Zveřejnění průběhu přijímacího řízení

do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno v roce 2013.

Přijímací řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.

Informace o přijímacích zkouškách
Přijímací zkouška se konala formou písemného testu z biologie a chemie v rozsahu učebních osnov gymnázií.
Výsledek přijímací zkoušky byl uchazečům oznámen ústně v den konání přijímací zkoušky. Následně byly výsledky zveřejněny na Internetu.
Přijímací zkoušky se nemuseli účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za maturitu, pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získávají v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 124.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky byly následují:
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z chemie 37
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky 18
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z biologie 37
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky 18
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky 74

Kritéria pro vyhodnocení prospěchu ze střední školy:
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch ze střední školy (3. a 4. ročník) 10
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch u maturitní zkoušky 20
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch 30


Kritéria pro vyhodnocení mimoškolní aktivity studentů:
Maximální možný počet získaných bodů za účast v soutěžích 15
Maximální možný počet získaných bodů za publikační aktivity 5
Maximální možný počet získaných bodů za jazykové zkoušky 8
Maximální možný počet získaných bodů za mimoškolní aktivity 20

 
Konečné pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě součtu získaných bodů:
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky 74
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch 30
Maximální možný počet získaných bodů za mimoškolní aktivity 20
Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení 124

Informace o konání přijímacího řízení:
Termíny konání přijímacích zkoušek 18.6.2013
19.6.2013
20.6.2013
Náhradní termín 27.6.2013
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Termíny a podmínky, za nichž uchazeč má možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu: Každý den po vyhodnocení písemných testů.
Termín skončení přijímacího řízení 30.8.2013

Informace o výsledcích  přijímacího řízení:
Počet přihlášených uchazečů 862
Počet studentů, kteří se dostavili kpřijímacím zkouškám 661
Počet studentů, kteří splnili podmínky pro přijetí 275
Počet přijatých bez přijímací zkoušky 3
Celkový počet studentů přijatých ke studiu 151
Počet žádostí o přezkoumání 70
Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání 0
Počet žádostí o přezkoumání  postoupených rektorovi 70
Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání 0
Celkový počet přijatých uchazečů 151
Počet zapsaných uchazečů 129