Pokyny k vyplňování přihlášky

Studijní program magisterský;
studijní obor – veterinární lékařství.

Uchazeči studující v přítomné době na střední škole si nechají potvrdit na přihlášce prospěch a studijní průměr za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. Uchazeči z víceletých gymnázií uvedou prospěch za poslední dva ročníky. Uchazeči, kteří splňují kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky musí v přihlášce uvést prospěch a studijní průměry za všechny (poslední čtyři) ročníky studia na střední škole a po absolvování maturitní zkoušky zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení s písemnou žádostí o přijetí bez přijímací zkoušky. .

Uchazeči absolvující střední školu v dřívějších letech musí zároveň s přihláškou zaslat úředně ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky studia na střední škole a maturitní vysvědčení (pokud střední škola nepotvrdí prospěch na přihlášce) a na přihlášce uvést studijní průměry za poslední dva ročníky střední školy. Uchazeči, kteří splňují kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky musí v přihlášce uvést prospěch a studijní průměry za všechny (poslední čtyři) ročníky studia na střední škole včetně výsledku maturitní zkoušky a písemně zažádat o přijetí bez přijímací zkoušky.

Přihláška bez ústřižku o zaplacení poplatku, bez potvrzení prospěchu střední školou /bez kopií vysvědčení u absolventů středních škol/, bez potvrzení lékaře o způsobilosti studia na vysoké škole a nepodepsaná přihláška nemůže být přijata. Na přihlášce musí být uvedený název oboru a kód KKOV střední školy (u českých uchazečů je to uvedeno na vysvědčení, případně sdělí škola). Na přihlášce musí být zatrženo, odkud se uchazeč hlásí.

Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za maturitu, pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získávají v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 114.

 

Uchazeči o studium ze Slovenska i z jiných cizích zemí budou v příštím akademickém roce studovat za stejných podmínek jako čeští studenti, to znamená, že nebudou platit školné. Studium bude probíhat v českém jazyce. Poplatek za přijímací řízení platí uchazeči ze SR převodem z banky slovenské do banky české na účet školy (viz výše).