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z chemie
37
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky
18
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z biologie
37
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky
18
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky
 
74
 


Kritéria pro vyhodnocení prospěchu ze střední školy:
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch ze střední školy (3. a 4. ročník)
20
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch u maturitní zkoušky
20
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch
 
40
 
 
Konečné pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě součtu získaných bodů:
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky
74
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch
40
Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení
 
134
 


Informace o konání přijímacího řízení:
Termíny konání přijímacích zkoušek
14. 6. 2016
15. 6. 2016
16. 6. 2016
Náhradní termín
23. 6. 2016
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Termíny a podmínky, za nichž uchazeč má možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Každý den po vyhodnocení písemných testů.
 
Termín skončení přijímacího řízení
 
 
31.8.2016
 
 

Informace o výsledcích  přijímacího řízení:
Počet přihlášených uchazečů
819
Počet studentů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám
625
Počet studentů, kteří splnili podmínky pro přijetí
309
Počet přijatých bez přijímací zkoušky
5
Celkový počet studentů přijatých ke studiu do 1. roku studia
141
Počet žádostí o přezkoumání
39
Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání
0
Počet žádostí o přezkoumání  postoupených rektorovi
 
Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání
0
Celkový počet přijatých uchazečů
 170