Věda a výzkum

 

Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost v oboru

Název grantu/projektu
Zdroj
Období
Vliv ventilačního režimu při laparoskopii na nitrooční tlak u psů

 IGA 

109/2017/FVL

2017
Mechanické testování šlach po sutuře nově vyvinutými biomateriály   

 IGA 

124/2017/FVL

 2017 

Kongenitální anomálie páteře u králíků

IGA 120/2016/FVL 2016
Neinvazivní markery jaterní fibrózy v diagnostice chronických hepatopatií u psů IGA 129/2016/FVL 2016
Využití nového biomateriálu s nanovlákny k léčbě defektů kostní tkáně
IGA 140/2016/FVL
2016
Kvantifikace humeroulnární inkongruity loketních kloubů psů pomocí počítačové tomografie
IGA 118/2015/FVL
2015
Měření úhlu tibiálního plató na rentgenových snímcích a na sagitálních reformátech počítačové tomografie kolenního kloubu u psů
IGA 120/2015/FVL
2015
Vliv neuromuskulární blokády na respirační a kardiovaskulární parametry při laparoskopii u psů
IGA 80/2014/FVL
2014
Ověření biomechanických vlastností a cytotoxicity nového resorbovatelného polymerního gelu vyvinutého k výplni kostních defektů 
IGA 91/2014/FVL
2014
Srovnání základních charakteristik počítačového modelování a mechanického testováním in vitro na modelu krční páteře psa
IGA 94/2014/FVL
2014
Srovnání biomechanických podmínek v kolenním kloubu s rupturou LCC v závislosti na typu jeho stabilizace: ex vivo studie
IGA 
43/2013/FVL
2013
Ověření vhodnosti SPA ("single port access") laparoskopie při preventivní gonadektomii a gastropexi u malých zvířat; zhodnocení pooperační bolesti po SPA v porovnání s minilaparotomií
IGA 44/2013/FVL
2013
Dynamika hojení parodontálních defektů v závislosti na užité antibiotické terapii
IGA 65/2013/FVL 
2013
Dlouhodobá suprese pohlavní aktivity kocourů za použití implantátu s GnRH agonistou deslorelinem
IGA 73/2013/FVL
2013
Vliv přítomnosti přechodového obratle v lumbosakrální oblasti na velikost acetabulárního úhlu u psů
IGA 75/2013/FVL
2013
Mikrobiologická kontaminace veterinárního stomatologického pracoviště při parodontologickém ošetření psů
IGA 33/2012/FVL
2012
Časná analgezie po parodontálním ošetření u psů – srovnání tří analgetických protokolů
IGA 60/2012/FVL
2012
Mechanické a biokompatibilní vlastnosti nového skafoldu, vyvinutého k léčbě parciální ruptury LCC, v kombinaci s kmenovými buňkami: ex vivo studie
IGA 39/2012/FVL
2012
Charakteristika lomu implantátu při selhání konstrukce kost/implantát při flexibilní pilířové osteosyntéze segmentálního defektu femuru titanovou LCP ploténkou a šrouby: ex vivo studie
IGA 31/2011/FVL
2011
Význam parametrů oxidačního stresu u fen s tumory mléčné žlázy a efekt vybraných antioxidantů suplementovaným těmto fenám
IGA 62/2010/FVL
2010
Analýza sil působících na segmentální defekt femuru miniaturních prasat fixovaný flexibilní pilířovou osteosyntézou titanovou LCP ploténkou: ex vivo studie
IGA 45/2010/FVL
2010
Využití sagitálních a dorzálních reformátů počítačové tomografie v porovnání
s nepřímou počítačovou radiografií při hodnocení kvality novotvořené kostní tkáně v iatrogenních segmentálních defektech femurů u miniaturních prasat v kombinaci plate and rod
IGA 251/2009/FVL
2009
Biomechanické vlastnosti vnitřní fixace iatrogenního segmentálního defektu femuru technikou přemosťující osteosyntézy s využitím LCP ploténky a LCP ploténky v kombinaci plate and rod
IGA 259/2009/FVL
2009
Genetická analýza predispozice ke vzniku tumorů mléčné žlázy
IGA 155/2008/FVL
2008
Možnosti prevence poranění peripankreatických tkání při radiofrekvenční ablaci (RFA) pankreatu
IGA MZ ČR
NS10239-3/2009
2009-2011
Využití biomateriálů v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkami v léčbě poškozené fyzární růstové ploténky – experimentální studie
IGA MZd ČR
NS 9896-3/2008
2009-2010
Využití kmenových buněk k léčbě poraněné růstové ploténky na modelu miniaturních prasat – experimentální studie
IGA MZd ČR
NR 9296-2/2007
2007-2008
Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky
NPV II MŠMT ČR
č. 2B06130
2006-2011
Využití kmenových buněk k léčbě poraněné růstové ploténky - experimentální studie
IGA MZd ČR
NR 8483-2/2006
2005-2006

 

Obhájené disertační prace

Jméno studenta Název práce Rok Školitel
D. Tarkošová Feline obesity and effect of dietary macronutrients on hormones associated with obesity and diabetes mellitus 2016

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

Z. Filipejová Porovnanie použitia kontinuálneho versus bolusového podání furosemida u psov s akutným zlyhaním srdca 2016

MV. C. F. Agudelo Ramírez, Ph.D. 

