Grants

Uvedeny jsou granty kde jsou zaměstnanci Kliniky chorob koní VFU Brno řešitelé, spoluřešitelé nebo spolupracovníci.

IGA VFU Brno 

Číslo Název grantu
Autor
     
  2013  
48/2013/FVL   Studium syndromu „headshaking“ u koní. MVDr. Petr Jahn, CSc.
     
59/2013/FVL   Vybrané biochemické parametry semenné plazmy hřebců a jejich korelace s kvalitou semene a jeho mrazitelností MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
     
41/2013/FVL   Využití zátěžového trenažéru v diagnostice etiologických faktorů a v terapii dorzální dislokace měkkého patra u koní. MVDr. Štěpán Bodeček Ph.D.
     
46/2013/FVL   Hodnotenie kvality zotavenia koní z celkovej inhalačnej anestézie pri použití sedácie xylazínom alebo medetomidínom – klinická štúdia. MVDr. Mária Patschová Ph.D.
     
40/2013/FVL   Prevalence onemocnění geriatrických koní v České republice se zaměřením na výskyt hyperadrenokorticismu Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM
     
58/2013/FVL   Odběr ejakulátu u oslích hřebců (Equus asinus). MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
     
  2012  

45/2012/FVL

  Vliv gentamicinu na motiliku spermií a mikrobiální kontaminaci semene hřebců. MVDr. Mirka Mráčková,
spoluautor
MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
     
46/2012/FVL   Mikrobiální screening kompromitovaných novorozených hříbat a jeho korelace s dalšími klinicko-patologickými parametry. MVDr. Taťána Hytychová,
spoluautor
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DCEIM
     
47/2012/FVL   Srovnání spolehlivosti vyvolání chemické ejakulace u hřebců koně (Equus caballus) a osla (Equus asinus). MVDr. Mirka Mráčková,
spoluautoři
MVDr. Markéta Sedlinská,
Zdeňka Blahová
     
51/2012/FVL   Prevalence a rizikové faktory vzniku tromboflebitid a jejich diagnostika pomocí ultrasonografie u koní hospitalizovaných na Klinice chorob koní FVL VFU Brno Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DCEIM,
spoluautor
Petr Soukup
     
  2011  
1/2011/FVL   Hodnocení hemokultivace a koagulopatií u novorozených hříbat. MVDr. Taťána Hytychová,
spoluautor
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D.
     
20/2011/FVL Zavedení zátěžového testu u koní s využitím vysokorychlostního trenažéru.
MVDr. Pavlína Melková,
spoluautoři
MVDr. Petr Jahn, CSc.,
Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., DCEIM,
MVDr. Olga Dobešová