Historie

Dnešní Ústav fyziologie vznikl spojením Ústavu fyziologie a Ústavu patologické fyziologie. Původní Ústav fyziologie začíná rozvíjet svoji činnost se vznikem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Krátce byl umístěn na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno a poté se na dlouhá léta stala jeho adresou Vysoká škola zvěrolékařská, ulice Palackého 1-3, budova č. 32. Budova tohoto čísla bývala zemskou vychovatelnou. Výjimkou bylo poválečné období tří let, kdy válkou zničená budova sídla ústavu byla rekonstruována a ústav byl dočasně umístěn do prostor budovy č. 34.
Bylo velikým štěstím pro ústav a školu, že vedením ústavu byl pověřen významný český fyziolog prof. MUDr. Edward Babák. Prof. E. Babákovi byl po zásluze v roce 1923 udělen za jeho vklad k rozvoji školy a fyziologie živočichů titul doktor veterinární medicíny honoris causa.

Vznik a rozvoj Ústavu fyziologie byl spjat zcela přirozeně s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno. Významně se na tom podílela osobnost prof. E. Babáka coby lékaře, učitele a akademického funkcionáře také brněnské lékařské fakulty. Prof. E. Babák byl vnímán jako velmi dobrý organizátor, vynikající pedagog a vědec se zaměřením na srovnávací fyziologii. Jako člověk velice skromný, kterému nebylo třeba za žádných okolností vystupovat na špičky.
Další významnou osobností ústavu byl žák prof. Babáka ještě z jeho pražského působení prof. PhDr. Oldřich Vilém Hykeš. Prof. O. V. Hykeš se posléze věnoval biologii a tak po náhlém úmrtí prof. E. Babáka se stal vedoucím ústavu mladý MVDr. Tomáš Vacek, pozdější prof. MVDr. et RTDr. h. c. Jeho stěžejními pracemi byla sdělení o vitaminech a hormonech. Studoval také fyziologii dýchání a termoregulaci. Nelze opomenout jeho spolupráci s Fyziologickým ústavem v Cambridge. Na poli pedagogickém zanechala nesmazatelnou stopu jeho učebnice Srovnávací fysiologie zvířat domácích a ostatních obratlovců. Slibně nastartovaná dráha rozvoje Ústavu fyziologie byla přerušena okupací republiky fašistickým Německem. Prof. T. Vacek svůj statečný postoj vůči fašismu zaplatil daní největší, násilnou smrtí v koncentračním táboře v Mauthausenu v roce 1942. Na jeho počest nesl Fyziologický ústav jistou dobu po válce jeho jméno. V roce 1945 stanul v čele ústavu doc. MVDr. Ing. Jan Vlček, CSc. Svojí prací dokazoval, že je hoden být označován za žáka prof. T. Vacka. Nicméně doc. J. Vlčka zcela pohltila práce na rekonstrukci válkou zničeného ústavu. Pod tíhou politických poměrů nakonec ze školy odchází.

Psal se rok 1952: Veterinární fakulta byla součástí Vysoké školy zemědělské a tato skutečnost se podepsala na velké organizační změně, a sice sloučení Fyziologického ústavu Veterinární fakulty s Anatomickým, fyziologickým a zvěrolékařským ústavem Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně do společné Katedry fyziologie. Pověření k výkonu funkce vedoucího obdržel prof. MVDr. Ing. Antonín Píša. Výuka fyziologie byla jednoznačně orientována na hospodářská zvířata. V roce 1960 byl pověřen vedením katedry (součástí byl i Ústav biologie) pozdější prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. Obor byl obohacen o výuku klinické fyziologie a také výuku fyziologie hospodářských zvířat v tropických a subtropických pásmech. V roce 1969 bylo významným počinem vydání učebnice Fyziologie hospodářských zvířat pod vedením právě prof. A. Holuba. Těžiště vědeckovýzkumné činnosti bylo s ohledem na potřeby živočišné výroby v oblasti fyziologie hospodářských zvířat, speciálně pak na otázky vývoje a adaptace. Pozornost byla věnována zejména ranému postnatálnímu vývoji selat. V roce 1983 byla do čela katedry jmenována prof. MVDr. Dagmar Ježková, DrSc. Výzkum byl rozšířen o zkoumání vztahu matka vs. mládě. Po listopadu 1989 po prozatímním vedení katedry prof. MVDr. Rudolfem Hrabákem, CSc. byl na sklonku roku 1990 jmenován přednostou opět samostatného ústavu doc. MVDr. Jiří Filka, CSc. V roce 1993 byl jmenován přednostou ústavu prof. MVDr. František Kovářů, DrSc., který funkci přednosty vykonával do roku 1999. Prof. F. Kovářů vnesl do výzkumného zaměření ústavu nové téma – fyziologii obranných mechanismů.

Samostatný Ústav patologické fyziologie má mnohem kratší historii než Ústav fyziologie. Byl konstituován v souvislosti s rozvojem specializace veterinární patologie v roce 1961. Samostatnosti bylo dosaženo po jednom desetiletí trvání přednášek a praktických cvičení z patologické fyziologie v rámci patologické morfologie. U zrodu nové disciplíny stál prof. MVDr. Vincenc Jelínek, DrSc. Prvním vedoucím Ústavu patologické fyziologie byl jmenován prof. MVDr. Milan Lebeda, CSc. V roce 1970 se stal Ústav patologické fyziologie po rozsáhlé reorganizaci v podobě oddělení součástí nově vzniklé Katedry diagnostiky a terapie, jejímž vedoucím byl prof. MVDr. Přemysl Jagoš, CSc. Vedoucím oddělení patologické fyziologie byl v roce 1971 pověřen prof. MVDr. Jaroslav Surynek, DrSc. Do roku 1974 byl ústav, resp. oddělení umístěno v budově č. 33. V tomto roce potom došlo k jeho přesunu do budovy č. 22. V roce 1983 se oddělení opět stěhovalo, a sice do přední části dnes již neexistující Chirurgické kliniky v budově č. 8. Na tomto místě nyní stojí Pavilon profesora Klobouka. V roce 1996 se stala sídlem ústavu znovu budova č. 22. Ústav dosáhl věhlasu pracemi v oblasti patofyziologie vnitřního prostředí, zejména acidobazického stavu. Na poli pedagogiky je třeba vyzvednout sepsání československé učebnice Patologická fyziologie hospodářských zvířat za autorského vedení prof. MVDr. Kolomana Bodi, DrSc. a prof. MVDr. Milana Lebedy, CSc., vydané v roce 1972. Dalším významným pedagogickým skutkem brněnských autorů byl jejich podíl na vzniku opět československé učebnice Patologická fyziológia hospodárskych zvierat, tentokrát vydané v roce 1990. V roce 1990 byl do funkce přednosty samostatného Ústavu patologické fyziologie ustanoven dlouholetý učitel patologické fyziologie MVDr. Augustin Kučera, CSc. V roce 1995 byl jmenován přednostou Ústavu patologické fyziologie prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

V roce 1999 došlo ke sloučení tehdejšího Ústavu fyziologie s Ústavem patologické fyziologie do Ústavu normální a patologické fyziologie, později přejmenovaného na Ústav fyziologie. Přednostou byl jmenován prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.