Z. Hošková Změny v populacích a subpopulacích krevních buněk a v hladinách exprese mRNA pro vybrané cytokiny, chemokiny a transkripční faktory u psů s atopickou dermatitidou 2015

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

R. Stavinohová Oxidativní stres a markery oxidativní a antioxidativní kapacity fen s tumorem mléčné žlázy 2014

Doc. MVDr.Michal Crha, Ph.D.

P. Janalík      Iatrogenní poškození zubní skloviny při běžných stomatologických výkonech u psa 2014 MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.
I. Hájek Elektroneurografie periferních nervů psů 2014 MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D. 
I. Fialová Diagnostika abnormalit lumbosakrální páteře a jejich vztah k onemocnění kyčelních kloubů 2014

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.,

školitel-specialista:

MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.

L. Stehlík Aktuální problémy diagnostiky nemocí kloubů zobrazovacími metodami: význam měření struktur kolenního kloubu s rupturou LCCr 2013 Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
R. Novotný Reverzibilní suprese pohlavní aktivity kocourů  2013 MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.
J. Beránek  Výskyt, diagnostika a management chronické superficiální keratitidy německých ovčáků v České republice ve vztahu k funkci štítné žlázy  2013  Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. 
A. Bartošková  The Influence of Physiologic and Pathologic Conditions of the Reproductive Tract on the Immune System in Bitches  2012  MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.
L. Urbanová  Endoskopicky asistované zákroky na malých zvířatech - preventivní laparoskopicky asistované gastropexe  2012 MVDr. Michal Crha, Ph.D.
R. Srnec Diagnostika a léčba nemocí páteře u psů: analýza souboru pacientů s kaudální cervikální spondylomyelopatií  2012  Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
J. Lorenzová Aspekty chirurgické léčby tumorů mléčné žlázy 2012 Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
J. Konvalinová  Výskyt a diagnostika anaplasmózy, babesiózy a bartonelózy u psů z Brna a okolí  2012 Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. 
P. Schánilec  Borelióza psů v ČR 2011 Prof. MVDr. František Treml, CSc.
P. Proks Využití zobrazovacích metod v diagnostice nemocí kloubů: onemocnění processus coronoideus medialis 2010 Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
P. Borská Vybraná hematoonkologická onemocnění u psů, diagnostika a management 2010  Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
R. Andrysíková Imunologické aspekty onemocnění kloubů u psů 2010  Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., školitel-specialista: Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

   

V současné době řešené disertační práce

Jméno studenta Název práce Školitel
B. S. Beale  Recent aspect of surgical treatment of CCL rupture prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
J. Burová Korekce ortodontických vad špičáků  MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. 
V. Ceplecha Diagnostika chronických onemocnění jater psa a kočky  doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 
E. Cigánková Využití ultrasonografického vyšetření ovárií fen ke stanovení fáze pohlavního cyklu   MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.
M. Georgiou Histologická charakteriskika resorptivních lézí zubů 1. a 2. typu u kočky a psa - srovnávací studie   MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. 
B. Hřibová Incidence uroinfekcí u kocourů po penilní uretrostomii a zhodnoceníjejich klinického významu

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.  

K. Irová Kontrastní ultrasonografie (CEUS) u malých zvířat  MVDr. Pavel Proks, Ph.D. 
M. Mrázová Kolísání nitroočního tlaku u psů v závislosti na medikaci  MVDr. Petr Raušer, Ph.D.
I. Nývltová Zobrazovací diagnostika onemocnění gastrointestinálního traktu   MVDr. Pavel Proks, Ph.D. 
M. Paninárová Zobrazovací metody v diagnostice abnormalit lumbosakrální a sakrokokcygeální páteře malých zvířat MVDr. Pavel Proks, Ph.D.  
B. Prokešová Elektrolytové abnormality u pacientů na Jednotce intenzivní péče a možnosti jejich korekce infúzní terapií MVDr. Leona Raušerová, Ph.D. 
R. Snášil    Chirurgická léčba loketních kloubů s FPCM a MCD prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
M. Štěrbová Významné parametry diagnostiky a terapie pacientů s tumory mléčné žlázy  MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.